SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 251. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 76/07) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o vremenu izvođenja građevinskih radova

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na određenim područjima Grada Opatije ne smiju izvoditi građevinski radovi čije je obavljanje uređeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (dalje u tekstu: građevinski radovi).

II. VRIJEME OBAVLJANJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 2.

Sve vrste građevinskih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina ne smiju se obavljati na područjima Grada Opatije u naseljima Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprić sve dane u razdoblju od 15. svibnja do zaključno 15. rujna tekuće godine.

Na ostalim područjima Grada Opatije na kojima je predviđena mogućnost izvođenja svih vrsta građevinskih radova suglasno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji oni se smiju obavljati suglasno ovoj Odluci tokom cijele kalendarske godine.

Iznimno od odredbi stavka 1., hitne građevinske intervencije radi održavanja javnih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje izvode komunalna društava u okviru svoje komunalne djelatnosti na području Grada Opatije i u kojima Grad Opatija ima svoje vlasničke udjele,

smiju se obavljati bez ograničenja tokom cijele kalendarske godine na cijelom području Grada Opatije.

Članak 3.

Na cijelom području Grada Opatije ne smiju se obavljati građevinski radovi nedjeljom, blagdanima i drugim neradnim danima, na Badnjak, Uskršnji petak i Uskršnju subotu dok se u ostalim danima radovi ne smiju obavljati u noćnim satima u vremenu od 20,00 sati navečer do zaključno 8,00 sati ujutro drugog dana.

Izuzetno od odredbe stavka 1. građevinski radovi smiju se obavljati na području Grada Opatije nedjeljom, blagdanima, na Badnjak, Uskršnji petak i Uskršnju subotu te drugim neradnim danima kao i u noćnim satima, u opravdanim slučajevima, ako to svojim zaključkom odobri Gradsko poglavarstvo Grada Opatije uz prethodno mišljenje Turističkog vijeća.

Zahtjev za obavljanjem građevinskih radova u dane iz stavka 2. mora se podnijeti najkasnije 15 dana prije dana za koji se zahtjev podnosi.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može svojim zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova i na područjima Grada Opatije iz članka 2. stavak 1. ove Odluke, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine, u sljedećim slučajevima i na sljedeći način:

1) ako se radi o obavljanju građevinskih radova od značaja za turizam i gospodarstvo Grada Opatije (građevinski radovi vezani uz hotele i druge značajne turističke objekte, prometnice, komunalnu infrastrukturu i sl.), koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 15. svibnja tekuće godine, a radi se o radovima od interesa za Grad Opatiju, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 1. srpnja tekuće godine.

2) ako se radi o građevinskim radovima adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke, ne ugrožavaju okolinu.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije može svojim zaključkom odobriti prijevremeni početak obavljanja građevinskih radova na područjima Grada Opatije iz članka 2. stavak 1. ove Odluke, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine, u slučajevima iz stavka 1. točke 1. ovog članka s time da početak izvođenja građevinskih radova može odobriti najranije od 1. rujna tekuće godine.

U situacijama kada bi za određene pravne ili fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsko-turističku djelatnost mogle nastupiti štetne posljedice zbog obavljanja građevinskih radova Gradsko poglavarstvo će na zahtjev istih posredovati između investitora i podnositelja zahtjeva u cilju pronalaženja kompromisnog rješenja.

Odobrenje iz stavka 1. i 2. ovog članka Gradsko poglavarstvo donosi po pismenom zahtjevu investitora odnosno izvođača građevinskih radova.

Zahtjev mora sadržavati popis svih vrsta građevinskih radova koji se namjeravaju obavljati.

Gradsko poglavarstvo može odobriti produženje obavljanja građevinskih radova iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka odnosno prijevremeni početak iz stavka 2. ukoliko je zahtjev podnesen najkasnije 30 dana prije početka zabrane odnosno prijevremenog početka.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja kao investitor ili izvođač obavlja građevinske radove na području Grada Opatije protivno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja kao investitor ili izvođač obavlja građevinske radove na području Grada Opatije protivno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba kao investitor novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/04).

Klasa: 011-01/08-01/7

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr