SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/ 07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspolaganju i upravljanju zemljištem
u vlasništvu Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak prodaje i drugi oblici raspolaganja zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, način, uvjeti i postupak davanja u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Ravna Gora za postavu privremenih objekata, uredit će se posebnom odlukom.

Članak 2.

Građevinskim zemljištem smatra se izgrađeno i uređeno, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je važećim dokumentom prostornog uređenja predviđeno za građenje građevina i građenje i uređenje javnih površina, a nalazi se unutar granica područja Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Nositelj vlasničkih prava nad građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora je Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općinsko poglavarstvo).

II. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje prostornih planova, ishođenje potrebnih dozvola u slučaju kada je Općina investitor, izradu potrebnih geodetskih elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zamjena i sl.) kao i druge radnje za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu.

Članak 5.

Priprema zemljišta financira se iz sredstava proračuna Općine Ravna Gora, ostalih prihoda ostvarenih gospodarenjem zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora te iz drugih izvora.

III. OBLICI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM

Članak 6.

Općina Ravna Gora prodaje, odnosno na drugi način raspolaže zemljištem na kojem ima pravo vlasništva temeljem javnog natječaja i uz tržišnu cijenu, na način i pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Oblici raspolaganja zemljištem su:

1. prodaja zemljišta

a)za građenje građevina

b)za formiranje (uređenje) građevinske čestice (okućnice),

2. zamjena zemljišta,

3. osnivanje prava građenja kod građenja građevine,

4. ustanovljavanje prava služnosti i drugih stvarnih tereta,

5. zakup zemljišta (reguliran posebnom odlukom).

Prodaja zemljišta

Članak 7.

Prodaja zemljišta vrši se putem javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju u tisku.

Natječaj mora biti otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u tisku.

Članak 8.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

1. oznaku i površinu zemljišta odnosno nekretnine,

2. podatke o opremljenosti nekretnine,

3. početni iznos cijene po m2,

4. rok za podnošenje ponuda,

5. iznos jamčevine, kao i odredbu da ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odnosno ukoliko ne sklopi ugovor u roku kojeg odredi vlasnik, iznos jamčevine mu neće biti vraćen,

6. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije 15 dana od dana provedenog natječaja ili od roka kojeg odredi Općinsko poglavarstvo, sklopiti ugovor o kupoprodaji zemljišta, odnosno da ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta te će se natječaj za prodaju zemljišta ponoviti,

7. način plaćanja ukupne cijene zemljišta,

8. način otvaranja ponuda (javno ili samo putem povjerenstva).

Članak 9.

Pismena prijava na natječaj mora sadržavati:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar,

- visinu ponuđene cijene po m2 zemljišta odnosno nekretnine,

- adresu prebivališta,

- broj tekućeg računa za fizičke osobe, odnosno žiro- računa za pravne osobe zbog povrata jamčevine.

Članak 10.

Natječaj iz članka 9. ove Odluke provodi radno tijelo Općinskog poglavarstva nadležno za razmatranje ponuda (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

Povjerenstvo broji najmanje 3 člana.

Članove povjerenstva imenuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 11.

Povjerenstvo otvara pristigle ponude te utvrđuje sljedeće:

- da li ponuda ispunjava uvjete natječaja,

- iznos ponude.

Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.

Na temelju obrazloženog prijedloga povjerenstva, konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko poglavarstvo.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se kupoprodajni ugovor.

Članak 12.

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku, zemljištu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imenu i prezimenu članova povjerenstva, početnom iznosu cijene zemljišta, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju, odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačno postignutoj cijeni zemljišta te odabranom kupcu.

Članak 13.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim natjecateljima na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 14.

Visinu jamčevine određuje Općinsko poglavarstvo odlukom o raspisivanju natječaja i ista ne može biti manja od 20% od ukupno određene početne cijene nekretnine.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana poziva na sklapanje ugovora ne potpiše isti, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o sklapanju ugovora s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuditelja uračunat će se u kupoprodajnu cijenu zemljišta.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, odnosno ne postupi prema odredbi članka 9. stavka 1. točke 6. ove Odluke, iznos jamčevine neće mu biti vraćen.

Članak 15.

Ugovor o kupoprodaji zemljišta sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati:

1. naznaku ugovornih strana,

2. oznaku i površinu zemljišta, odnosno nekretnine,

3. podatke o opremljenosti zemljišta, odnosno nekretnini,

4. iznos cijene zemljišta, rok i način plaćanja,

5. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Cijena zemljišta

Članak 16.

Prodajna cijena zemljišta sastoji se od zbroja cijene zemljišta i rente.

Članak 17.

Utvrđuje se početna cijena zemljišta po m2 kako slijedi:

1. Građevinsko zemljište I. zona 75,00 kn/m2

II. zona 60,00 kn/m2

III. zona 50,00 kn/m2

IV. zona 25,00 kn/m2

2. Vrt - okućnica 20,00 kn/m2

3. Oranica 12,00 kn/m2

4. Livada 9,00 kn/m2

5. Šuma - pašnjak 7,50 kn/m2

6. Neplodno 4,00 kn/m2.

U iznimnim slučajevima, kada je prilikom raspisivanja natječaja tržišna cijena zemljišta veća od cijene iz prethodnog stavka ovog članka, Općinsko poglavarstvo može u takvom natječaju utvrditi veću početnu cijenu.

Cijena zemljišta ne smije biti niža od tržišne cijene prema podacima nadležne Porezne uprave.

Članak 18.

Renta je dodatna vrijednost zemljišta nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta.

Visina rente iz stavka 1. ovog članka određena je, ovisno o zoni i namjeni građevinskog zemljišta, po m2 građevinskog zemljišta.

Članak 19.

Utvrđuje se iznos rente po m2 građevinskog zemljišta, ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevinsko zemljište, kako slijedi:

I. zona 125,00 kn/m2

II. zona 100,00 kn/m2

III. zona 80,00 kn/m2

IV. zona 60,00 kn/m2.

Članak 20.

Zone za obračun prodajne cijene zemljišta su sljedeće:

I. zona obuhvaća građevinsko područje središnjeg dijela naselja Ravna Gora N11 i vikend naselje Ravna Gora VN1,

II. zona obuhvaća građevinsko područje naselja Ravna Gora N12 i N13,

III. zona obuhvaća građevinsko područje naselja Stari Laz N51-N52, Stara Sušica N61-N64, Kupjak N2, Leskova Draga N31-N32 i Šije N4,

IV. zona obuhvaća građevinska zemljišta gospodarskih namjena K1-K4, zemljišta ugostiteljsko-turističkih namjena VN2, VN3 i T1, sportsko-rekreacijskih namjena R1 i R2, rekreacijska područja RP1-RP4 kao i zemljišta infrastrukturnih i ostalih prometnih namjena.

Ostali oblici raspolaganja zemljištem

Članak 21.

Na zemljištu u svom vlasništvu Općina Ravna Gora može osnovati pravo građenja u korist druge osobe radi gradnje građevina.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine Ravna Gora, kao vlasnika zemljišta i nositelja prava građenja.

Rok na koji se osniva pravo građenja, kao i visinu naknade za isto, utvrđuje pojedinačnom odlukom Općinsko poglavarstvo.

Na postupak osnivanja prava građenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 7. do 11. ove Odluke.

Na sadržaj, prometnost, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 22.

Na zemljištu u vlasništvu Općine Ravna Gora ugovorom se može osnivati služnost u korist vlasnika određene druge nekretnine, kao i nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe.

Ugovorom se utvrđuje pravo Općine da ukine osnovanu služnost prije isteka roka na koji je služnost osnovana, ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu.

Visinu naknade za osnovanu služnost te rok utvrđuje Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 23.

Zemljište u vlasništvu Općine Ravna Gora ugovorom se može opteretiti osnivanjem stvarnih tereta.

Sadržaj stvarnog tereta je činidba na koju korisnik ima pravo na teret vrijednosti zemljišta koje se opterećuje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o tržišnoj cijeni zemljišta i zemljišnoj renti na području Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/02).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/08-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr