SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
106

106.

Na osnovi članka 16. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/05, 51/06 i 6/08) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 1. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade
za parkiranje

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/05, 3/08 i 19/08) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se i visina naknade za parkiranje vozila na javnim parkiralištima na području Ulice Milutina Barača, na području Preluk i u javnoj garaži Dvoranskog plivališta Kantrida te visina naknade za ulazak i izlazak vozila na cestovnom terminalu Srdoči.«

Članak 2.

Iza članka 2.d dodaje se novi članak 2.e koji glasi:

»Članak 2.e

Visina naknade za parkiranje osobnih vozila na javnom parkiralištu na području Preluk određuje se u iznosu od 10,00 kuna.

Visina naknade za parkiranje autobusa, kamiona, dostavnih vozila, prikolica, kamp prikolica i kampera na vlastiti pogon na javnom parkiralištu iz stavka 1. ovoga članka određuje se kako slijedi:

- parkiranje u trajanju do 12 sati 50,00 kuna,

- parkiranje u trajanju do 24 sata 120,00 kuna.«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu na cestovnom terminalu Srdoči iznosi kako slijedi:

- od 1 do 5 vozila 450,00 kuna po vozilu,

- od 6 do 10 vozila 1.050,00 kuna po vozilu.

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka imaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici vozila (neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta) koji sa davateljem usluge parkiranja sklope ugovor o pružanju usluga parkiranja.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/60-118

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 1. srpnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr