SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 26. i članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora (N1
1
)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora (N11), u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 142. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06) i člankom 188. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora, u kartografskom prikazu broj 3b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje, mjerila 1:25000. Planom je obuhvaćeno građevinsko područje središnjeg naselja Ravna Gora (izgrađeni i neizgrađeni dio) površine 69 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Plan se izrađuje za dio naselja Ravna Gora koji je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora razgraničen u zasebno građevinsko područje koje nosi oznaku N11 i naziv »središnje naselje Ravna Gora«. U ovom su građevinskom području već danas pozicionirani sadržaji javnog interesa koji određuju Ravnu Goru kao središte VII. ranga (lokalno, odnosno inicijalno razvojno središte) kao što su osnovna škola, dječji vrtić, općinski organi lokalne samouprave, dom kulture, crkva i župni ured, pošta, banka, ispostava osiguravajućeg društva i različiti trgovačko-uslužni sadržaji. Područje je većim dijelom izgrađeno. Od ukupne površine obuhvata (69 ha) izgrađeno je 54 ha, dakle više od 78 %. Površina neizgrađenog dijela iznosi 15 ha (22%). Izgrađeni dio je u cijelosti opremljen komunalnom infrastrukturom. U njemu prevladavaju stambene građevine, a preostali dio izgradnje, pored građevina javnog interesa, čine stambeno-poslovne i poslovne građevine različitih namjena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Cilj izrade Plana je usuglašavanje interesa svih korisnika u području obuhvata putem definiranja osnovnih uvjeta korištenja i namjene javnih i ostalih površina, definiranja ulične mreže i mreže komunalnih građevina te smjernica za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

U skladu s projiciranim demografskim razvojem do 2015. godine u središnjem naselju Ravna Gora, kao lokalnom razvojnom središtu, pored prostora za razvoj stanovanja, potrebno je osigurati sadržaje koji će zadovoljiti osnovne potrebe oko 3500 stanovnika gravitacijskog područja. Obzirom da je unutar građevinskog područja već izgrađen dobar dio građevina javnog interesa koje osiguravaju minimalnu razinu usluge, Planom je potrebno valorizirati prostorni razmještaj, kvalitetu i funkcionalnost postojećih građevina i dopuniti postojeću strukturu novim građevinama i uređenjem površina. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti valorizaciji građevina namijenjenih prosvjetnim, zdravstvenim i sportskim djelatnostima te djelatnostima vezanim uz kulturu. U području obuhvata potrebno je definirati uži centar naselja (planiranjem trgovačkih, ugostiteljsko-turističkih, uslužnih i sličnih sadržaja) te ustrojiti mrežu kolnih i pješačkih prometnica, komunalnih građevina (tržnica, javne zelene površine, dječja igrališta, reciklažna dvorišta i sl.) i druge infrastrukture.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana nije potrebno izrađivati posebne stručne podloge. Pri izradi plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade PPUO Ravna Gora.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja koja čine podlogu za izradu Plana osigurava, odnosno izrađuje izrađivač Plana. Stručna rješenja mogu predlagati i zainteresirani subjekti. Prijedloge rješenja zainteresirani subjekti mogu dostaviti nositelju izrade plana tijekom izrade nacrta prijedloga Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 8.

Plan se izrađuje u mjerilu 1:5000. Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji Plan je potrebno izraditi na topografskoj karti mjerila 1:5000 (Hrvatska osnovna karta - HOK 5).

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

U izradi Plana, u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) za izradu, sudjelovati će:

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice;

. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka;

. HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka;

. HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. JU Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Upravna tijela županije:

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

-Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

-Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb;

. KD Komunalac, Delnice.

Temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, nositelj izrade dostavit će ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 30 dana dostave svoje uvjete za izradu Plana.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da nemaju zahtjeva.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Rokovi izrade plana po fazama su sljedeći:

1. Nacrt prijedloga Plana 3 mjeseca

2. Prijedlog Plana 3 mjeseca

3. Konačni prijedlog plana 2 mjeseca

Rok za izradu plana počinje teći danom potpisivanja ugovora s izrađivačem Plana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 11.

Sukladno odredbi članka 193. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, do donošenja Plana dopuštena je samo rekonstrukcija građevina u izrađenom dijelu građevinskog područja, sukladno odredbama tog plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Sredstva za izradu plana osigurat će se u proračunu Općine Ravna Gora za 2008. i 2009. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/08-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-08-5

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr