SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 60.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenja javnih površina 220.000,00

3. održavanje javnih površina 220.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 639.054,00

5. održavanje groblja 100.000,00

6. javna rasvjeta 270.000,00


ukupno kuna 1.509.054,00.«

Članak 2.

U članku 5. u točki 3. brojka »80.000,00« zamjenjuje se brojkom »10.000,00«, u točki 5. brojka »50.000,00« zamjenjuje se brojkom »40.000,00« i u ukupnom zbroju brojka »300.000,00« zamjenjuje se brojkom »220.000,00.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz te održavanje inventara - sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 15.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 30.000,00

3. zamjena rubnjaka 49.000,00

4. dobava i postava (zamjena)

prometnih znakova 15.000,00

5. horizontalna prometna signalizacija 30.000,00

6. zamjena rubnjaka i popravak oborinske

odvodnje Ul. I. G. Kovačića 325 - 267 215.000,00

7. zamjena rubnjaka i popravak nogostupa

I. G. Kovačića 188 - 204 60.000,00

8. ostali radovi 5.000,00

9. stručni nadzor 10.054,00

10. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 10.000,00

11. zimska služba - čišćenje snijega 165.000,00

12. zimska služba - posipalo za ceste 35.000,00


ukupno kuna 639.054,00.«

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.150.000,00

2. grobna naknada 85.000,00

3. naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 10.000,00

7. ostali prihodi Proračuna

Općine Ravna Gora 264.054,00


ukupno kuna 1.509.054,00.«

Članak 4.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/36

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Potpredsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr