SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 33. sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/ 08) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2008. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrba pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- prijevoz putnika

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2008. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 6.000.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- prijenos sredstava komunalnog doprinosa 1.230.299,60 kn

- Proračun Grada Kastva za 2008. 6.609.700,40 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata

zajmova i kamata (komunalna društva) 3.410.200,00 kn


ukupno 17.260.200,00 kn«


Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine 2.480.000,00 kn

. Izgradnja parkirališta kod Dječjeg vrtića Kastav (Skalini istarskog tabora k.br. 1) u površini od 1100,00 m2, u iznosu od 1.310.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz Proračuna Grada 387.890,04 kuna, iz komunalnog doprinosa u iznosu od 699.800,00 kn te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 222.309,96 kuna.

Iz sredstava »Bršjanovca d.o.o.« financira se u iznosu od 997.336,50 kune

. Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 100.000,00 kn

Kastav, parkiralište Stari put, postava ograde u dužini 40,00 m

NN Ćikovići, uređenje pješačke staze u dužini od 40,00 m

Šporova jama - Banov križ: izgradnja kamenog ogradnog zida u dužini od 60,00 m

Spinčići, uređenje pješačke staze od k.br. 158 do 153/2 u dužini od 60,00 m

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.

. Projektna dokumentacija pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 30.000,00 kuna

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz koncesija 10.000,00 kn, iz Proračuna Grada 20.000,00 kuna.

. Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 170 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz Proračuna Grada.

. Izgradnja nogostupa Ćikovići - Rubeši, I. faza u dužini od 102 m (jednostrano) u iznosu od 320.000,00 kn.

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se 20.000,00 kuna iz proračuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 300.000,00 kuna.

. Otkup zemljišta za javne površine u iznosu od 400.000,00 kn.

Financira se iz Proračuna Grada.

. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju instalacija u svrhu uređenja i rekonstrukcije ceste i nogostupa u Ćikovićima u iznosu od 120.000,00 kn.

Financira se iz Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz Proračuna Grada u iznosu od 1.147.890,04 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 799.800,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina 522.309,96 kuna.

Grad Kastav

2. Nerazvrstane ceste7.240.000,00 kn

. Dovršetak izgradnje dionice ceste Jurčići - Jurjenići (233) u dužini od 536,30 m', odvojka za komunalnom infrastrukturom naselje Ćikovići u dužini 160 m i nadvožnjaka Jurčići sa potrebnom infrastrukturom, u iznosu od 5.520.000,00 kn, te otplate glavnice primljenog zajma u iznosu od 620.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.« u iznosu od 5.520.000,00 kn financira se iz Proračuna Grada u iznosu od 880.272,36 kuna, iz komunalnog doprinosa 3.931.738,00 kn, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 707.989,64 kuna, a otplata glavnice zajma iz Proračuna Grada.

. Otkup djela zemljišta za dionicu ceste Jurjenići - Belići - Ulaz u sportsku zonu u iznosu od 300.000,00 kuna

Financira se iz Proračuna Grada u iznosu od 18.738,00 kuna, te iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 281.262,00 kuna.

. Asfaltiranje makadamskih cesta u iznosu od 400.000,00 kn

- Ulica Draga u površini 400 m2

- Jurčićeva ulica u površini 1500 m2

- Tuhtani - odvojak od kbr. 34 - 23 u površini od 135,00 m2

- Donji Turki: - od garaže do k.br. 6/4

- od k.br. 6/4 do 6/6

- od k.br. 6/4 do 6/3

- od k.br. 6/1 do 6/5

- od k.br. 5/2 do 5/4 u ukupnoj površini 1.750,00 m2

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 400.000,00 kn

- Trinajstići od kbr. 85 - 98 u površini od 800,00 m2

- Spinčići kod k.br. 138a - 145, 146, 155, 155a u površini od 1.470,00 m2

- Tuhtani - odvojak od k.br. 34 - 23 u površini od 240,00 m2

- Jardasi kod k.br 40,41,42 u površini od 440,00 m2

- Cesta Turki - Jelovičani - Jelušići u površini od 1.200,00 m2

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste se financiraju iz Proračuna Grada u iznosu od 1.519.010,36 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 5.013.000,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2007. godine 707.989,64 kuna.

3. Javna rasvjeta 230.000,00 kn

. Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih elektroenergetskih suglasnosti u iznosu od 30.000,00 kn.

Financira se iz Proračuna Grada.

. Proširenje javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn

Ulica Draga (5 rasvjetnih tijela)

Jurčićeva ulica (7 rasvjetnih tijela)

Brozovo (1 rasvjetno tijelo)

Spinčići (1 rasvjetno tijelo)

Trinajstići (1 rasvjetno tijelo)

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz Proračuna u iznosu od 12.800,00 kuna, te iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 187.200,00 kuna.

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se javna rasvjeta u iznosu od 187.200,00 kuna, te iz Proračuna Grada 42.800,00 kuna.

4. Groblje 1.200.000,00 kn

. Nastavak izgradnje gradskog groblja Kastav sa infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem u iznosu od 1.200.000,00 kn

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz Proračuna Grada.

5. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom1.084.100,00 kn

. Vodovodni ogranci, sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz Proračuna Grada.

. Razvoj vodoopskrbe prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 884.100,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz prihoda iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata u iznosu od 884.100,00 kuna i iz Proračuna Grada Kastva u iznosu od 200.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda934.100,00 kn

. Izrada glavnog i izvedbenog projekta kanalizacije Ćikovići od kbr. 28 - 67 L= 340,00 m i spoj na kolektor u iznosu od 50.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz Proračuna Grada.

. Idejni projekt kanalizacije Grada Kastva, sufinanciranje u iznosu od 100.000,00 kn.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz Proračuna Grada.

. Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 529.100,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

. Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 255.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata u iznosu od 784.100,00 kuna i Proračuna Grada Kastva u iznosu od 150.000,00 kuna.

7. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće1.176.000,00 kn

. Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 553.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

. Sanacija odlagališta u iznosu od 623.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, te iz kamata na oročena sredstva u iznosu od 1.176.000,00 kuna.

8. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika616.000,00 kn

. Nabava autobusa u iznosu od 616.000,00 kuna

Kapitalne pomoći KD Autotrolej, financira se iz cijene usluge i povrata zajmova u iznosu od 566.000,00 kuna, te Proračuna Grada u iznosu od 50.000,00 kuna.

9. Izgradnja radne zone Žegoti 2.300.000,00 kn

. Rekonstrukcija križanja - ulaz u radnu zonu Žegoti u dužini od 300,00 m, sufinanciranje u iznosu od 2.300.000,00 kn

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz Proračuna Grada.«

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 02-05/08-01/5

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-12

Kastav, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr