SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD CRES
18

18.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja zone
turističko-ugostiteljske namjene Porozine T2 4

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja zone turističko ugostiteljske namjene Porozine T2 4 (dalje u tekstu: Plan) je u članku 197. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02 i 23/06).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04. aspr.i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa.

Površina zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu broj 3A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja« u mjerilu 1:25000 te na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

Površina zone T2 4 iskazana je u članku 89. Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa pretežito je izgrađena i iznosi 9,00 ha od čega je 5,00 ha izgrađena i 4,00 ha neizgrađena, a zahvat plana obuhvaća i lučko područje.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Temeljni dokument prostornog uređenja područja Grada Cresa je Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa koji utvrđuje programske postavke i prostorne postavke za Plan kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

Područje za koje se izrađuje Plan definirano je Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa kao građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - turističko naselje (T2), maksimalnog kapaciteta 200 kreveta.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene osim građevina namijenjenih smještaju i prehrani, mogu se planirati i svi prateći sadržaji - sportski, rekreacijski, zabavni i uslužni sadržaji i građevine te parkovne površine koje upotpunjuju i obogaćuju osnovne sadržaje.

Područje obuhvata obuhvaća više prostornih cjelina:

- područje morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja - trajektna luka Porozine,

- trgovačko ugostiteljski objekat,

- izgrađeni dio naselja sa pretežito vikend građevinama,

- neizgrađene cjeline.

Nedostaci u prostoru obuhvata plana:

- lučko područje je djelomično uređeno,

- nisu uređeni prateći sadržaji - trgovački, ugostiteljski i rekreacijski sadržaji,

- zelene i javne površine te pješačke staze nisu uređene,

- dio zone nema uređeno građevinsko zemljište te komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa, određuju se slijedeći ciljevi Plana:

- definirati uvjete nove izgradnje turističkog naselja poštujući morfologiju terena, postojeću izgradnju te maksimalne kapacitete predviđene prostornim planom,

- definirati uvjete rekonstrukcije centralnog ugostiteljskog objekta,

- definirati uvjete rekonstrukcije postojećih obiteljskih pretežito vikend građevina,

- definirati uređenje lučkog područja i suprastrukturu luke ( dizalica, ribarske kućice),

- riješiti interne prometnice, parkirališni prostor te pješačke staze i šetnice te osigurati nesmetan prilaz moru u skladu s uvjetima iz Prostornog plana uređenja Grada Cresa,

- definirati zelene površine, sportsko-rekreacijske površine,

- definirati infrastrukturnu mrežu opskrbe vodom, električnom energijom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

- odrediti mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Plan će se izrađivat na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala 1,

- PRIMORSKO-GROANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, Rijeka,

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ, Peškera 2, Cres

- ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Jadranska obala 1, 52557 Cres,

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Đure Šporera 4, Rijeka,

- MJESNI ODBOR DRAGOZETIĆI.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku 30 dana od zaprimanja Odluke o izradi s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 30 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 60 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana u roku 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana u roku 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređeuje zaštićeno obalno područje mora - u roku 60 dana,

- donošenje Odluke o urbanističkom planu - u roku 30 dana od dostave suglasnosti Ministarstva.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana, a najviše dvije godine od donošenja ove Odluke zabranjeno je izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru u smislu nove izgradnje već samo rekonstrukcije postojećih građevina i izgradnje infrastrukture.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 9.

Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Grada Cresa i drugih izvora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske-županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Klasa: 350-01/08-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-08-4

Cres, 30. lipnja 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr