SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja Garići / DPU 25 /

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 117. stavak 1. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Izrada Detaljnog plana uređenja Garići / DPU 25 / (u daljnjem tekstu: DPU 25), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i

standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Detaljnog plana uređenja je Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

RAZLOG ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu DPU-a 25 je realizacija građevina gospodarske, mješovite i stambene namjene unutar obuhvata plana.

OBUHVAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat Izrade DPU-a 25 utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo. Područje obuhvata Izrade DPU-a 25 odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka. Površina obuhvata iznosi 2,38 ha površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostor obuhvata plana je u izgrađenom području naselja. Komunalna opremljenost prostora nije dostatna, te je nužno pristupiti rekonstrukciji komunalne infrastrukture.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Cilj izrade detaljnog plana uređenja je priprema dokumenta prostornog uređenja kojima će se odrediti detaljna namjena površina i uvjeti gradnje na slobodnim površinama, režimi uređenja prostora, te način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom kao i uvjeti za izgradnju građevina i uređaja iste.

Programska polazišta su sadržana u zahtjevima za gradnjom građevina stambene i poslovne namjene, uređenje prometnica i regulacijom križanja postojeće županijske ceste i nerazvrstane prometnice unutar područja obuhvata.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade DPU-a 25 nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU-a 25 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU-a 25.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi DPU-a 25 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade DPU-a 25 koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU-a 25 zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva br. 10, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac br. 14, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU-a 25 su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga DPU-a 25 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga DPU-a 25 za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU-a 25 - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a 25 - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a 22 - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke DPU-a 25 - I. kvartal 2009. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Do stupanja na snagu DPU-a 25 nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata Detaljnog plana uređenja Garići / DPU 25 /.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Izrada Detaljnog plana uređenja Garići /DPU 25 / financirat će se iz izvora osiguranih od strane vlasnika zemljišta unutar obuhvata plana.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/10

Ur. broj: 2170-09-08-01-7

Viškovo, 31. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr