SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

102.

Na temelju odredbe članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja »Stari grad«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja »Stari grad« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Ovaj Plan izradio je »Art design« arhitektonski atelje d.o.o. iz Rijeke, Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 9,5 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata čiji su sastavni dijelovi:

A) TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Pristupne ulice

3.1.2. Javne garaže

3.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.4. Opskrba plinom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B) GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2.Prometna, telekomunikacijska
i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2.Komunalna infrastrukturna mreža
- vodoopskrba M 1:1000

2.3.Komunalna infrastrukturna mreža
- odvodnja M 1:1000

2.4.Komunalna infrastrukturna mreža
- telekomunikacije M 1:1000

2.5.Komunalna infrastrukturna mreža-elektroopskrba
-visokonaponska mreža M 1:1000

2.6.Komunalna infrastrukturna mreža-elektroopskrba
-niskonaponska mreža M 1:1000

2.7.Komunalna infrastrukturna mreža
- plinoopskrba M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje građevina - etaža prizemlja M 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje građevina M 1:1000

4.3. Uvjeti gradnje - valorizacija i režim zaštite M 1:1000

4.4. Uvjeti gradnje - parcelacija M 1:1000

Grafički prilozi:

1.Analiza postojeće stanje - nivo prizemlje M 1:2000

2.Analiza PUP Stari grad (1994.)
- nivo prizemlje M 1:2000

3.Analiza DPU Stari grad (2008.)
- nivo prizemlje M 1:2000

C. OBVEZNI PRILOZI

1. Obrazloženje Plana,

2. Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 7/07),

3. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana:

- PUP Stari grad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/94, 29/94, 9/96, 7/97 i 10/00),

- konzervatorska dokumentacija,

- Idejno rješenje garažne građevine »Gomila« (IGH-PC Rijeka, br.el. 55315, 2003. g.),

- Izvedbeni projekt podzemne garaže na Klobučarićevom trgu - II. faza (AGA d.o.o. Rijeka, br.el. 01-0206/A- I, 2004. g.),

- Izvedbeni projekt stambeno-poslovnog bloka »Grivica« (Kukin&Kocijan d.o.o. Rijeka, 2004. g.),

- Idejni projekt Gradske knjižnice Rijeka (Njirić+arhitekti d.o.o. Zagreb, br.el. 35-05/06, 2007. g.),

- Urbanističko-arhitektonska studija prostora Klobučarićeva trga u Rijeci (G.D.-Arh d.o.o. Split),

- Urbanističko-arhitektonsko rješenje lokacije »Gomila« u Rijeci (Bononia 3M Građenje d.o.o. Rijeka, 2006. g.),

- Recenzija urbanističko-arhitektonskog rješenja lokacije »Gomila« u Rijec (mr.sc. Nana Palinić d.i.a., 2006. g.),

- Studija kanalizacijskog sustava riječkog područja (IGH-PC Rijeka, br.el.5100-1- 514994/96, Rijeka 1996/97. g.).

4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05),

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/ 08),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04 i 33/05),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/05),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07),

5. Mišljenja i suglasnost na Plan,

6. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana,

7. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

8. Sažetak za javnost.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Namjena površina na području obuhvata Plana određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena (S)

2) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

3) Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena (M2)

4) Javna i društvena namjena - upravna namjena (D1)

5) Javna i društvena namjena - školska namjena (D5)

6) Javna i društvena namjena - kulturna namjena (D8)

7) Javna i društvena namjena - vjerska namjena (D9)

8) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

9) Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)

10) Javne zelene površine (Z3) - vrt

11) Pješačke površine

12) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

a) Pristupne ulice

b) Javna garaža (G)

c) Trafostanica (TS).

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina na području obuhvata Plana određeni su kartografskim prikazom broj 3., 4.1., 4.2. i 4.3.

Članak 7.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 8.

Veličina i oblik građevnih čestica na području obuhvata Plana određeni su kartografskim prikazom broj 4.4.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. Tekstualnog dijela Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 9.

Veličina i površina građevine, razvijena bruto površina te najveća dozvoljena visina i broj etaža građevine na području obuhvata Plana prikazani su u točki 2.2.1. Tekstualnog dijela Plana.

Članak 10.

Najveća dozvoljena visina građevine na području obuhvata Plana mjeri se uz pročelje građevine od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 90 cm.

Članak 11.

Kod gradnje građevine koja se naslanja na postojeću građevinu kao dio niza ili bloka, dozvoljava se odstupanje od najveće dozvoljene visine građevine određene kartografskim prikazom broj 4.1. i 4.2., ali najviše do visine krovnog vijenca postojeće građevine niza/bloka na koju se građevina nastavlja.

2.3. Namjena građevina

Članak 12.

Namjena građevina na području obuhvata Plana određena je kartografskim prikazom broj 1.

Članak 13.

Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja građevine za stanovanje s poslovnim prostorima u prizemlju građevine (trgovački, ugostiteljski, uslužni i slično), pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

Članak 14.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima u prizemlju i na prvom katu građevine.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, najmanja dozvoljena površina stambenog prostora iznosi 60% razvijene bruto površine građevine.

Članak 15.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja poslovne građevine sa stambenim prostorom u etažama višim od prvog kata.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, najmanja dozvoljena površina poslovnog prostora iznosi 60% razvijene bruto površine građevine.

Članak 16.

Unutar građevina na području namjene iz članka 15. i 16. ove Odluke dozvoljava se obavljanje samostalnih djelatnosti (odvjetnici, liječnici, stomatolozi, projektanti, geodeti, dizajneri i slično) te uređenje konzularnih i diplomatskih predstavništva na svim etažama građevine.

Članak 17.

Unutar građevina na području namjene iz članka 15. i 16. ove Odluke dozvoljava se gradnja građevine za hotelski smještaj.

Prilikom obračuna površine poslovnog i stambenog prostora, prostor građevine za hotelski smještaj uračunava se u površinu stambenog prostora.

Članak 18.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - upravna namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija građevine za obavljanje upravne djelatnosti.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, pored osnovnog sadržaja, dozvoljava se kulturni, uslužni, ugostiteljski i trgovački sadržaj.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja i uređenje prilaznih pješačkih i kolnih površina, parkirališta i zelenih površina.

Članak 19.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - školska namjena« dozvoljava se rekonstrukcija građevine osnovne škole s pratećim i pomoćnim sadržajima.

Članak 20.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - kulturna namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija građevina za obavljanje kulturnih djelatnosti.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, pored osnovnog sadržaja, dozvoljava se upravni, uslužni, ugostiteljski i trgovački sadržaj.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje površina arheoloških nalazišta.

Članak 21.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija vjerske građevine.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, pored osnovnog sadržaja, dozvoljavaju se stambeni, obrazovni, uslužni, kulturni i trgovački sadržaji.

Članak 22.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija građevine za obavljanje uslužne djelatnosti.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, pored osnovnog sadržaja, dozvoljavaju se trgovački i ugostiteljski sadržaji pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

Unutar građevine planirane za gradnju na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, najmanje 70% razvijene bruto površine građevine mora biti prostor namijenjen obavljanju uslužne djelatnosti.

Članak 23.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija građevine za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, pored osnovnog sadržaja, dozvoljavaju se uslužni i ugostiteljski sadržaji pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

Unutar građevine planirane za gradnju na području namjene iz stavka 1. ovoga članka najmanje 70 % razvijene bruto površine građevine mora biti prostor namijenjen obavljanju trgovačke djelatnosti.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 24.

Obvezni građevni pravac za građevine na području obuhvata Plana određen je kartografskim prikazom broj 4.1. i 4.2.

Građevina se s najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbi stavka 2. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/ - 1,50 m.

Članak 25.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu, dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine, dozvoljava se gradnja pomoćnih građevina sukladno namjeni određenoj Planom.

Pomoćne građevine, u smislu ove Odluke, jesu objekti pješačkih ulaza/izlaza iz podzemnih garaža, spremišta, terase, pergole i paviljoni gotove konstrukcije.

Članak 26.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja vijenca, oluka, loggie, balkona, fasadnog platna i slično, pod uvjetom da se poštuje slobodni profil pješačkih tokova do visine 2,80 m i vozila do najveće dozvoljene visine 4,50 m,

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,50 m,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture,

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

Članak 27.

Za građevinu koja je kartografskim prikazom broj 4.1. i 4.2. tipološki određena kao građevina s unutarnjim dvorištem ili svjetlikom, površina i oblik dvorišta ili svjetlika utvrđeni kartografskim prikazom nisu obvezni.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 28.

Na području obuhvata Plana uvjeti za oblikovanje nove građevine utvrđuju se kako slijedi:

- nagib i pokrov krova moraju biti usklađeni s tradicionalnim načinom gradnje (kosi krov i pokrov kanalicom),

- za oblikovanje građevine dozvoljava se uporaba tradicionalnih i suvremenih materijala i tehnologije,

- gradnja faksimila u pravilu se ne dozvoljava, osim u slučaju ako se u integralnom procesu rada dokaže opravdanost i potreba gradnje faksimila,

- na krovnim plohama građevine ne dozvoljava se postava vidljivih termotehničkih postrojenja i tehničke opreme,

- na uličnom pročelju građevine ne dozvoljava se postava antena, klima uređaja, solarnih kolektora, reklama i drugih naprava koje narušavaju estetsku vrijednost građevine ili prostornog konteksta koje nisu postavljene u skladu s općim aktom Grada Rijeke,

- na pročelju građevine orijentiranom prema javnoj površini ne dozvoljava se postavljanje vidljivih termotehničkih sustava,

- antensku napravu dozvoljeno je postavljati na krov građevine pod uvjetom da se antenske naprave objedine u jedinstveni kućni sustav ili pod uvjetom da se priključe na kabelsku mrežu,

- natkrivanje otvorenog svjetlika prozirnom krovnom konstrukcijom dozvoljava se na način kojim se omogućava prirodno provjetravanje, a unutar svjetlika dozvoljava se postavljanje uređaja za ventilaciju, klimatizaciju i slično.

Izuzetno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, prilikom gradnje građevine gradske knjižnice planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake D8-2, dozvoljava se izvedba ravnog prohodnog krova.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 29.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica na području obuhvata Plana određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 30.

Unutar postojeće i planirane građevine na području obuhvata Plana, dozvoljava se gradnja i uređenje prolaza kao javne pješačke površine s posebnim režimom korištenja.

Prolaz ima neposredan pristup na javnu pješačku površinu.

Uređenje pješačkog prolaza kao javne površine unutar prizemne etaže postojeće i planirane građevine na području obuhvata Plana obavezno je za građevine utvrđene kartografskim prikazom broj 4.1.

Članak 31.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao javnu površinu sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 32.

Na području obuhvata Plana smještaj vozila potrebno je riješiti unutar građevne čestice gradnjom podzemne garaže ili u sklopu javnih garaža planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake G-1 i G-2 i parkirališta unutar obuhvata Plana.

Članak 33.

Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta;

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uslužnu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za hotel ili pansion, na šest osoba (posjetitelji i zaposleni) potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za školsku djelatnost, na jednu učionicu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za kulturnu djelatnost, na pet sjedećih mjesta potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za vjersku djelatnost, na petnaest sjedećih mjesta u vjerskoj građevini potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

Članak 34.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim parkovnim raslinjem.

Članak 35.

Ogradu, potporni i obložni zid (podzid), terasu i stubište potrebno je graditi na način da se ne narušava okoliš građevine.

Osnovni materijal za gradnju ograde je kamen, kovano željezo, beton i živica.

Najveća dozvoljena visina čvrste ograde iznosi 1,20 m.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m, a ako je visina podzida veća zid je potrebno izvesti terasasto.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 36.

Način i uvjeti priključenja građevne čestice odnosno građevine na javnu prometnu površinu određen je kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2.

Članak 37.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže na području obuhvata Plana određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 38.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu.

Najmanja dozvoljena širina novoplaniranih ulica iznosi 4,50 m.

Članak 39.

Na području obuhvata Plana postojeće ulice su Slogin kula, Pod Kaštelom, Ulica Marka Marulića, Ulica Frana Supila, Ulica Šime Ljubića, Tkalačka ulica, Kirin kula, Pod Kaštelom, Agatićeva ulica, Gornja vrata, Ulica Đure Šporera, Ulica Janeza Trdine, Užarska ulica, Sokol kula, Ulica Ante Starčevića, Ulica Alda Colonnella i Ulica Pavla Ritera Vitezovića.

Na području obuhvata Plana planirane su ulice na građevnim česticama oznake PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, PP-8 i PP-20.

3.1.1. Pristupne ulice

Članak 40.

Na području obuhvata Plana građevne čestice postojećih i planiranih pristupnih ulica te građevne čestice postojećih i planiranih trgova određuju se kao pješačke površine.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se vremenski ograničeno kretanje vozila kojima se obavlja opskrba i komunalne usluge, sukladno kartografskom prikazu 2.1., po slijedećim ulicama:

- Ulicom Frana Supila,

- Ulicom Šime Ljubića do Robne kuće »Korzo«,

- Ulicom Kirin kula do spoja s Ulicom Pod kaštelom,

- Ulicom Marka Marulića i Pod kaštelom do spoja s Ulicom žrtava fašizma,

- Ulicom Andrije Medulića i Grivica do spoja s Ulicom žrtava fašizma,

- Užarskom ulicom i Vitezovićevom ulicom do spoja s Fiumarom,

- Šporerovom i Agatićevom ulicom do spoja s Ulicom žrtava fašizma i

- Ulicom Sokol kula do spoja s Korzom.

Članak 41.

Na području obuhvata Plana, pristupne ulice do planiranih podzemnih garaža jesu:

- dio Ulice Slogin kula od raskrižja s Ulicom Frana Supila do ulaza u garažu,

- dio Agatićeve ulice od raskrižja s Ulicom žrtava fašizma do ulaza u garažu,

- kolni prilaz na građevnoj čestici oznake KP-2 iz Ulice žrtava fašizma do sjevernog ulaza/izlaza u garažu Gomila.

3.1.2. Javne garaže

Članak 42.

Gradnja i uređenje javne garaže na području obuhvata Plana određena je kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 43.

Na području obuhvata Plana planirana je gradnja javne garaže na građevnoj čestici oznake oznake G-1 na prostoru Gomile.

Garažu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je izvesti kao podzemnu, potpuno ukopanu četverokatnu garažu kapaciteta najmanje 700 parkirališnih mjesta.

Unutar prve podzemne etaže garaže iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje pomoćnog prostora za potrebe građevina koje su sukladno kartografskom prikazu broj 4.1. planirane za gradnju na građevnim česticama iznad garaže.

Članak 44.

Kolni i pješački ulazi/izlazi u/iz podzemne garaže prikazani su u kartografskom prikazu broj 2.1.

Točan položaj mjesta kolnih i pješačkih ulaza/izlaza u/iz podzemne garaže te građevinske, tipološke i oblikovno- arhitektonske osobine istih, potrebno je riješiti idejnom projektnom dokumentacijom u integralnom procesu rada, vodeći računa o povijesnim, urbanim i morfološkim osobinama područja.

3.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 45.

Uređenje partera javnih pješačkih površina na području obuhvata Plana, osim na području arheološkog parka, potrebno je izvesti sukladno idejnom projektu i načelima za uređenje javnih prostora u Starom gradu.

Članak 46.

Za uređenje partera javnih pješačkih površina na području obuhvata Plana potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju koja mora sadržavati:

- projektno rješenje uređenja i obnove površina,

- arhivski snimak postojećeg stanja i

- konzervatorsku dokumentaciju.

Ukoliko rezultati arheoloških, istražnih i/ili drugih znanstvenih istraživanja u tijeku izrade projektne dokumentacije za uređenje partera javnih pješačkih površina to zahtijevaju, dozvoljava se odstupanje od nivelacijskih kota javnih površina određenih Planom.

Članak 47.

Oblikovanje, raspored i način postavljanja elemenata urbane opreme na području obuhvata Plana ili u manjim cjelinama unutar obuhvata Plana, potrebno je riješiti projektnom dokumentacijom za uređenje partera javnih pješačkih površina ili posebnim projektom.

Za elemente urbane opreme, i to: klupu, oglasni stup, oglasni stup sa satom, vaze za cvijeće, ograde ljetnih terasa, koš za otpatke, kandelabar i konzolnu svjetiljku, dozvoljava se korištenje rješenja odabranog javnim natječajem za potrebe uređenja zone Korza i užeg centra grada kao i drugo autohtono rješenje starogradske karakterizacije.

Na području obuhvata Plana potrebno je postaviti i druge elemente suvremene urbane opreme, i to:

- vizualne komunikacije, oznake turističkih pravaca, oznake važnijih turističkih punktova, plan grada i druge elemente u funkciji turističke promidžbe,

- natpise koji označavaju naziv tvrtke na pročeljima građevina koji moraju biti sastavljeni od pojedinačnih slova te izrađeni od odgovarajućeg materijala i odgovarajućeg dizajna u skladu s općim aktom Grada Rijeke,

- podzemne vodotoke (Lešnjak, Mustacion i drugi) potrebno je koristiti kao element za oblikovanja trgova i partera (fontana, vodoskok i slično),

- obnoviti povijesnu lokaciju »Perilo« kod Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Članak 48.

Na trgu i pješačkoj površini dozvoljava se prezentacija arheoloških nalaza i održavanje prigodnih manifestacija pod uvjetom da se ne ometa pješački i dozvoljeni kolni promet.

Članak 49.

Za vrijeme trajanja prigodnih manifestacija na području obuhvata Plana dozvoljava se privremeno postavljanje štandova, pokretnih ugostiteljskih radnji i naprava sukladno idejnim rješenjima za postavljanje.

Članak 50.

Na trgu i pješačkoj površini na području obuhvata Plana dozvoljava se postavljanje privremenih objekata - ljetnih terasa pod uvjetom da se postavljanjem ne ometa pješački i kolni promet u skladu s općim aktom Grada Rijeke.

Članak 51.

Prezentaciju arheoloških nalaza na javnim pješačkim površinama potrebno je provesti:

- postavom izvornih vidljivih nalaza »in situ« na otvorenim površinama, naročito uređenjem arheološkog parka na Trgu Julija Klovića,

- označavanjem/naznačavanjem nevidljivih nalaza na podnim površinama u sklopu uređenja parternih površina,

- arhitektonskim i urbanim opremanjem javnih površina sadržajima koji vizualno naglašavaju određene prostore ili nalaze (mogući arheološki nalazi na trgu Pod kaštelom, trgu Pul Vele crikve, Trgu Ivana Klobučarića i drugo).

Članak 52.

Na području obuhvata Plana postojeći trgovi su Trg riječke rezolucije, Trg Ivana Koblera, Trg Julija Klovića, Trg Svete Barbare, Pavlinski trg, Trg Matije Vlačića i Trg Pul Vele crikve.

Na području obuhvata Plana planira se uređenje trgova na građevnim česticama oznake PP-7, PP-10, PP-14, PP-16 i PP-19.

Na krovu suterenske etaže građevina planiranih na građevnim česticama oznake D1-5, K2-2 i K2-3 planira se uređenje javne pješačke površine.

Članak 53.

Na trgu i pješačkoj površini dozvoljava se postavljanje paviljona, pergola i slično na osnovu idejne projektne dokumentacije koja ima pozitivnu ocjenu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 54.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i točki 2.3.2. Tekstualnog dijela Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 55.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazom broj 2.2., 2.3.,2.4., 2.5., 2.6. i 2.7.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi ispod javnih površina.

Mjesta priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 4.1. i 4.2.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 56.

Opskrbnu mrežu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.2. i točki 2.3.3. Tekstualnog dijela Plana.

Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže potrebno je predvidjeti profile prema hidrauličkom proračunu na način da zadovoljavaju protupožarne propise i potrebe potrošača na području obuhvata Plana.

Za protupožarne potrebe potrebno je predvidjeti ugradnju nadzemnih hidranata promjera 80 mm, na međusobnoj udaljenosti određenoj propisima.

Članak 57.

Prilikom gradnje sekundarne i razvodne vodovodne mreže predviđeno je korištenje ductil cijevi za radni tlak do 10 bara.

Cijevi iz stavka 1. ovoga članka potrebno je polagati u kanal na prosječnoj dubini nivelete od 100 do 150 cm s minimalnim nadslojem od 80 cm.

Iznad planiranih podzemnih garaža cijevi je potrebno polagati na viseće čelične nosače pričvršćene za pokrovnu ploču garaže.

Kod polaganja cjevovoda paralelno s ostalim instalacijama ili kod križanja s ostalim instalacijama, potrebno je poštivati propisane tehničke uvjete.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 58.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i točki 2.3.4. Tekstualnog dijela Plana.

Na području obuhvata ovoga Plana predviđen je mješoviti sustav kanalizacijske mreže, osim prilikom većih zahvata rekonstrukcije te kod izgradnje područja Gomile kada je potrebno planirati razdjelni sistem odvodnje otpadne vode.

Ako je moguće, problem odvodnje oborinske vode potrebno je rješavati lokalno, a ako to nije moguće, cjevovod oborinske odvodnje potrebno je privremeno spojiti na mješoviti kolektor do gradnje razdjelnog sistema primarne mreže na području obuhvata Plana.

Članak 59.

Prilikom gradnje nove i rekonstrukcije postojeće mreže za odvodnju otpadnih voda potrebno je koristiti plastične materijale (PVC, PEHD) ili druge odgovarajuće materijale.

Cijevi se polažu u iskopani rov na pješčanu posteljicu debljine 10 cm te se zatrpavaju istim materijalom u debljini od 30 cm. Na svim mjestima promjene nivelete u horizontalnom ili vertikalnom smislu kao i na priključcima potrebno je predvidjeti kanalizacijska reviziona okna.

Izvedba kućnih priključaka otpadnih voda treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležno komunalno društvo.

Članak 60.

Odvodnju sanitarno-potrošnih voda iz podzemnih etaža planiranih garaža potrebno je riješiti ugradnjom internih pumpnih stanica u skladu s izvedbenim projektom tih građevina i niveletom uličnih kanala na koje će se građevine spajati.

Prilikom projektiranja temelja i podzemnih etaža planiranih građevina potrebno je predvidjeti izvođenje radova na način da ne dođe do poremećaja podzemnih tokova i nivoa podzemnih voda, odnosno da se ne ugrozi stabilnost već izgrađenih građevina.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 61.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskim prikazima broj 2.5. i 2.6. i točki 2.3.5. Tekstualnog dijela Plana.

Investitori budućih građevina, u sklopu kojih je predviđena gradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV, dužni su prije

izrade projektne dokumentacije u suradnji s nadležnom elektrodistribucijom dogovoriti mikro lokaciju trafostanice unutar građevine, potreban prostor za trafostanicu i njen kapacitet te nivo koji će biti obrađen u građevinskom dijelu projekta.

Načelne trase elektroenergetskih vodova naznačene su u grafičkom dijelu Plana, a prilikom izrade projekata moguća su određena odstupanja, koja će se objasniti kroz tehnički opis.

Javnu rasvjetu ulica i trgova unutar područja obuhvata Plana potrebno je riješiti projektnom dokumentacijom koja će definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i žarulja te traženi nivo osvijetljenosti.

Članak 62.

Zamjenske trafostanice za TS 10(20)/0,4 kV Sud i TS 10(20)/0,4 kV Stari Grad 1 moraju biti izgrađene prije njihovog napuštanja.

Investitor građevine »Garaža Gomila« dužan je u dogovoru sa nadležnom elektrodistribucijom osigurati u najvišoj etaži garaže prostor za buduće TS Gomila Garaža, TS Gomila 3, TS Gomila 4 i TS Gomila 5 i način vođenja 10(20) kV napojnih kabela za te trafostanice i 0.4 kV priključnih kabela za građevine koje će se graditi iznad garaže.

3.3.4. Plinoopskrba

Članak 63.

Opskrbu plinom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.7. i točki 2.3.6. Tekstualnog dijela Plana.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 64.

Na području namjene »Javne zelene površine - vrt« dozvoljava se gradnja i uređenje javnih zelenih površina namijenjenih odmoru građana.

Javna zelena površina - vrt sustavno je oblikovana neizgrađena površina s planski raspoređenom vegetacijom i parkovnom opremom.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje pješačkih staza, stubišta, pješačkih mostova, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta, odmorišta i slično te postavljanje urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m, a visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.

Članak 65.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim raslinjem.

Članak 66.

Uz Ulicu žrtava fašizma, u Ulici Šime Ljubića i uz sjevernu granicu građevnih česitica oznake PP-2 i PP-4 planirana je sadnja drvoreda.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 67.

Područje obuhvata Plana je arheološko područje unutar kojeg je nakon izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi obvezno provođenje arheoloških istraživanja.

Obujam i metodologiju arheoloških istraživanja određuje nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine, prije izvođenja sljedećih radova:

- obnove i rekonstrukcije u prizemlju postojećih građevina, ukoliko se radovima zahvaća podnica građevine,

- gradnje novih građevina,

- gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne i telekomunikacijske mreže,

- gradnje i rekonstrukcije prometne mreže te

- uređenje otvorenih prostora i slično.

Ukoliko su prije početka gradnje nove građevine izvršena prethodna arheološka istraživanja čiji rezultati utječu na konačno rješenje građevine, potrebno je radi očuvanja i prezentacije arheoloških nalaza djelomično izmijeniti projektnu dokumentaciju sukladno posebnim uvjetima koje određuje tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine.

Članak 68.

Kategorizacija građevina na području obuhvata Plana i režim zaštite građevina određeni su kartografskim prikazom broj 4.3. i točkom 2.4.2. Tekstualnog dijela Plana.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način rekonstrukcije građevina koje su zaštićene kao kulturno dobro unutar svake kategorije s odgovarajućim režimom zaštite, i to kako slijedi:

I. Spomenik kulture - intaktno

Zadržavanje funkcije, konstrukcije i oblikovanja postojećeg kulturno-povijesnoga spomenika postupkom:

- sanacija i restauracija kulturno-povijesnog spomenika i/ ili sanacija i restauracija devastiranog ili srušenog dijela kulturno-povijesnog spomenika, s izvedbom nužnih zahvata infrastrukturnog opremanja radi održavanja funkcije građevine, sve sukladno konzervatrskom elaboratu i pod nadzorom nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine.

II. Spomenik kulture - moguća prenamjena funkcije

Zadržavanje postojećeg oblikovanja ili sanacija i restauracija devastiranog ili srušenog kulturno-povijesnog spomenika.

Dozvoljava se prenamjena funkcije uz uvjet kompatibilnosti s arhitektonikom kulturno-povijesnog spomenika, uz nužne intervencije u strukturi i konstrukciji građevine, sve sukladno konzervatorskom elaboratu i pod nadzorom nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine.

III. Povijesna arhitektonsko-urbanistička vrijednost - sanacija - adaptacija

U ovu kategoriju spadaju sve građevine kulturno-povijesnog nasljeđa u kontekstu integralne zaštite Staroga grada. Dozvoljava se prenamjena funkcije i sanacija konstrukcije suvremenim materijalima s potrebnim zahvatima u strukturu građevine zbog osiguranja nove funkcije te dogradnja i nadogradnja ili uklanjanje dijela građevine, a iznimno u slučaju urbane potrebe i uklanjanje cijele građevine.

Za svaku građevinu svrstanu u ovu kategoriju, kod izrade projekta potrebno je utvrditi nužne i moguće značajnije intervencije te potrebu izrade konzervatorskoga elaborata.

IV. Definirana novija arhitektura (građevine građene nakon 1945. g.)

U ovu kategoriju svrstane su građevine koje predstavljaju novije zaokružene arhitektonske cjeline na kojima se iznimno predviđaju intervencije radi osiguranja urbanih potreba ili poboljšanja te primjerenijeg uklapanja arhitektonike (gabarita i morfologije) građevine u starogradsko tkivo.

V. Neusklađeno - uklanjanje

U ovu kategoriju svrstane su građevine koje ne predstavljaju kvalitetno graditeljsko nasljeđe te se predviđaju za uklanjanje.

Članak 69.

Povijesni zid koji se nalazi na građevnoj čestici oznake D1-1 potrebno je ugraditi u novoplaniranu građevinu na način da se izvrši prezentacija arheološkog nalazišta i osigura zaštita graditeljskog nasljeđa.

Članak 70.

Na građevnim česticama oznake D8-1 i D9-1 arheološke nalaze dozvoljeno je natkriti konstrukcijama oblikovanim u skladu s ambijentom koje omogućavaju nesmetan prolaz pješaka.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 71.

U postojećim građevinama tavanske prostore dozvoljeno je prenamjeniti u stambeni ili poslovni prostor za obavljanje samostalnih djelatnosti, ali bez zahvata koji povećavaju visinu ili vanjski volumen građevine.

Članak 72.

U prizemlju postojeće građevine koja je zaštićena kao kulturno dobro dozvoljava se, radi očuvanja izvorne strukture građevine, uređenje poslovnog prostora i u slučaju kada je korisna visina poslovnog prostora niža od propisane.

Članak 73.

Planiranu građevinu na građevnoj čestici oznake D1-1 dozvoljeno je povezati pješačkim mostom s postojećom građevinom na građevnoj čestici oznake D1-3 na način da se ne ometa pješački i kolni prolaz.

Članak 74.

Najviša etaža građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake D8-2 i M2-20 mora imati pročelje uvučeno za najmanje 2,0 m u odnosu na preostali dio pročelja građevine.

Ograda krovne terase planiranih građevina iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađena od prozirnog materijala.

Vertikalna projekcija pročelja planirane građevine na građevnoj čestici oznake D8-2 u svim etažama, osim prizemlja i najviše etaže, može izlaziti van građevnog pravca i površine za gradnju, ali samo na način da ne ometa pješački i kolni prolaz.

Članak 75.

U prizemlju građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M2-20 potrebno je osigurati javni pješački prolaz najmanje dozvoljene širine 6,0 m kojim se ostvaruje pješačka komunikacija između Trga Ivana Klobučarića i Ulice Đure Šporera.

Nosiva konstrukcija građevine iz stavka 1. ovoga članka mora biti odvojena od povijesnog zida kako bi zid u cijeloj duljini bio vidljiv u prizemlju građevine.

Članak 76.

Na građevnoj čestici oznake PP-8 i PP-10 dozvoljava se natkrivanje javne pješačke površine (trga) pergolom ili prozirnim materijalom na montažnoj konstrukciji.

Na dijelu građevnih čestica oznake PP-8 i PP-9 dozvoljava se gradnja uličnog svoda ili volte na način prikazan kartografskim prikazima 4.1. i 4.2.

Članak 77.

Javno tunelsko sklonište koje prolazi područjem Gomila mora ostati u funkciji i nakon gradnje planirane podzemne garaže na građevnoj čestici oznake G-1.

Gradnjom podzemne garaže iz stavka 1. ovoga članka potrebno je nadomjestiti izgubljena sklonišna mjesta na način da se etaža podzemne garaže koja je na nivou tunelskog skloništa planira kao dvonamjenski prostor (garaža i sklonište).

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 78.

Na području obuhvata Plana mjere zaštite kulturno- povjesnih cjelina i građevina utvrđene su točkom 2.4.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 79.

Na području obuhvata Plana potrebno je sustavno obnavljati dijelove konstrukcije građevina i pročelja u cjelini uličnih poteza ili oblikovnih cjelina te izbjegavati parcijalne zahvate na pojedinačnim građevinama.

Članak 80.

Prilikom projektiranja novih građevina potrebno je prikazati stupnjevanje visina unutar najvećih dozvoljenih visina određenih točkom 2.2.1. Tekstualnog dijela Plana.

Volumeni novoplaniranih građevina ne smiju negirati povijesnu istaknutost kupola i zvonika vjerskih građevina na području obuhvata ovoga Plana.

Članak 81.

Postojeće zelene površine potrebno je čuvati i nadopuniti sadnjom autohtone vegetacije te uređenjem odmorišta.

1. Mjere provedbe plana

Članak 82.

Idejnu projektnu dokumentaciju za gradnju/rekonstrukciju građevine i uređenje javnih površina na području obuhvata Plana potrebno je izraditi poštujući kriterije integralnog procesa rada iz članka 84. stavka 3. ove Odluke.

U postupku izrade idejne projektne dokumentacije u integralnom procesu rada, uz prijedlog pozitivnim propisima utvrđenog obveznog sadržaja idejne projektne dokumentacije, potrebno je priložiti:

1. arhitektonski snimak postojećeg stanja građevine koji čine:

- tlocrti, presjeci i pročelja građevina s prikazom visinskih kota izrađeni u M 1:100 i 1:50,

- detalji arhitektonske konstrukcije i plastike u odgovarajućem mjerilu,

- fotografije građevine s očištima snimanja.

2. konzervatorsku dokumentaciju koju čine:

- arhivska građa o građevini i njenom urbanističkom smještaju, grafičkog ili tekstualnog karaktera,

- podaci prethodnih arheoloških, konzervatorskih i drugih istraživanja, grafičkog ili tekstualnog oblika iz kojih je moguće slijediti razvitak i transformacije građevine i lokaliteta, njezine stilske i druge osobine,

- valorizacija i režim zaštite s prijedlogom metodološkog pristupa gradnji/rekonstrukciji.

3. prijedlog izbora i vrste materijala, obrade detalja, pročelja i drugih elemenata od značaja za građevinu te način uređenja građevne čestice.

Članak 83.

Integralni proces rada potrebno je provesti za građevine I. i II. kategorije zaštite utvrđene ovom Odlukom, a u skladu s kartografskim prikazom broj 4.3.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za izvođenje radova tekućeg održavanja i sanaciju dotrajalih eleme

nata građevine II. kategorije zaštite, nije potrebno provesti integralni proces rada.

Za građevinu III. kategorije zaštite utvrđene ovom Odlukom, integralni proces rada potrebno je provesti u slučaju kada se radovi uređenja, obnove i očuvanja predviđaju na građevini u cjelini.

Članak 84.

Idejnu projektnu dokumentaciju koja se izrađuje u integralnom procesu rada ocjenjuje Komisija za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada.

Članove Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada imenuje Poglavarstvo Grada Rijeke.

Kod ocjene dokumentacije integralnog procesa rada Komisija iz stavka 1. ovoga članka mora voditi brigu o slijedećim kriterijima:

- metodi i metodološkom pristupu obnovi Starog grada,

- utemeljenosti na dokumentaciji u funkciji rekonstrukcije dijela građevine ili kompleksa te građevine i kompleksa u cjelini,

- utemeljenosti na odredbama ove Odluke.

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 85.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05).

Temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94 i 12/95) područje obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zaštite izvora vode za piće.

Članak 86.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka elaborat broj 5100-1-514994/96 Rijeka 1996/97), Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda na području gradova Rijeka, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98) i drugim općim aktima Grada Rijeke.

Članak 87.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.

Članak 88.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05).

Članak 89.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08).

Članak 90.

Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07). Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

Članak 91.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/05).

Članak 92.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara potrebno je u nedostatku pozitivnih propisa primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod projektiranja i gradnje podzemnih garaža potrebno je u nedostatku pozitivnih propisa primjenjivati numeričku metodu TRVB 106.

Ukoliko je udaljenost između objekata manja od 6,0 m odnosno manja od visine sljemena višeg objekta, potrebno je predvidjeti dodatne pojačane mjere zaštite od požara.

Članak 93.

Projektiranje i rekonstrukciju cesta/ulica potrebno je izvršiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94 i 142/03).

Članak 94.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje gradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 95.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su kartografskim prikazom broj 4.1.

Rekonstrukciju građevina iz stavka 1. ovoga članka, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom Planom, dozvoljava se pod uvjetom da se rekonstrukcija izvodi radi:

- sanacije konstruktivnih elemenata i instalacija,

- izvedbe priključka na komunalnu infrastrukturu,

- tekućeg održavanja i

- zadovoljavanja propisanih tehničkih normativa za korištenje građevine.

Do privođenja namjeni određenoj Planom, u građevini čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom Planom, dozvoljava se promjena vrste djelatnosti poslovne namjene.

Članak 96.

Na građevnoj čestici oznake D1-1, postojeća građevina na k. č. 4360 k.o. Stari grad predviđena za uklanjanje, može se interpolirati unutar planirane građevine ukoliko se projektnom dokumentacijom dokaže da svojim gabaritom ne remeti provedbu Plana.

Uklanjanje građevine na građevnoj čestici oznake S-2 dozvoljava se pod uvjetom da se nakon gradnje podzemne garaže sagradi nova građevina prema faksimilu postojeće.

Dozvoljava se uklanjanje dijela tunelskog skloništa koje prolazi kroz javnu garažu planiranu na građevnoj čestici G-1.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 97.

Kod gradnje nove građevine te uređenja javne površine potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Elaborat Plana je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 99.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 100.

Tekstualni i grafički dijelovi te obvezni prilozi Plana iz članka 4. ove Odluke, koji čine sastavni dio Odluke, nisu predmetom objave.

Članak 101.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/107

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=51000&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr