SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Urbani stičkog plana uređenja Dramalj Centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 33. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja površine ugostiteljsko- turističke namjene T1
8
u Dramlju

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja površine ugostiteljsko - turističke namjene T18 u Dramlju (u nastavku: DPU).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 2.

DPU - om se, na temelju Urbanističkog plana uređenja Dramalj Centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 18/08) detaljnije određuje namjena površina i način uređenja i korištenja područja obuhvata, u cijelosti utvrđenog kao građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene (T1).

DPU se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 3.

Izradi DPU-a pristupit će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite područja ugostiteljsko turističke namjene na području naselja Dramalj. Detaljnim planom uređenja precizno će se razraditi uvjeti za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja te način priključenja na komunalnu infrastrukturu, u skladu s odredbama Urbanističkog plana uređenja Dramalj Centar.

Detaljnim planom uređenja potrebno je omogućiti realizaciju predviđenih sadržaja od značaja za šire područje Grada, uz propisivanje mjera sprečavanja nepovoljnog utjacaja na okoliš.

III. OBUHVAT DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 4.

Područje obuhvata DPU-a određeno je Urbanističkim planom uređenja Dramalj Centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08). Površina obuhvata iznosi 2,7 ha.

Granice obuhvata DPU-a prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 5.

Plansko područje djelomično je izgrađeno sadržajima ugostiteljsko-turističke namjene. Od sadržaja unutar planskog područja nalazimo hotel Riviera (kapacitet 213 ležajeva) s pripadajućim paviljonskim zgradama, policijsko odmaralište te privatnu izgradnju u sklopu koje se nalazi restoran.

Uz područje obuhvata plana sjeverno prolazi Ulica Milovana Muževića, a s južne strane Gajevo šetalište.

Plansko područje se u cijelosti nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 6.

Za zonu T18 propisana je obvezna izrada detaljnog plana uređenja kako bi se odredio točan kapacitet zone te broj, oblik i veličina građevnih čestica, kao i uvjeti uređenja. Unutar zone predviđena je realizacija više građevina ugostiteljsko-turističke namjene - isključivo hotela i pratećih sadržaja.

Uvjeti smještaja i oblikovanja građevina trebaju se utvrditi prema slijedećim smjernicama:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5,

- najveći dopušteni keficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,5,

- najveći dopušteni broj etaža je 5 nadzemnih etaža i 2 podzemne etaže,

- visina građevine iznosi najviše 18,0 m, a ukupna visina građevine iznosi najviše 21,0 m.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade DPU-a osigurati će se reambulirana katastarsko-topografska karta u digitalnom obliku za cjelokupno područje obuhvata plana u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade DPU nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Iz razloga iznalaženja što kvalitetnijeg prostornog rješenja područja obuhvata DPU-a, za najznačajnije zahvate izraditi će se idejna rješenja sa prikazom položaja, kapaciteta i oblikovanja građevina i pratećih sadržaja, rješenja prometa u mirovanju te potrebama za energijom (prema granicama vlasništva). Idejna rješenja izraditi će se, uz stručnu koordinaciju izrađivača DPU-a, za najznačajnije zahvate i predstavljati će podlogu za izradu osnovne koncepcije DPU-a.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade DPU-a iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi DPU-a će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:1.000. Digitalnu topografsko-katastarsku kartu pribavit će naručitelj izrade DPU-a.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DPU-a

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU-a će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 36, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA, Kralja Tomislava 85

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Hrvatska uprava za ceste, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Crikvenica, Kotorska bb, 51260 CRIKVENICA

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51 000 RIJEKA

- GKTD »Murvica«, Trg S. Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA,

- KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A. Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI,

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o, UPRAVA ŠUMA SENJ, ISPOSTAVA NOVI VINODOLSKI

X. ROK ZA IZRADU DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 11.

Za izradu DPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu DPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada idejnih rješenja za najznačajnije zahvate: najkasnije do 31.10.2008.

- izrada Nacrta prijedloga DPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 35 dana po dobijanju idejnih rješenja,

- izrada Prijedloga DPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 35 dana od održane prethodne rasprave,

- javni uvid u Prijedlog DPU-a - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga DPU-a - u roku od najviše 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a - u roku od najviše 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostavljanje Plana i Odluke o donošenju Plana - u roku od 3 dana od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu DPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 96. Urbanističkog plana uređenja Dramalj Centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08) do donošenja detaljnog plana uređenja nije dozvoljena gradnja novih i zamjenskih građevina. Dozvoljena je samo rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE T18 U DRAMLJU

Članak 13.

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (Klasa: 350-01/08-01/51, Ur. broj: 2107/01-02- 08-2, od 11. 7. 2008. godine), troškove izrade DPU-a površine ugostiteljsko-turističke namjene snositi će investitori »GRAN« d.o.o., Dramalj, Braće Car 6, »DATAMARE« d.o.o., Dramalj, Gajevo šet. 30, Nediljko Čulić, Kastav, Put Srdočen.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu DPU-a.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propi

sima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju DPU-a poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/51

Ur. broj: 2107/01-01-08-5

Crikvenica, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr