SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/00, 16/01, 5/05 i 21/05) u članku 13. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

a) Opis poslova i zadaća:

- prati državne i županijske natječaje, iste obrađuje i priprema potrebnu dokumentaciju, priprema potrebnu dokumentaciju prema predpristupnim fondovima EU-a te vrši nadzor nad trošenjem tih sredstava, izrađuje i dostavlja potrebna izvješća, priprema i izrađuje prijedloge programa iz ovog odsjeka,

- izrađuje programske planove za sve društvene djelatnosti, a koji nisu u nadležnosti drugih tijela,

- potiče zadovoljavanje potreba stanovnika u kulturi, fizičkoj i tehničkoj kulturi,

- prati i kontrolira rad Ravnogorske knjižnice,

- prati javne potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci i predškolskom odgoju kao i dijelom u oblasti obrazovanja,

- organizira i prati rad multimedijalnog centra te surađuje s udrugama koje se bave mladima,

- obavlja sve poslove organizacije postave i održavanja web stranica Općine Ravna Gora,

- obavlja druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, pročelnika ili općinskog načelnika.

b) VII/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili sličnog smjera (poduzetništvo, menedžment, informatičko poslovanje i sl.) s tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.

c) Broj izvršitelja: 1.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/08-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr