SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju točke 7.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006-2010 (»Narodne novine« broj 111/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 111/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 18/ 03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 23. lipnja 2008., donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Matulji.

Povjerenstvo ima 5 članova koji se imenuju na period od 4 godine.

Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko Vijeće, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, iz redova članova nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka iz djelokruga rada Povjerenstva, a jedan član iz reda članova Općinskog Vijeća općine Matulji.

Članak 2.

Postupak izbora, u pogledu članova/ca Povjerenstva koji dolaze iz reda nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka/ kinja, pokreće se objavom poziva u javnom glasilu, a rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave poziva.

Prijava se podnosi Povjerenstvu za izbor i imenovanja u pisanom obliku. Prijave mora biti obrazložena odnosno iz prijave mora biti razvidno da kandidat/kinja pozna problematiku koja spada u djelokrug Povjerenstva.

Pravo na podnošenja prijava imaju nevladine udruge sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije, članovi Općinskog Vijeća i članovi stalnih radnih tijela Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: podnositelj prijave).

Članak 3.

Članovi Povjerenstva na konstituirajućoj Sjednici, koju saziva općinski načelnik u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Povjerenstva biraju predsjednika/cu.

Na sazivanje i način rada Povjerenstva, primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine PGŽ« broj 26/01 i 19/02).

Članak 4.

Povjerenstvo u promicanju i ustanovljavanju ravnopravnosti spolova posebno:

- prati provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova

- surađuje sa Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije,

- predlaže donošenje odluka i provođenje akcija radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine PGŽ« broj 46/07).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/3

Ur. broj: 2156-04-08-1

Matulji,23. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mario Ćiković, ing. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr