SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
111

111.

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 3/ 05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/98 i 24/98), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 8. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

Članak 1.

Trgovačkom društvu KALENDAR d.o.o. za izdavačku djelatnost, marketing i trgovinu iz Zagreba, Strojarska cesta 10, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke na fotografiji u kalendaru za 2009. godinu pod nazivom »HRVATSKI GRADOVI«.

Članak 2.

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se do 31. prosinca 2009. godine, bez naknade.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/64-119

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 8. srpnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr