SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 190. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 26. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja
ugostiteljsko-turističke zone T1 »Novi lazi«

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone T1 »Novi lazi« (u daljnjem tekstu: DPU).

Članak 2.

Nositelj izrade DPU-a je Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 3.

DPU obuhvaća neizgrađeno građevinsko područje turističkog naselja »Novi lazi« južno od naselja Stari Laz i postojeće županijske ceste Ž-5069 (»Karoline«).

Unutar obuhvata DPU-a nalaze se katastarske čestice broj 1376, 1377, 1378, 1379/1, 1379/2, 1380/1, 1380/2, 1381, 1382/1 i 1382/2, sve u k. o. Stari Laz po staroj izmjeri M 1:2880, koje odgovaraju katastarskim česticama broj 1006/1, 1006/2 i 1007 k. o. Stari Laz po novoj izmjeri M 1:1000.

Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 4,9 ha.

Granice obuhvata DPU-a određene su Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora, kartografski prikaz br. 3. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora« u M 1:25000, a prikazane su na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Plato »Novi lazi« nalazi se južno od naselja Stari Laz, uz lokalnu prometnicu, na uzvišenom dijelu obraslom neodržavanom travom i niskim raslinjem (šikara).

Članak 5.

Cilj izrade DPU-a je razraditi uvjete za gradnju i uređenje turističkog naselja »Novi lazi«, osobito u odnosu na namjenu građevina u obuhvatu, njihov položaj i veličinu. Nadalje odrediti opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrastrukturu te odrediti mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih i drugih vrijednosti.

Potrebno je detaljno definirati izgradnju građevina za smještaj turista i pružanje pratećih usluga, njihovu namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu prostora i morfologiju terena, kao i definirati infrastrukturne građevine: opskrbu električnom energijom, plinom, vodom, odvodnju oborinskih i fekalnih voda, riješiti pristupnu i internu kolnu prometnicu, pješačke komunikacije te detaljno riješiti uređenje terena (zelenilo, površine za rekreaciju i sl.).

Članak 6.

Kartografsko-topografska podloga za izradu DPU-a izrađena je od strane tvrtke GEO-ING d. o. o. Ogulin u svibnju 2008. godine.

DPU će se izraditi na navedenoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Dodatne stručne podloge nisu potrebne i neće se pribavljati.

Članak 7.

U izradi DPU-a u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) za izradu DPU-a iz područja svog djelokruga, sudjelovat će:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka,

- KD Komunalac Delnice,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije.

Navedenim tijelima i pravnim osobama nositelj izrade dostavit će ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 30 dana dostave svoje uvjete za izradu UPU-a.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje uvjete u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 8.

Za izradu DPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

- za izradu nacrta prijedloga DPU-a 30. srpnja 2008.

- za izradu prijedloga DPU-a 30. rujna 2008.

- za izradu konačnog prijedloga DPU-a 30. studenog 2008.

- za donošenje DPU-a 23. prosinca 2008.

Članak 9.

Do donošenja DPU-a nije dozvoljeno izdavanje lokacijskih dozvola ili rješenja o uvjetima građenja na području koje isti obuhvaća.

Članak 10.

Izrada DPU-a će se financirati iz drugih izvora: od strane većinskog vlasnika zemljišta, ujedno investitora - tvrtke »Ravne« d. o. o., Butkoljin put b. b., Split.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/08-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-08-3

Ravna Gora, 26. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr