SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD ČABAR
6

6.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 06/02 i 22/ 05) i Zaključka Gradskog poglavarstva, KLASA: 350-02/ 07-01/17, UR. BROJ: 2108/01-07-1 od 20. studenoga 2007., Gradsko vijeće Grada Čabra, na svojoj sjednici održanoj 4. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 25/03) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izmjena i dopuna plana izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/ 07) i točke 3. IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA I IZRADA NOVIH, podtočke 3.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Čabra /za razdoblje od 1. 1. 2006. do 31. 12. 2009./ (»Službene novine PGŽ« broj 12/06).

Razlozi za izmjenu i dopunu plana

Članak 3.

Razlozi za Izmjenu i dopunu plana su:

1. usklađenje obuhvata građevinskog područja izdvojene poslovne zone drvoprerađivačke namjene K1 u Gerovu, u korisništvu FINVESTcorp d.d. Čabar sa stvarnim stanjem na terenu,

Izmjenom i dopunom plana treba izvršiti korekciju građevinskog područja naselja N24 Gerovo u svrhu proširenja poslovne zone K1 na zemljište koje ona u naravi koristi.

2. usklađenje obuhvata građevinskog područja izdvojene poslovne zone komunalno servisne namjene K31 sa stvarnim stanjem na terenu, tako da se obuhvati postojeći pogon Protektor Katalinić koji se sada nalazi u obuhvatu građevinskog područja naselja N24 i graniči sa zonom K31.

Zbog stvarnih potreba za proširenjem pogona Protektor Katalinić i njegovim uključenjem u izgrađeno građevinsko područje poslovne zone K31, Izmjenom i dopunom plana treba izvršiti korekciju granica građevinskih područja naselja N24 Gerovo i poslovne zone K31. U novi obuhvat poslovne zone K31 potrebno je uključiti zemljište koji koristi i ima u vlasništvu tvrtka Protektor Katalinić, a isključiti će se dio poljoprivrednog zemljišta koje se prema važećem Planu nalazi u obuhvatu te zone.

Obuhvat izmjene i dopune plana

Članak 4.

Obuhvat I. izmjene i dopune plana čine korigirane granice građevinskih područja naselja N24 Gerovo i izdvojenih zona poslovne namjene K1 i K31 u Gerovu.

Ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 25/03) formirana su građevinska područja izdvojenih zona poslovne - drvoprerađivačke namjene K1 i poslovne-komunalno-servisne namjene K31 u Gerovu, na katastarskoj podlozi koja je bila neusklađena sa stvarnim stanjem na terenu.

Optimalni smještaj planirane tvornice za proizvodnju bio-peleta iz drvne biomase unutar poslovne zone K1, koji je uvjetovan priključenjem na postojeću infrastrukturu zone, zahtjeva proširenje građevinskog područja poslovne zone K1, na dio građevinskog područja naselja N24 Gerovo.

Zbog optimalnog razmještaja postojećih i planiranih hala drvoprerađivačkog pogona i pogona za proizvodnju gume i plastičnih masa, planirane energane na pogon uz korištenje vlastitog drvnog otpada i šumske bio-mase te smještaja novih komunalno-servisnih djelatnosti unutar poslovne zone K31, potrebna je njezina djelomična dislokacija na dio građevinskog područja naselja N24 Gerovo, uz preraspodjelu površine zone u korist poljoprivrednog zemljišta koje se dosad nalazilo u njezinom obuhvatu.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Ciljeve i programska polazišta za Izmjenu i dopunu plana predstavlja trajno opredjeljenje Grada Čabra za osiguranjem razvoja svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja.

Izgradnja tvornice za proizvodnju bio-peleta, sa svrhom upotrebe drvnog otpada i nusproizvoda drvne industrije - drvne biomase - za proizvodnju bio-peleta te njihovog korištenja kao energenta za proizvodnju električne i toplinske energije za potrebe poslovne zone K1 i grijanja cjelokupnog naselja Gerovo, je zahvat u prostoru od iznimnog značaja za poboljšanje postojeće energetske situacije a time i za ukupan gospodarski razvoj lokalne zajednice.

Proširenje postojećeg drvoprerađivačkog pogona i pogona za proizvodnju gume i plastičnih masa od značaja je za otvaranje novih radnih mjesta, a izgradnja energane na pogon uz korištenje vlastitog drvnog otpada i šumske bio-mase u kojoj će se proizvesti električna i toplinska energija za potrebe cijele poslovne zone K31 također će imati utjecaja na poboljšanje energetske situacije.

Obje planirane izgradnje imaju izniman ekološki značaj jer koriste drvni otpad, imati će utjecaja na poboljšanje stanja zaposlenosti, na bolju energetsku učinkovitost, a time i na ukupan društveni i gospodarski razvoj Grada Čabra.

Stručna podloga za izmjenu i dopunu plana

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune plana, a zbog obima same izmjene i dopune, nije planirana izrada novih stručnih podloga, nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 25/03).

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu I. izmjene i dopune plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Izmjena i dopuna plana izraditi će se na topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskoj karti 1:5000, a koristiti će se i orto-foto snimka područja naselja Gerovo.

Navedene podloge posjeduje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjene i dopune plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi I. izmjene i dopune plana iz područja svog djelokruga i od kojih će se zatražiti posebni zahtjevi:

Hrvatske vode, VGO Rijeka

RIJEKA, Đure Šporera 3

KD »Čabranka« Čabar

ČABAR, Narodnog oslobođenja 2

Hrvatska elektroprivreda d.d. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad,

SKRAD, Goranska 11

Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Čabar,

ČABAR, Narodnog oslobođenja 2

MUP PU Primorsko-goranska, Policijska postaja Čabar,

ČABAR, Zaobilaznica 1

Rok za izradu prostornog plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza I. izmjene i dopune plana su:

- dostava zahtjeva za izradu plana 15 dana

- izrada nacrta prijedloga plana 10 dana

- prethodna rasprava na Poglavarstvu i

izrada Izvješća 5 dana

- izrada prijedloga plana 15 dana

- utvrđivanje prijedloga plana i upućivanje

na javni uvid 5 dana

- javni uvid u trajanju od 15 dana i izrada

Izvješća 20 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana 10 dana

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih

posebnim propisima 15 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga plana na

Poglavarstvu 5 dana

- ishođenje suglasnosti Župana / tijela po

ovlasti Župana 15 dana

- donošenje plana na Gradskom vijeću 5 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem. Ukupan rok za izradu plana iznosi 120 dana.

Izvor financiranja izrade prostornog plana

Članak 12.

Sredstva za izradu I. izmjene i dopune plana osigurat će se u Proračunu Grada Čabra za 2008. godinu.

Završne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 14/08).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/19

Ur. broj: 2108/01-08-01

Čabar, 4. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr