SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine, razmatralo je i usvojilo

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
OPĆINE BAŠKA
(za razdoblje od 2008. do 2012. godine)

Izvješće o stanju u prostoru Općine Baška sadrži:

0. Uvod

1. Analiza stanja i trendova razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru

1.1. Teritorijalni ustroj

1.2. Stanovništvo

1.3. Gospodarstvo

2. Analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata

2.1. Dokumenti prostornog uređenja i drugi dokumenti na prostoru Općine Baška

2.2. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti općine

2.3. Analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja

2.4. Analiza provođenja »Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« 32/03 i 30/04)

3. Ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje

3.1. Stanje prostornog uređenja

3.2. Stanje komunalne opremljenosti

3.3. Stanje infrastrukture

3.4. Stanje okoliša

3.5. Stanje prirodne baštine

3.6. Stanje kulturne baštine

4. Završne odredbe

0. Uvod

Člankom 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) propisano je da se o stanju u prostoru Općine Baška treba izraditi četverogodišnje

Izvješće. Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjenu stanja i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje. U izvješću se razmatra razdoblje od 19. prosinca 2003.godine, tj. od donošenja Izvješća o stanju u prostoru Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 32/03) i Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 32/03 i 30/04).

1. Analiza stanja i trendova razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru

1.1. Teritorijalni ustroj

Općina Baška prostire se na površini od 260,57 km2 (98,92 km2 kopnenog dijela i 161,65 km2 morskog dijela), što je 3,26% površine Primorsko-goranske županije. Unutar Primorsko-goranske županije Općina Baška se nalazi u mikroregiji »Krk« koja objedinjava Grad Krk i Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat i Vrbnik. Općina Baška se nalazi na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka Krka, te graniči s Ličko-senjskom županijom, Gradom Senjom, Gradom Rabom, Općinom Punat i Općinom Vrbnik. U sastavu Općine nalaze se 4 samostalnih naselja: Baška, Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska. U obuhvatu Općine Baška nalaze se otok Prvić i otočić Zečevo.

1.2. Stanovništvo

Demografske osobine Općine Baška su mali broj stanovnika i mala gustoća naseljenosti. Na području Općine Baška, prema popisu stanovništva iz 2001.g., živi 1.554 stanovnika, što je 0,5% stanovnika Primorsko-goranske županije. Najveći broj stanovnika (901) ima centralno naselje Baška, što je 57,98% stanovnika Općine Baška. Batomalj ima 117 stanovnika, Jurandvor 260 stanovnika, a Draga Bašćanska 276 stanovnika. Broj stanovnika povećao se u odnosu na 1981.g. (1.439) i 1991.g. (1.456), ali u stogodišnjem razdoblju bilježi veliki pad od čak tri puta. Broj kućanstava je 668, što je 0,6% broja kućanstava Primorsko-goranske županije. Prosječan broj članova kućanstva je 2,33; što je znatno manje nego u Primorsko-goranskoj županiji (2,75). Od 2.281 stanova na prostoru Općine Baška samo ih je 666 ili 29,25% stalno nastanjeno, što je znatno lošiji omjer nego u Primorsko-goranskoj županiji (68,19%). Ovo upućuje na veliki broj stanova koji se koriste povremeno za odmor (čak 1.102 stanova). Gustoća naseljenosti je 15,71 stanovnika/km2, što je znatno manje nego u Primorsko-goranskoj županiji (84,97 stanovnika/ km2) ili u Republici Hrvatskoj (78,48 stanovnika/km2).

Spolna struktura stanovništva Općine Baška ista je kao i u ostalim hrvatskim krajevima, tj. prevladava žensko stanovništvo (831 ženska osoba) i to u svim dobnim skupinama. Dobna struktura stanovništva, prema popisu iz 2001.g., ima tipična obilježja demografske starosti. Bitno je više starog stanovništva - starog 60 i više godina (30,95%) nego mladog stanovništva - starog do 20 godina (16,8%), dok je udio zrelog stanovništva (20-59 godina) 52,25%. Obrazovna struktura stanovništva starog 15 i više godina pokazuje mali udio nepismenih (1,02%). Neki oblik osnovnog obrazovanja (1-8 razreda osnovne škole) ima 32,34%, dok je čak 53,39% stanovništva završilo srednju školu. Neki oblik višeg ili visokog obrazovanja (viša škola, fakultet, magisterij ili doktorat) ima čak 12,89% stanovništva. Obrazovna struktura ženskog stanovništva znatno je lošija. Udio ženskog stanovništva u nepismenom stanovništvu je čak 85,71%, dok je udio u srednje obrazovanom stanovništvu 45,29%, a u više ili visoko obrazovanom stanovništvu 46,89%.

Tablica 1. Spolna i dobna struktura Općine Baška

spol

0-19 godina

20-59 godina

60 i više godina

ukupno

M

127

394

202

723

Ž

134

418

279

831

ukupno

261

812

481

1.554

U strukturi zaposlenosti nedostatak je pretežita zaposlenost u tercijarnim djelatnostima (ugostiteljstvo i srodne uslužne djelatnosti) koje angažira isključivo turističko razvojno opredjeljenje. Nedostatak uzrokuje sezonski karakter turizma, kod kojeg se radna snaga angažira na rok od 2 do 6 mjeseci, a to je nedostatno za cjelogodišnju egzistenciju tako angažiranog dijela stanovništva.

Tablica 2. Aktivno stanovništvo

1.3. Gospodarstvo

Osnovno obilježje gospodarstva Općine Baška je turizam, koji je ujedno i osnovni faktora socijalno - geografske transformacije cijelog otoka Krka. Razvoj turizma, koje je započet prije ~100 godina, intenziviran je hotelskom izgradnjom, te su pod njegovim utjecajem jačale ostale djelatnosti (poljoprivreda, trgovina, građevinarstvo i sl.). Razvoj turizma omogućio je zapošljavanje i smanjio odljev radno sposobnog stanovništva. Promjene gospodarskog sustava Hrvatske i Europe, zahtijevaju preispitivanje dosadašnjih trendova razvoja turizma.

Primarni sektor sačinjavaju poljoprivreda, ribolov, šumarstvo i lovstvo; te ga je nužno ponovo afirmirati. Bašćansko polje je pogodno za razvoj poljoprivrede zbog velike površine (418 ha), ali njen razvoj sprječava veliki broj malih posjeda, poplave bujičnih vodotoka, te star i neadekvatan sustav odvodnje. Poljoprivredna gospodarstva treba razvijati kao jednu od osnovnih gospodarskih djelatnosti specijaliziranu za mediteranske kulture i vezanu za turizam kao primarno tržište. Popisom poljoprivrede iz 2003.g. registrirano je 120 poljoprivrednih kućanstava, od čega čak 72,5% kućanstava raspolaže s premalom površinom poljoprivrednog zemljišta (manje od 1 ha) za perspektivno bavljenje poljoprivredom. Poljoprivredna kućanstva imaju ukupno 296 članova (143 žena i 153 muškaraca), tj. u prosjeku 2,5 članova po kućanstvu; te iznose 17,96% ukupnog broja kućanstava u Općini Baška. Starosna struktura članova nije povoljna, jer je 89 osoba (30%) starije od 64 godine. U pripremi je intenziviranje vinogradarske proizvodnje na jugozapadnim padinama između Jurandvora i Drage Bašćanske. Lov, ribolov i uzgoj stoke imaju značajan udjel u razvoju poljoprivrede. Na prostoru Općine Baška nalazi se lovište »Baška« i dio lovišta »Punat«. Lovišta su u zakupu lovačkog društva »Orebica« od 01.04.2005.g. do 31.03.2015.g., te su za taj period izrađene lovno-gospodarske osnove u skladu s kojima će lovačko društvo gospodariti lovištima.

Sekundarni sektor obuhvaća sljedeće djelatnosti: industriju, građevinarstvo i proizvodni obrt. Unutar ovog sektora jedini vitalni dio je građevinarstvo. U 2005. g. izgrađeno je 8 nestambenih zgrada (3.418 m2 tj. 10.475 m3) i 13 stambenih zgrada (3.520 m2 tj. 11.065 m3) s ukupno 49 stanova. Građevinarstvo nažalost rezultira i negativnim učincima kao što je devastacije prostora bespravnom gradnjom. Propašću Riječke tvornice konopa, čiji se jedan pogon nalazio u naselju Baška, nestao je jedini značajniji proizvodni pogon na području Općine Baška. Obrti imaju nedovoljno poslovnog prostora, zastarjelu opremu i nedovoljno kvalificiranu radnu snagu. Trgovački obrti su u 2005. g. imali 44 prodajna mjesta (1.374 m2 prodajnog prostora i 585 m2 skladišnog prostora) s ukupno 90 zaposlenika, te zadovoljavaju potrebe općine. Aktiviranjem planiranih površina za poslovnu namjenu izvan granica građevinskih područja naselja stvoriti će se preduvjeti za dinamičniji razvoj posebno proizvodnog obrta.

Tercijarni sektor gospodarstva je nositelj gospodarskog razvoja Općine Baška. Općina Baška raspolaže s 24% turističke ponude otoka Krka u noćenjima. Turistička ponuda temelji se više na privatnom smještaju (37%) nego na hotelskom smještaju (19%). Udio hotela i kampova zajedno je 59%. Kapaciteti u odmaralištima zanemarivi su.

Turizam je djelatnost izložena političkim, ratnim i ekonomskim rizicima; pa je novije razdoblje ratnih prilika i procesa tranzicije izazvalo recesiju i krizu u turizmu, koja je zahvatila i sve ostale gospodarske aktivnosti. Kapacitet Općine Baška je prije Domovinskog rata bio 8.004 ležajeva, sa oko 700.000 noćenja, od čega su domaći gosti participirali sa samo 5%. Turizam se počeo oporavljati nakon 2000. g. kada su se vratile povoljne turističke sezone. U 2002.g. ostvareno je 395.000 noćenja (134.000 u hotelima i 261.000 u privatnom smještaju). U 2005. g. ostvareno je na 8.929 ležajeva 715.890 noćenja od čega su 33.092 noćenja (4,62%) ostvarili domaći gosti, tj. zabilježeni su predratni uspjesi. Od tih 8.929 ležajeva u kolektivnim smještajnim objektima nalazi se 4.505 ležaja (1.195 u hotelima, 2.800 u kampovima, 370 u odmaralištima), a u privatnim smještajnim objekata (kućanstvima) 4.424 ležaja.

Iskorištenost kapaciteta u Općini Baška prije Domovinskog rata (1989. g.) bila je bolja od otočkog prosjeka. Hoteli su tada korišteni u prosjeku oko 118 dana, kampovi oko 100 dana, a privatni smještaj oko 71 dan. Iskorištenost hotelskih kapaciteta u vrijeme i nakon Domovinskog rata ostala je viša u odnosu na šire konkurentsko okruženje. Od 1998.g. iskorištenost hotelskih kapaciteta raste, te 2001.g. iznosi oko 71 dan.

U 2005. g. Općina Baška raspolagala je s 11 kolektivnih smještajnih objekata (3 hotela, 2 kampa, 3 odmarališta) i 720 privatnih smještajnih objekata (kućanstvima). Stanovi za odmor (vikendice) integrirani su u zone naselja i značajan su smještajni potencijal Općine Baška, ali njihovo korištenje, obzirom na rješenja kontrole, često predstavljaju nelojalnu konkurenciju gospodarskim subjektima kojima je turizam osnovna djelatnost. Prema zadnjim raspoloživim podacima popisa iz 2001. godine na području Općine Baška nalazi se 1.102 stana za odmor.

2. Analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata

2.1. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti općine

Temeljem »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07) u nadležnosti Općine je izrada i donošenje Prostornog plana uređenja općine (PPUO), Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU). Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja propisan je »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07). Sadržaj dokumenta prostornog uređenja propisan je »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07) i »Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova« (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04). Dokumenti prostornog uređenja obvezno sadrže tekstualni dio (odredbe za provođenje plana), grafički dio i obvezne priloge. Grafički dio plana sadrži kartografske prikaze i grafičke priloge na kojima se prikazuju stanje i planirani zahvati u prostoru. Kartografski prikazi se izrađuju na podlozi, koja se priprema analognom ili digitalnom tehnikom u skladu s propisima o zemljišnoj izmjeri i katastru i to za:

- Prostorni plan uređenja općine na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000, a građevinska područja naselja utvrđuju se na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000,

- Urbanistički plan uređenja na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5.000 ili topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:2.000,

- Detaljni plan uređenja na topografsko-katastarskom ili katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:500.

Obvezni prilozi prostornog plana su:

- obrazloženje prostornog plana,

- izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata prostornog plana,

- stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja,

- strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima,

- popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi te sažetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana,

- zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. ovoga Zakona,

- izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi,

- evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana,

- sažetak za javnost.

Prostorni plana uređenja općine (PPUO) određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području Općine, a donosi ga Općinsko vijeće.

Prostorni plan uređenja općine određuje osobito:

- osnovu naseljenosti uključivo površine naselja, urbanu obnovu postojećih izgrađenih područja te sanaciju degradiranih urbanih i ruralnih područja,

- razmještaj djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog uređenja,

- osnovu s prikazom poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vodnih izvora i vodnogospodarskih sustava, područja mineralnih sirovina, prirodnih i kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti te ugroženih područja,

- osnovu prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture,

- zahvate u prostoru lokalnog značenja,

- uvjete za provedbu prostornog plana s granicama građevinskih područja.

Prostorni plan uređenja općine u odredbama za provođenje plana određuje u skladu s namjenom prostora osobito:

- osnovne pokazatelje namjene površina,

- uvjete za gradnju u građevinskim područjima naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, a osobito uvjete za određivanje građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost zemljišta za zgrade i druge građevine,

- uvjete za gradnju izvan građevinskih područja,

- opće uvjete i standarde opremanja zemljišta i obvezno priključivanje građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu,

- uvjete za gradnju jednostavnih građevina,

- mjere za zaštitu okoliša te očuvanje prirodnih, kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti u vezi s planiranjem pojedinih zahvata u prostoru,

- obveznu izradu prostornih planova užih područja i njihov obuhvat s pripadajućim prometnim površinama koje ih povezuju sa širim područjem,

- popis i obuhvat važećih detaljnijih prostornih planova koji ostaju na snazi,

- mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Urbanistički plan uređenja (UPU) detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja; a donosi ga Općinsko vijeće. Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.

Urbanistički plan uređenja određuje osobito:

- podjelu područja na posebne prostorne cjeline te područja i koncept urbane obnove naselja ili dijelova naselja,

- osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene,

- razmještaj djelatnosti u prostoru,

- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,

- zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja i izradu detaljnih planova uređenja,

- uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i

- zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

Detaljni plan uređenja (DPU) u skladu s PPUO-om, odnosno UPU-om detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti propisanih »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07). Detaljni plan uređenja donosi se obvezno za dijelove naselja na kojima je određeno provoditi urbanu komasaciju, a donosi ga Općinsko vijeće.

2.2. Dokumenti prostornog uređenja i drugi dokumenti na prostoru Općine Baška

Na prostoru Općine Baška na snazi su i primjenjuju se slijedeći dokumenti prostornog uređenja i dokumenti praćenja stanja u prostoru:

. na razini Republike Hrvatske

o »Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske« (Izglasao Zastupnički dom na 17. sjednici 27. 6. 1997. g.), izrađena od strane Zavoda za prostorno planiranje, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja. Strategija je temeljni dokument prostornog uređenja i predstavlja osnovu za donošenje odluka u svezi zahvata u prostoru, te izradu prostornih planova užih prostornih cjelina i planova na lokalnoj razini. Strategijom se određuju dugoročni ciljevi prostornog razvoja i planiranja, u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem.

o »Program prostornog uređenja Republike Hrvatske« (»Narodne novine« broj 50/99), izrađen od strane Zavoda za prostorno planiranje, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja. Program predstavlja temeljni dokument prostornog uređenja države. Programom se određuju dugoročni ciljevi prostornog razvoja i planiranja, u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, kulturnim i svakim drugim razvojem.

Strategija i Program dijele Republiku Hrvatsku u tri velike prostorno - planske cjeline. Općina Baška, kao dio Primorsko-goranske županije, nalazi se u skupini Županija jadranske Hrvatske; zajedno s Istarskom, Ličko-senjskom, Zadarskom, Šibensko-kninskom, Splitsko-dalmatinskom i Dubrovačko-neretvanskom županijom.

. na razini Primorsko-goranske županije

o »Prostorni plan Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 i 50/06), izrađen od strane Županijskog zavoda za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. To je temeljni i obvezatni dokument, zadaća kojeg je da prepozna, a potom i planski odredi prostorne cjeline jedinstvenog režima korištenja i razvojnu strategiju županijskog područja, usmjeravajući razvoj svih nižih jedinica. Transformacija političkog, društvenog i vlasničkog sustava mijenja i mogućnosti korištenja prostora, pojačavajući komponentu zaštite okoliša i uvodeći kategoriju održivog razvitka. U ovom Planu prvenstveno je bio naglasak na zaštiti okoliša i uređenju prostora. Općina Baška jedna je od 21 Općine i 14 Gradova u sustavu Županije. Županijskim planom navedeni su sljedeći opći ciljevi razvoja:

- Podizati opću razinu razvijenosti Županije i povećati standard stanovništva, zaposlenosti i kakvoće življenja. Društveni proizvod po stanovniku u 2015. g. podići na razini od 15.000 USD. Udio zaposlenosti u stanovništvu povećati na 39%.

- Poticati progresivni demografski razvitak, naročito sprječavajući depopulaciju i izumiranje emigracijskih i niskonatalitetnih područja. Prosječna stopa rasta stanovništva do 2015.g. treba optimalno iznositi 0,5% prosječno godišnje.

- Uspostaviti gospodarsku i demografsku ravnotežu rasta i razvitka u Županiji.

- Prostori prometnih koridora na primarnim pravcima Županije su od osobite važnosti za nacionalni razvitak gospodarstva Republike Hrvatske.

- Izgrađivati i ustrojavati sustav upravljanja prostorom i prirodnim resursima.

- Razvitak i uređenje prostora, postaviti na načelima održivog razvitka.

- Postaviti zaštitu okoliša, na načelima prihvatnog kapaciteta okoliša, integralnog pristupa zaštite i razvitka, te sprječavanja onečišćenja okoliša.

- Prostorna, gospodarska i infrastrukturna rješenja, te zaštitu dobara uskladiti s razvitkom i očuvanjem kakvoće susjednih područja.

o »Izvješće o stanju u prostoru u Primorsko-goranske županije« (usvojeno na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 27. 10. 2005. g.)

. na razini Općine Baška

o »Prostorni plan uređenja Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/08)

Stupanjem na snagu »Prostornog plan uređenja Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/08) na području Općine Baška prestali su važiti sljedeći dokumenti prostornog uređenja:

o »Odluka o Prostornom planu uređenja (bivše) Općine Krk« (»Službene novine PGŽ« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/ 85, 42/85, 62/86, 16/88, 4/93 i 12/97)

o »Urbanistički plan uređenja naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/01 i 17/04)

o »Detaljni plan uređenja dijela područja »Pod školu« u Baški« (»Službene novine PGŽ« broj 19/98 i 22/98)

o »Detaljni plan uređenja zone Zarok - zona 27« (SN 23/ 00)

o »Detaljni plan uređenja zone 36 (Poljopromet) - prema GUP-u naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 26/00, 12/01 i 27/01)

o »Detaljni plan uređenja plažnih objekata i dijela Vele Plaže« (SN 29/01 i 08/03)

o »Detaljni plan uređenja dijela područja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 04/02, 25/03 i 34/05)

o »Detaljni plan uređenja dijela Vele plaže i zaleđa - Izdvojena cjelina uz Šetalište Emila Geistlicha« (»Službene novine PGŽ« broj 04/03)

o »Detaljni plan uređenja »Pod školu« prema UPU-u naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 04/03)

o Detaljni plan uređenja stambeno-poslovnih građevina »Pošta« (»Službene novine PGŽ« broj 09/04)

o Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris« (»Službene novine PGŽ« broj 12/04)

o Detaljni plan uređenja »Dječji vrtić - dvorana - škola« (»Službene novine PGŽ« broj 16/04 i 17/04)

2.3. Analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plana uređenja općine (PPUO)

Općinsko vijeće Općine Baška je na 37. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2007.g. donijelo Odluku o donošenju prostornog plana uređenja Općine Baška, koja je 11. siječnja 2008.g. objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, te je stupila na snagu 8 dana nakon objave. Stupanjem na snagu »Prostornog plan uređenja Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/08) prestala je važiti »Odluka o Prostornom planu uređenja (bivše) Općine Krk« (»Službene novine PGŽ« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/85, 42/85, 62/86, 16/88, 4/93 i 12/97) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Baška. Iz navedenog se vidi da je PPUO Baška tek nedavno stupio na snagu, te nije moguće dati analizu njegova provođenja.

U razdoblju koje razmatra ovo Izvješće (od 19. prosinca 2003. g.) »Odluka o Prostornom planu uređenja (bivše) Općine Krk« (»Službene novine PGŽ« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/85, 42/85, 62/86, 16/88, 4/93 i 12/97) bila je temeljni dokument prostornog uređenja. Negativni utjecaji provođenja tog Plana naglašeni su i u prethodnom »Izvješću o stanju u prostoru Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 32/03): »Prostorni plan bivše Općine Krk je nedostatan, a ujedno ograničavajući u svim elementima osim infrastrukturnim, koji vežu Općina Baška na infrastrukturni sustav otoka, županije, regije i države. Utjecaj provedbenih odredbi za neposrednu provedbu stvara negativne učinke u prostoru. Oni se odražavaju u previsokim građevinama na preizgrađenim građevnim česticama, a bez mogućnosti korekcije do donošenja planova nove generacije.« Te negativne utjecaje ublažilo je stupanje na snagu »Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« (»Narodne novine« broj 128/04).

Međutim, Uredba se primjenjivala i u postupku izrade i donošenja prostornih planova. Stoga je konačni prijedloga PPUO Baška (za koji je u tijeku bilo ishođenje suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela) trebalo izmijeniti i uskladiti s odredbama Uredbe. Za izradu navedenih izmjena sklopljen je u listopadu 2005.g. ugovor s novim stručnim izrađivačem i provedena je ponovna javna rasprava. Sve navedeno produžilo je izradu Plana za nekoliko godina.

Urbanistički plan uređenja (UPU)

U razdoblju koje razmatra ovo Izvješće (od 19. prosinca 2003. g.) na snazi je bio i provodio se samo jedan UPU - »Urbanističkog plan uređenja naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/01 i 17/04). UPU je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška; jer je većim dijelom konzumiran. PPUO Baška utvrdio je obvezu donošenja novih UPU-ova za naselje Baška, te je procijenjeno da postupak usklađenja s odredbama »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07) kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (ZOP) nije moguće provesti u zakonskom roku (ishoditi suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva najkasnije do 31. ožujka 2008. g.).

Provođenje UPU-a ublažilo je negativne utjecaje »Prostornog plana uređenja (bivše) Općine Krk« na prostoru naselja Baška, te je omogućilo izradu niza detaljnih planova uređenja (osobito za površine javne i društvene namjene, te ugostiteljsko-turističke namjene). Na taj način je naselje Baška postalo dobro pokriveno dokumentima prostornog uređenja. Provođenje Plana postalo je otežano stupanjem na snagu »Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« (»Narodne novine« broj 128/04), jer nije provedena izmjena i dopuna kojom bi se Plan uskladio s Uredbom.

Detaljni planovi uređenja (DPU)

U razdoblju koje razmatra ovo Izvješće (od 19. prosinca 2003. g.) na snazi su bili i provodili se sljedeći detaljni planovi uređenja:

o »Detaljni plan uređenja dijela područja »Pod školu« u Baški« (»Službene novine PGŽ« broj 19/98 i 22/98)

o »Detaljni plan uređenja zone Zarok - zona 27« (»Službene novine PGŽ« broj 23/00)

o »Detaljni plan uređenja zone 36 (Poljopromet) - prema GUP-u naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 26/00, 12/01 i 27/01)

o »Detaljni plan uređenja plažnih objekata i dijela Vele Plaže« (»Službene novine PGŽ« broj 29/01 i 08/03)

o »Detaljni plan uređenja dijela područja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 04/02, 25/03 i 34/05)

o »Detaljni plan uređenja dijela Vele plaže i zaleđa - Izdvojena cjelina uz Šetalište Emila Geistlicha« (»Službene novine PGŽ« broj 04/03)

o »Detaljni plan uređenja »Pod školu« prema UPU-u naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 04/03)

o Detaljni plan uređenja stambeno-poslovnih građevina »Pošta« (»Službene novine PGŽ« broj 09/04)

o Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris« (»Službene novine PGŽ« broj 12/04)

o Detaljni plan uređenja »Dječji vrtić - dvorana - škola« (»Službene novine PGŽ« broj 16/04 i 17/04)

o Detaljni plan uređenja »Park Marijan - Pod brigom« (»Službene novine PGŽ« broj 33/04)

Svi navedeni detaljni planovi uređenja, osim DPU »Park Marijan - Pod brigom«, prestali su važiti stupanjem na snagu PPUO Baška, jer su najvećim dijelom konzumirani. Za DPU »Park Marijan - Pod brigom« (»Službene novine PGŽ« broj 33/04) bio je pokrenut postupak usklađenja s »Prostornim planom uređenja Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/08) i odredbama »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07) kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (ZOP) u kojem je bilo potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Dopisom od 31. ožujka 2008.g. (Klasa: 350-02/08-04/121, Urbr.: 531-06-08-3) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odbilo je izdati suglasnost, jer nije proveden postupak Izmjene i dopune u svrhu usklađenja DPU-a s PPUO Baška, te je DPU po maksimalnoj visini građevina društvene namjene i po maksimalnim koeficijentima izgrađenosti i iskoristivosti građevnih čestica za gradnju građevina poslovne i društvene namjene utvrđenim u članku 7. DPU-a neusklađen s odredbama članaka 35. i 36. PPUO Baška; a što je u suprotnosti sa stavkom (1) članka 60. »Zakona o prostornom uređenju i gradnji«. Stoga je DPU »Park Marijan - Pod brigom« prestao važiti 1. travnja 2008.g.

Provođenje detaljnih planova uređenja omogućilo je racionalno korištenje i zaštitu prostora (razvoj prometne i komunalne infrastrukture, zaštitu kulturne i prirodne baštine i sl.).

2.4. Analiza provođenja »Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 32/03 i 30/04)

Provođenje »Programa postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja (mišljenje o svakom Planu pojedinačno)«:

. Postojeći i važeći planovi na području Općine Baška:

o »Prostorni plan Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 14/00) - nije u nadležnosti Općine Baška. Plan je 2005. g. usklađen s »Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« (»Narodne novine« broj 128/04).

o »Prostorni plan uređenja (bivše) Općine Krk« (»Službene novine PGŽ« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/85, 42/85, 62/86, 16/88, 4/93 i 12/97) - prestao je važiti na području Općine Baška stupanjem na snagu PPUO Baška.

o »Urbanistički plan uređenja naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 01/01) - izmijenjen i dopunjen prije stupanja na snagu PPUO Baška (2004. g.), a prestao je važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja dijela područja »Pod školu« u Baški« (»Službene novine PGŽ« broj 19/98 i 22/98) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja zone Zarok - zona 27« (»Službene novine PGŽ« broj 23/00) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja zone 36 (Poljopromet) - prema GUP-u naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 26/00 i 12/01) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja plažnih objekata i dijela Vele Plaže« (Usvojen na Općinskom vijeću 28.09.2001.) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja »Pod školu« prema UPU-u naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 04/03) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja dijela Vele plaže i zaleđa - Izdvojena cjelina uz Šetalište Emila Geistlicha« (»Službene novine PGŽ« broj 04/03) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Detaljni plan uređenja dijela područja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška« (»Službene novine PGŽ« broj 04/02) - nije ostao u primjeni, već je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

o »Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška« (SN 25/03) - nije ostala u primjeni, već je prestala važiti stupanjem na snagu PPUO Baška

. Planovi i studije u izradi:

o »Prostorni plan uređenja Općine Baška« - Odluka o donošenju Plana objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 01/08

o Detaljni plan uređenja »Park Marijan - Pod brigom« - Odluka o donošenju Plana objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 33/04 (Plan prestao važiti 01. travnja 2008. godine, odbijanjem davanja suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva).

o Detaljni plan uređenja stambeno-poslovnih građevina »Pošta« - Odluka o donošenju Plana objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 09/ 04 (Plan je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška)

o Detaljni plan uređenja »Pešćivica - izdvojena cijelina zone 13« - Općinsko vijeće donijelo je 24. siječnja 2002.g. Odluku o izradi Plana. Izrada Plana nije dovršena do stupanja na snagu PPUO Baška, kojim nije planiran završetak njegove izrade. Na samom početku izrade se utvrdila manjkavost katastarskih podloga, pa se prišlo reambulaciji i izradi katastarsko-topografskih podloga, što je rezultiralo znatnim odstupanjima u površini između zemljišnih čestica i katastarskih čestica, te velik broj žalbi građana.

o Detaljni plan uređenja »Hotela Celjsko odmaralište« - Općinsko vijeće donijelo je 30. lipnja 2003.g. Odluku o izradi Plana. Izrada Plana nije dovršena do stupanja na snagu PPUO Baška, kojim nije planiran završetak njegove izrade. Izrada Plana nije dovršena jer se nije moglo usuglasiti želje Općine Baška i Celeia d.o.o.

o Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris« - Odluka o donošenju Plana objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 12/04 (Plan je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška)

o Detaljni plan uređenja »Dječji vrtić - dvorana - škola« - Odluka o donošenju Plana objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 16/04 (Plan je prestao važiti stupanjem na snagu PPUO Baška)

Provođenje »Izrade novih prostornih planova«:

. Urbanistički planovi uređenja:

o Urbanistički plan uređenja Drage Bašćanske - nije u izradi

o Urbanistički plan uređenja Jurandvora - nije u izradi

o Urbanistički plan uređenja Batomlja - nije u izradi

. Detaljni planovi uređenja temeljem programa za unapređenje stanja u prostoru:

o Detaljni plan uređenja zone 25 (prostor iza crkve) prema UPU naselja Baška - nije u izradi

o Detaljni plan uređenja zone Kricin - nije u izradi

o Detaljni plan uređenja servisno-stambene zone 12 - nije u izradi

o Detaljni plan uređenja zabavnog centra »Guvno« - nije u izradi

o Detaljni plan uređenja luke Baška - nije u izradi

o Detaljni plan uređenja proširenja Vele plaže u Zaroku - nije u izradi

o Druga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška - nije u izradi

. Detaljni planovi uređenja temeljem odredbi planova višeg reda:

o Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana »Prostornim planom uređenja (bivše) općine Krk« - nisu u izradi

o Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana »Prostornim planom uređenja Općine Baška« - nisu u izradi

o Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana »Urbanističkim planom uređenja naselja Baška« - nisu u izradi

Provođenje »Prikupljanja podataka za izradu planova«:

Za potrebe izrade PPUO Baška, te dokumenata prostornog uređenje užih područja (UPU i DPU), pribavljene su u digitalnom obliku: topografske karte u mjerilu 1:25.000, katastarski planovi u mjerilu 1:2.880, ortofoto karte u mjerilu 1:2.000 i administrativne granice Općine Baška i njenih naselja. Za potrebe izrade PPUO Baška izvršena je evidencija bespravno sagrađenih građevina, te pravno izgrađenih građevina izvan građevinskih područja naselja utvrđenih »Prostornim planom uređenja (bivše) općine Krk«. Za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja prikupljani su statistički podaci (Statistički ljetopis Primorsko- goranske županije 2006. i dr.); razvojni programi gospodarskih i drugih subjekata (Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, lovno-gospodarske osnove i dr.); podaci i dokumentacija iz državnih, županijskih, općinskih i drugih izvora (šumskogospodarski planovi, vodnogospodarske osnove, preglednik katastarskih podataka državne geodetske uprave, zemljišne knjige i dr.).

Novu katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Baška, Batomalj i Draga Baška započeli su 2004. godine, kao suinvestitori, Općina Baška i Državna geodetska uprava. Za stručnog izrađivača odabran je Geodetski zavod d.o.o. iz Rijeke. Općina Baška i Državna geodetska uprava izvršili su sve svoje zadaće, a izrađivač je korektno odradio najveći dio posla, pa su početkom 2007. g. trebali započeti prvi javni uvidi. Međutim izrada je zastala zbog nepripremljenosti Ministarstava pravosuđa, odnosno Općinskog suda u Krku koji, zbog neopremljenosti i neekipiranosti, nije mogao odgovarajuće pratiti izradu. Općinski sud u Krku obratio se za pomoć Ministarstvu pravosuđa.

Dokumentima prostornog uređenja akceptirana su načela zaštite okoliša na prostoru Općine Baška utvrđena Programom (preventivnost, očuvanje vrijednosti prirodnih izvora i biološke raznolikosti i dr.), te su utvrđene mjere zaštite od buke, mjere zaštite zraka, vode, mora i tla, posebne mjere zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od požara, zaštita od rušenja, zaštita od potresa, zaštita od poplava) i način postupanja s otpadom.

Provođenje »Programa komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje«:

. Za 2004. godinu planirane su sljedeće aktivnosti:

o Otkup zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića, dvorane i škole - otkupljeno je zemljište za izgradnju dječjeg vrtića u cijelosti (2004. g. - 2007. g.), te je značajan dio istog predviđen za gradnju škole i dvorane temeljem DPU-a (2007. g.)

o Izgradnja dječjeg vrtića (bez otkupa z.č. i projekta) - projektna dokumentacija dječjeg vrtića dovršena je skoro u cijelosti

o Izgradnja kanalizacije:

- kanalizacijski kolektor Jurandvor - Draga - gradnja je pred završetkom, a pripreme su započele 2005. g.

- kanalizacija »Gruh« (od M. Dorčić do Forze) - izgrađena je 2005. g.

- nastavak kanalizacije Batomalj - izgrađena je 2005. g.

o Asfaltiranje

- Pekara - Guncićevo (175m x 3 m) - (50%) - ulica nije asfaltirana

- Zagrebačka - Lošinjska - ulica je asfaltirana 2004. g.

- Ul. Skopalj - ulica nije asfaltirana

o Nastavak uređenja mrtvačnice - okoliš - uređenje okoliša mrtvačnice završeno je 2005. g.

o Izgradnja i održavanje šumskih prosjeka - poljskih putova - provodi se kontinuirano

o Nabavka i montaža javne rasvjete:

- zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela u staroj jezgri Baška (tip »Feral« - 26 kom) - zamijenjena su 2005. g.

- rasvjeta u Ul. Skopalj (9 komada) - kandelabri su postavljeni 2005. g.

- Frankopanska ul. (7 kom) - kandelabri su postavljeni 2005. g.

- Zagrebačka ul. (10 kom) - kandelabri su postavljeni 2004. g.

- Kandelaberi javne rasvjete Ul. Z. Čermakove (15 kom) - kandelabri su postavljeni 2005. g.

- dovođenje struje na Sv. Ivan - struja nije dovedena

- zamjena rasvjetnog tijela u Ul. Kricin (1 kom) (razbijanje temelja, izrade temelja, kandelaber kompl.) - kandelabri su postavljeni 2006. g.

- rasvjetna tijela »Feral« za Jurandvor (5 kom) - kandelabri su postavljeni 2007. g.

- izrada rasvjetnih tijela u Ul. St. Dvori (izrada temelja, kabel, kandelabri komplet - 5 komada) - kandelabri su postavljeni 2006. g.

- izrada rasvjetnih tijela u Tomislavovoj ulici (kandelaber komplet - 1 komplet) - kandelabri su postavljeni 2006. g.

- uređenje javne rasvjete na tenis terenima i minigolfu S. C. »Zablaće« - kandelabri su postavljeni 2006. g.

o Uređenja parkirališta - uređeno je 2006. g.

. Za 2005. godinu planirane su sljedeće aktivnosti:

o Nastavak gradnje dječjeg vrtića - projektna dokumentacija dječjeg vrtića dovršena je skoro u cijelosti

o Otkup zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića, sportske dvorane i škole - otkupljeno je zemljište za izgradnju dječjeg vrtića u cijelosti (2004. g. - 2007. g.), te je značajan dio istog predviđen za gradnju škole i dvorane temeljem DPU-a (2007. g.)

o Izgradnja kanalizacije:

- kanalizacija Pod Mire u Jurandvoru - gradnja je započela 2007.g., te bi trebala biti završena tijekom 2008. g.

- kanalizacija Drage Bašćanske - nije izgrađena

- kanalizacija »Cubranići« u Jurandvoru - nije izgrađena

- produžetak kanalizacije u ulici Stjepana Radića - izgrađen je 2007. g.

o Izgradnja zaobilaznice oko AC Zablaće - nije izgrađena

o Zamjena tijela javne rasvjete u starom dijelu mjesta Baška s novim tijelima tipa »Feral« - zamijenjena su 2005. g.

o Uređenje parkirališta - uređeno je 2006. g.

. Izrada projektne dokumentacije

o Projekt uređenja pločnika Zvonimirove ulice - izrađen je 2007. g.

o Projekt sanitarno-uslužnih objekata na Veloj plaži - izrađen je projekt za jedan od objekata

o Projekt Centralina sa prodajnim punktovima prema »Velebitu''- projekt središnjeg poslovnog objekta na Veloj plaži izrađen je 2005. g.

o Projekt poslovnih prostora »Pod brigom« - izrađen je 2005. g.

o Projekt poslovne građevine »Općine« - izrađen je 2005. g.

o Projekt društvene građevine »Dječji vrtić« - izrađen je 2007. g.

o Projekt društvene građevine »Osnovna škola i dvorane« - izrađen je 2007. g.

o Projekt informativnog centra i parkirališta »Pešćivica« - nije izrađen

o Projekt podzemnih garaža »Zakam - Stari dvori« - nije izrađen

. Kontinuirano uređivanju minimalne razine komunalnog opremanja zemljišta namijenjenog građenju. Minimalnom komunalnom opremljenošću se temeljem Programa podrazumijeva: određivanje položaja i građevnih čestica novih prometnica temeljem procesa uređivanja vlasničkih odnosa, definiranja njihovih parcela temeljem lokacijskih dozvola te njihovim uređivanjem; uređenje postojećih prometnica; osiguravanje elektroopskrbe; osiguravanje povezanosti na sustav telefonije; osiguravanje mogućnosti spajanja na sustav vodoopskrbe u budućem razvojnom razdoblju sukladno mogućnostima realizacije mreže. - Općina Baška kontinuirano ulaže u komunalno opremanje izgradnjom i održavanjem javnih površina, nerazvrstanih prometnica, javne rasvjete, vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje otpadnih voda, groblja, te zbrinjavanjem otpada.

3. Ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje

3.1. Stanje prostornog uređenja

Iako su odredbe »Prostornog plana uređenja (bivše) Općine Krk« bile nedostatne, dokumenti prostornog uređenje užih područja (UPU i DPU) spriječili su jaku devastaciju prostora u naselju Baška gradnjom koja narušava krajobrazne i tradicionalne kriterije (građevine prevelikih gabarita na premalim građevnim česticama i sl.), te bespravnom i nekontroliranom gradnjom. Međutim negativan utjecaj duge izrade PPUO Baška znatno je vidljiviji u naseljima Draga Bašćanska, Jurandvor i Batomalj, koja nisu bila pokrivena dokumentima prostornog uređenje užih područja.

Prostor Općine Baška danas je slabo pokriven dokumentima prostornog uređenja. Razlog tome je donošenje PPUO Baška, čijim su stupanjem na snagu prestali važiti svi dokumenti prostornog uređenje užih područja, osim DPU-a »Park Marijan - Pod brigom«. PPUO Baška uvjetovao je izradu nove generacije dokumenata prostornog uređenje užih područja.

U narednom razdoblju treba pristupiti izradi dokumenata prostornog uređenje užih područja za koje je PPUO Baška utvrdio obvezu donošenja:

. Urbanistički planova uređenja za:

o građevinska područja naselja:

- UPU-1 - Baška (N1-1);

- UPU-2 - Baška (N1-2);

- UPU-3 - Jurandvor (N2) i izdvojeno građevinsko područje groblja (G2);

- UPU-4 - Batomalj (N3-1, N3-2);

- UPU-5 - Draga Bašćanska (N4-1, N4-2) i izdvojeno građevinsko područje groblja (G4);

o površinu izvan naselja za poslovne namjene:

- UPU-6 - zona (K);

o površine izvan naselja za turističko-ugostiteljske namjene:

- UPU-7 - zone ugostiteljsko-turističke namjene (T11 i T12) i zona rekreacije (R);

- UPU-8 - zona kampa (T3);

. Detaljni plani uređenja za:

o površinu izvan naselja za izdvojene namjene:

- DPU-1 - groblje (G1) u naselju Baška;

o građevinska područja naselja:

- DPU-2 - Batomalj (N3-5) i izdvojeno građevinsko područje groblja (G3).

Kako bi započela postupak izrade predmetnih dokumenata prostornog uređenje, Općina Baška je 7. travnja 2008. g. sklopila ugovor s tvrtkom ADF d.o.o. iz Karlovac o izradi Odluka o izradi UPU 1 Baška i UPU 2 Baška. Izrada Odluka je u tijeku.

3.2. Stanje komunalne opremljenosti

Temeljem »Zakona o komunalnom gospodarstvu« (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) Općinsko vijeće Općine Baška je u razdoblju koje razmatra ovo Izvješće (od 19. prosinca 2003. g.) donijelo sljedeće Programe građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (koji sadrže opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja i nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja) i Programe održavanja komunalne infrastrukture (koji sadrže opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja):

o »Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 9/04)

o »Odluka o stavljanju izvan snage Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 35/04)

o »Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 35/04)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 35/04)

o »Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 37/04)

o »Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 38/04)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 38/04)

o »I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 26/05)

o »Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 3/06)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu« (SN 3/06)

o »I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 32/06)

o »II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 44/06)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 44/06)

o »Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 54/06)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 54/06)

o »I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (SN 8/07)

o »I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (SN 8/07)

o »II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 34/07)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 34/07)

o »III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 52/07)

o »I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 52/07)

o »Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 52/07)

o »Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu« (»Službene novine PGŽ« broj 52/07)

Općina Baška kontinuirano ulaže u izgradnju i održavanje javnih površina, nerazvrstanih prometnica, javne rasvjete, vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje otpadnih voda, groblja i zbrinjavanje otpada.

U narednom razdoblju komunalno opremanje treba osigurati minimalnu kategoriju opremljenosti građevinskih čestica (II. kategoriju opremljenosti) koja obuhvaća:

o pristupni put (pristup s prometne površine),

o vodoopskrbu,

o odvodnju otpadnih voda,

o opskrbu električnom energijom,

o propisani broj parkirališnih mjesta.

3.3. Stanje infrastrukture

Razina infrastrukturne opremljenosti utječe na životni standard, gospodarski razvoj i zaštitu okoliša, te je osnovni preduvjet za izgradnju objekata i uređenje prostora u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

Prometna infrastruktura

Na prostoru Općine Baška nalaze se:

- državna cesta: D-102 (Šmrika (D-8) - Krk - Baška)

- lokalne ceste: Batomalj - D-102; Jurandvor - Draga Bašćanska (u oba naselja spoj na državnu cestu)

- nerazvrstane ceste

Postojeća cestovna prometna mreža zadovoljava trenutne potrebe općine, ali je za potrebe protupožarne zaštite potrebno je izgraditi cestu u smjeru Žanac - Sv. Ivan s odvojkom za Vrbnik. Postojeću državnu cestu treba prekategorizirati u županijsku cestu i izgraditi novi dio kroz naselja Jurandvor i Draga Bašćanska; a za potrebe planiranog trajektnog pristaništa u uvali Surbova treba izgraditi novu državnu cestu. Postojeće nerazvrstane ceste treba rekonstruirati proširivanjem kolnika i gradnjom nogostupa, kako bi se povećala sigurnost prometa; te je potrebno graditi nove nerazvrstane prometnice kako bi se osigurala minimalna razina komunalne opremljenosti budućih građevnih čestica.

Na prostoru Općine Baška nalaze se:

- Luka Baška - morska luka za javni promet lokalnog značaja, međunarodni i međudržavni sezonski granični pomorski prijelaz II. kategorije, 200 vezova za lokalno stanovništvo + 150 vezova za komercijalnu namjenu

- Sidrišta (objavljena u službenim pomorskim publikacijama) - Vela Luka, Mala Luka i Bracol

Postojeći pomorski promet bit će obogaćen gradnjom trajektne luke u uvali Surbova.

Na prostoru Općine Baška nema zračne prometne infrastrukture, ali je planirana gradnja dva helidroma u naselju Baška na lokacijama Centar i Vela Luka.

Pošta i telekomunikacije

Na prostoru Općine Baška nalaze se dvije poštanske jedinice: 51523 u naselju Baška i 51522 u naselju Draga Bašćanska. Poštanska mreža kapacitetom i kvalitetom zadovoljava postojeće, a i buduće potrebe korisnika.

Razina pokrivenosti prostora Općine Baška telekomunikacijama u pokretnoj mreži je zadovoljavajuća. Postojeće bazne stanice su locirane na način da ne narušavaju uvjete korištenja i zaštite okoliša, te objekata kulturne baštine. Planira se daljnje poboljšanje pokrivenosti, povećanja kapaciteta mreža i uvođenja novih usluga i tehnologija; pa će stoga doći do gradnje novih baznih stanica.

Prostorom općine prolaze magistralni TK kabeli II. razine (državni i županijski): Rijeka - Krk - Rab - Pag, s odvajanjem za Senjom koji omogućuju kvalitetno prstenasto povezivanje komutacijskih čvorova. Korisnička povezanost omogućena je preko dva lokalna komutacijska čvora, Baška i Draga Bašćanska, koji su pomoću optičkih kabela vezani na višu prometnu ravninu, a ostvarena je i potpuna digitalizacija prijenosa. Komutacijski čvor Baška ima mogućnost uključenja 1472 korisnika, a iskorišteno je 72% izgrađenog kapaciteta. Osim osnovne govorne usluge u radu je 88 % kapaciteta ISDN i 37% kapaciteta xDSL usluge. Komutacijski čvor Draga Bašćanska ima mogućnost uključenja 384 korisnika, a iskorišteno je 47% izgrađenog kapaciteta. U radu je i 32% kapaciteta ISDN usluge. Razina pokrivenosti prostora Općine Baška telekomunikacijama u nepokretnoj mreži je zadovoljavajuća, a najveći nedostatak u kvaliteti prijenosa odnosi se na zračne samonosive telekomunikacijske kabele koji služe za povezivanje korisnika na najbližu distribucijsku točku. Postojeća telekomunikacijska mreža izgrađena je kabelima koji su većim dijelom položeni direktno u zemlju (time je održavanje otežano i uvjetovano naknadnim iskopima) i čije karakteristike nisu optimizirane s aspekta uvođenja novih xDLS tehnologija. Pri gradnji novih kanala i kablova treba obratiti pažnju na uvođenja novih usluga i tehnologija.

Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrbna mreža dolazi do većine potrošača, a vodom se opskrbljuje iz vlastitih izvorišta i vodosprema. Izvorišta (bušeni bunari) koja se koriste su: Batomalj (EB. 1), Draga Bašćanska (E.B. 2) i Draga Bašćanska

 (E.B. 3). Vodospreme u pogonu su: Draga Bašćanska (V=250 m3), Baška (V=1.200 m3) i Jurandvor, a vodospreme van pogona su: Batomalj, Santis i Pod Jabukom. Količina vode nije dostatna za potrebe korisnika u vrijeme nepovoljnih hidroloških uvjeta. Zbog toga je predviđeno spajanje vodoopskrbne mreže Općine Baška s vodoopskrbnom mrežom cijelog otoka Krka, te zahvaćanje dodatnih količina vode sa kopna. U skladu s »Planom navodnjavanja Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 43/06) predviđeno je korištenje vode za navodnjavanja poljoprivrednih površina Bašćanskog polja upotrebom napuštenog vodoopskrbnog sustava.

Odvodnja otpadnih voda odvija se preko kanalizacijske mreže u naseljima Baška, Jurandvor i Batomalj; odnosno preko individualnih ili zajedničkih septičkih taložnica u naselju Draga Bašćanska. Nakon usvajanja »Studije kanalizacije otoka Krka« umjesto mješovitog sustava kanalizacije započela je gradnja razdijeljenog sustava kanalizacije. Tijekom 1997.g. izvedena je II. faza kanalizacijske mreže naselja Baška s uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (I faza - mehanički pred tretman) na lokaciji »Zarok« i podmorskim ispustom na dubinu od -45 m.n.m. Kanalizacijska mreža naselja Jurandvor i Batomalj spojena na kanalizacijsku mrežu naselja Baška, te se preko uređaja za pročišćavanje ispušta u more. Sustav odvodnje otpadnih voda treba daljnje razvijati kao razdijeljeni sustav (osim u dijelu stare jezgre gdje se kanalizacija ne može odvojiti) i na njega spojiti sve korisnike na prostoru Općine. Potrebno je završiti gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgraditi kanalizacijski sustav naselja Draga Bašćanska i kampa Bunculuka. Do realizacije cjelokupnog sustava, odvodnja otpadnih voda za građevine rješavati će se temeljem sanitarno-tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih taložnica i bio diskova, te važeće »Odluke o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode«. Sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tretirati tako da se uklone sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Oborinske vode čitave Bašćanske doline uglavnom su usmjerene u vodotok Suha Ričina - Bašćanska (Vela Rika). Taj bujični vodotok je u donjem dijelu reguliran (l=300 m), a u gornjem dijelu, gdje prolazi kroz Bašćansko polje, zapušten. Dimenzije reguliranog dijela korita premale za najveće količine vode, a rezultat toga je da vodotok kod velikih kiša poplavljuje, te nanosi štete poljoprivrednicima i turizmu. U svrhu regulacije vodotoka Suha Ričina - Bašćanska (Vela Rika), povećanja stupnja zaštite Bašćanskog polja i naselja Baška, te navodnjavanja Bašćanskog polja planira se gradnja akumulacije »Žanac« na području njegova gornjeg toka na lokaciji Baba.

Energetski sustav

Elektroenergetska mreža kapacitetom i kvalitetom zadovoljava postojeće potrebe korisnika. Prostorom Općine Baška prolazi 110 kV dalekovod TS 110/35 kV Krk - TS 110/20 kV Rab, koji u uvali Surbova prelazi u podmorski 110 kV kabelski vod. Dalekovod je dio sustava 110 kV mreže koja Kvarnerske otoke (Krk, Rab, Pag, Cres i Lošinj) povezuje međusobno i s 110 kV mrežom na kopnu, osiguravajući im tako osnovno i rezervno napajanje. Općina Baška napaja se električnom energijom iz novoizgrađene TS 110/20 kV Dunat (lipanj 2005.g.), koja je smještena van prostora općine. Nekadašnja trafostanica 35/10(20) kV Baška zadržana je funkciji 20 kV rasklopnice. Izgradnjom TS 110/20 kV Dunat napuštena je distribucija električne energije na 35 i 10 kV naponskom nivou, te je napajanje osigurano na 20 kV naponskom nivou preko nekadašnjih 35 i 10(20) kV vodova. Time je osigurana potrebna kvaliteta i sigurnost u napajanju, te nesmetani porast potrošnje. Distribucija električne energije prema potrošačima vrši se putem distributivnih trafostanica 20/ 0,4 kV. Trafostanice su različitog tipa izvedbe (stupne, zidane, montažno betonske i dr.), a svojom lokacijom i kapacitetom zadovoljavaju postojeće potrebe korisnika. 20kV vodovi su u najvećem dijelu izvedeni kao podzemni, a samo djelomično kao nadzemni u području naselja Batomalj. Niskonaponska mreža je najvećim dijelom izvedena kao nadzemna, a u naselju Baška izvedena je kao podzemna. Postojeća niskonaponska mreže zadovoljava postojeće potrebe korisnika, a svojim kapacitetom osigurava i nesmetan porast potrošnje. Javna rasvjeta izvedena je u sklopu nadzemne niskonaponske mreže, a u naselju Baška dijelom je izvedena na zasebnim stupovima i napajana preko podzemnih kablova. Javna rasvjeta zadovoljava današnje potrebe osvijetljenosti.

Postojeće nadzemne 20 kV vodove treba zamijeniti podzemnim vodovima. Nove 20 kV vodove obavezno treba graditi podzemnim vodovima na način da se većini trafostanica osigura mogućnost dvostrukog napajanja. Niskonaponsku mrežu treba razvijati podzemnim vodovima ili (kao i do sada) nadzemnim vodovima na betonskim stupovima. Javnu rasvjetu treba razvijati u sklopu nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalnu, izvedenu na zasebnim stupovima.

Preporučuje se korištenje solarne energije, ali na način da smještaj kolektora ne narušava ambijentalne vrijednosti naselja i okoliša.

Na prostoru Općine Baška ne postoji proizvodnja i cijevni transport nafte i plina. Moguća je gradnja sustava plinifikacije naselja. Ukapljeni naftni plin se skladišti u bocama ili spremnicima, a može se koristiti i kao umreženi energent za opskrbu većeg broja potrošača.

Postupanje s otpadom

Prikupljanje komunalnog otpada s prostora Općine Baška vrši tvrtka »Ponikve«, a odlagat će ga na postojeće odlagalište »Treskavac« na području Općine Vrbnik, do realizacije Centralne zone za gospodarenjem otpadom (CZGO) temeljem »Prostornog plana Primorko-goranske županije«. Sustav skupljanja komunalnog otpada je zadovoljavajući, a pokrivenost općine odvozom je 100%. Od 2005. g. na području cijelog otoka Krka primjenjuje se sustav odvojenog prikupljanja otpada »Eko otok Krk«, u koji su uloženi znatni napori i sredstva.

Uklanjanje, obrada i zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja aktualan problem i zahtijeva posebnu analizu obzirom na količinu, neugodan miris i postupak obrade. Sirovi mulj se trenutno skladišti i odlaže na odlagalištu »Treskavac«. Zbrinjavanje mulja trebat će provesti u sklopu sustava gospodarenja otpadom na razini Županije.

»Planom sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla na području Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 34/04) evidentiran je otpadom onečišćeni okoliš i neuređeno odlagalište »Supele«, a njegova sanacija je predviđena do 2007. g. Sanacija nije provedena, te ju treba provesti što prije.

Svi proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su sa otpadom postupati sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim aktima.

3.4. Stanje okoliša

Za područje Općine Baška važeći su dokumenti zaštite okoliša na razini Primorsko-goranske županije:

o »Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 31/05)

o »Program zaštite okoliša u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2006. - 2009. godine« (»Službene novine PGŽ« broj 31/05)

o »Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 11/04)

o »Izvješće o stanju okoliša Primorsko-goranske županije« (»Službene novine PGŽ« broj 7/03)

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti:

o Zaštita voda: Zone sanitarne zaštite i mjere zaštite u njima na području Općine Baška određene su »Odlukom o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode« na otoku Krku (»Službene novine PGŽ« broj 15/91). Ostale mjere za zaštitu voda su: gradnja sustava za odvodnju otpadnih voda, zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, saniranje otpadom onečišćeni okoliš i neuređeno odlagalište »Supele«, izrada vodnog katastra, uvođenje mjera zaštite u poljoprivredi, stalno praćenje kvalitete i onečišćenja površinskih i podzemnih voda, te uvođenje jedinstvenog informatičkog sustava o kakvoći površinskih i podzemnih voda.

o Zaštita mora: Obalno more na području Općine Baška svrstava se u prvu kategoriju. Treba provoditi sustavno ispitivanje sanitarne kakvoće obalnog mora i evidentirati kemijska, bakteriološka i fizikalna svojstva morske vode u skladu sa »Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama« (»Narodne novine« broj 33/96). Na obalnom dnu Općine Baška nije dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina.

o Zaštita tla: Pijesak na prostoru »Zaroka« eksploatirao se neorganizirano i stihijski, što je rezultiralo devastacijom tla koju treba sanirati. Za zemljišta na strmim padinama potrebno je provoditi mjere zaštite od erozije. Radi formiranja površina intenzivne poljoprivredne proizvodnje sa sustavom navodnjavanja planira se izrada elaborata (analize) o mogućnostima navodnjavanja i zahvatima potrebnim u svrhu osiguranja vode za navodnjavanje, zaštite tih površina od vanjskih voda, te mogućnostima unutrašnje odvodnje. Tla I. kategorije smiju se koristiti samo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Šumskim zemljištem gospodari se u skladu s »Zakonom o šumama« (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06), a poljoprivrednim zemljištem gospodari se u skladu s »Zakonom o poljoprivrednom zemljištu« (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05).

o Zaštita zraka: Temeljem pokazatelja na mjernim postajama van prostora Općine Baška može se zaključiti da je zrak na prostoru Općine Baška I. kategorije. Na prostoru Općine Baška nama evidentiranih značajnijih zagađivača zraka, pa kvaliteta zraka nije značajnije ugrožena. Mjere zaštite treba provoditi u skladu s: »Zakonom o zaštiti zraka« (»Narodne novine« broj 178/04), »Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćavajućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora« (»Narodne novine« broj 21/ 07), »Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka« (»Narodne novine« broj 101/96, 2/97) i drugim pozitivnim propisima.

o Zaštita od buke: Glavni izvori buke su promet i pojedine ugostiteljsko-turističke građevine, ali nema značajnog zagađenja bukom. Općina Baška treba izraditi »Kartu buke« i ako je potrebno »Akcijski plan« u skladu s Člankom 9. »Zakona o zaštiti od buke« (»Narodne novine« broj 20/03). Mjere zaštite provode se u skladu s: »Zakonom o zaštiti od buke« (»Narodne novine« broj 20/03), »Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave« (»Narodne novine« broj 145/ 04) i drugim pozitivnim propisima.

3.5. Stanje prirodne baštine

Prema »Zakonu o zaštiti prirode« (»Narodne novine« broj 70/05) na prostoru Općine Baška nalaze se slijedeći zaštićeni dijelovi prirode:

. Posebni rezervat - ornitološki:

o Dio otoka Krka od rta Glavine do uvale Mala Luka s obalnim pojasom litica (Godina proglašenja - 1969.)

. Posebni rezervat - botaničko-zoološki:

o Otok Prvić s priobalnim vodama i Grgurov kanal (Godina proglašenja - 1972.)

Prostornim planom uređenja Općine Baška za sljedeće dijelove prirode predlaže se zaštita temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05), ali nisu pokrenuti postupci za njihovo proglašenje:

. Poseban rezervat:

o Podmorje otoka Prvića,

o Istočna obala otoka Krka,

. Zaštićeni krajolik:

o Bašćanska draga/Vela Rika,

o Zarok kod Baške,

o Vela luka i Mala luka,

. Spomenik prirode:

o Lokve Bag iznad Baške,

o sve veće lokve zbog neobično bogatog živog svijeta,

o sve gromače.

Potrebno je štititi panoramske vrijednosti vizura s uzvisina (Vela luka - vidikovac, Kovačin - vidikovac, Sveti Ivan, Žanac i Mali Treskavac) i s mora. Prostor Općine Baška nalazi se u preliminarnoj Nacionalnoj ekološkoj mreži (NEN) kao dio središnje jezgre i morski koridor; vrednovan je kao područje važno za ptice »Kvarnerski otoci«; te predstavlja potencijalno »Natura 2000« područje. Na prostoru Općine Baška utvrđena su ugrožena i rijetka staništa (Tirensko-jadranske vapnenačke stijene/ilirsko jadranska primorska točila, submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci, bušici, primorske termofilne šume i šikare medunca, mješovite rjeđe čiste vazdazelene šume i makija crnike i oštrike, stjenovita morska obala, biocenoze gornjih stijena mediolitorala, biocenoza donjih stijena mediolitorala) za koje treba provoditi sljedeće mjere očuvanja:

o očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip te zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte što podrazumijeva neunošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama i osiguranje prikladne brige za njihovo očuvanje, očuvanje njihovog staništa i njihovo praćenje (monitoring),

o spriječiti nestajanje kamenjarskih pašnjaka (putem ispaše, poticati ekstenzivan način stočarstva),

o pošumljavanje treba obavljati autohtonim vrstama drveća, a uzgojne radove provoditi na način da se iz degradacijskog oblika šuma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik,

o očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna i obale i prirodnih područja i ne iskorištavati sedimente iz sprudova u priobalju, očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode.

Mjere zaštite prirode propisane su Zakonom o zaštiti prirode i Prostornim planom uređenja Općine Baška, te ih treba dosljedno primjenjivati.

3.6. Stanje kulturne baštine

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03) na prostoru Općine Baška nalaze se slijedeća registrirana (R) i evidentirana (E) kulturna dobra:

Mjere zaštite kulturne baštine propisane su »Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara« i »Prostornim planom uređenja Općine Baška«, te ih treba dosljedno primjenjivati.

4. Završne odredbe

Ovo Izvješće o stanju u prostoru Općine Baška (za razdoblje od 2008. do 2012. godine) stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2142-03-08-8

Baška, 30. lipnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mišel Budimilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=10007&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr