SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja radne zone R-1

Članak 1.

Donosi se Odluka o Izradi Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 (u nastavku Plan).

Nositelj izrade Plana je Poglavarstvo Općine Matulji. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva Općine Matulji.

Članak 2.

Pravna osnova Plana

Pravni osnov za izradu Plana je Detaljni plan uređenja radne zone R-1 i članak 12. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji od 2005. do 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06).

Članak 3.

Razlozi za pristupanje izradi Plana

Urbanističkim planom uređenja Matulja, koji je donijet nakon Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 određeno je usklađenje Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 s Urbanističkim planom uređenja Matulja. Od vremena donošenja Detaljnog plana uređenja do danas na području obuhvata izgradio se je nadvožnjak za pristup radnim zonama R-1 i R-2, izgradila se je u dijelu cesta i dio vodovoda. U skladu s Detaljnim planom uređenja izvršena je parcelacija za dio objekata i izvršene su promjene vlasnika gotovo u cijelom zahvatu Plana. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ceste unutar zone. Na dijelu Detaljnog plana uređenja izvršen je široki iskop i planiranje. Izvan zone na županijskoj cesti izgradio se je kolektor za otpadnu kanalizaciju, koji će prihvatit otpadne vode iz zone R-1 i R-2.

Usklađenje s Urbanističkim planom uređenja Matulja, izvršeni široki iskop, izgrađene ceste, promjene vlasničkih odnosa, izvedba glavnog kolektora itd. ima za posljedicu promjenu namjene pojedinačnih lokacija, nivelacijske kote, visinu izgradnje, koeficijente izgrađenosti i koeficijente iskoristivosti te se stoga treba izraditi novi plan.

Članak 4.

Obuhvat Plana

Planom će se obuhvatiti radna zona R-1 zacrtana Urbanističkim planom uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 2/05).

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

U obuhvatu Plana pored sadržaja iz članka 12. Programa mjera (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06), promijenili su se vlasnički odnosi, pa s time i zahtjevi za promjenama namjene, izvršen je široki iskop gotovo na cijelom obuhvatu Plana, izgrađena je infrastruktura u dijelu obuhvata plana i obveza je usklađenja s Urbanističkim planom uređenja Matulja. Sve to onemogućuje primjenu postojećeg Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 te stoga treba raditi novi Plan.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Ciljevi i programska polazišta Plana su: usklađenje s Urbanističkim planom uređenja Matulja, promjena namjene u skladu s novim vlasničkim odnosima, usklađenje rješenja kanalizacije i planiranih pročistača s izvedenim kolektorom otpadnih voda, oborinska kanalizacija i novo rješenje ostale infrastrukture.

Članak 7.

Stručne i topografsko-katastarske podloge Plana

Geodetska podloga za izradu Plana je katastarski plan u mjerilu 1:1000 pribavljen od Državne geodetske uprave (Klasa: 935-05/08-02/0003, Ur. broj: 541-14-1/01-08-06 od travnja 2008. god.) i ortofoto karta radne zone.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

Utvrđuje se popis tijela koja u roku od 30 dana moraju dati podatke, planske smjernice i propisane dokumente i zahtjeve za Plan iz područja svog djelokruga rada:

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u Opatiji,

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje u Rijeci,

- Javno poduzeće Komunalac iz Opatije,

- DP Elektroprimorje Opatija i

- Hrvatski telekom i

- Hrvatske ceste.

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana

- izrada Nacrta plana je III. tromjesječje 2008. god.

- izrada prijedloga Plana je IV. tromjesječje 2008. god.

- izrada konačnog prijedloga plana i donošenje je I. tromjesječje 2009. godine.

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata i građenja tijekom izrade i donošenja Plana

Za vrijeme trajanja izrade DPU-a radne zone R-1 nema zabrane izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

Članak 11.

Izvori financiranja izrade Plana

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Matulji za 2008. godinu i iz drugih izvora.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/5

Ur. broj: 2156-04-08-1

Matulji, 24. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

ing. Mario Ćiković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr