SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

101.

Na temelju odredbe članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 17/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 08/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči

Članak 1.

Donosi se Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči

 (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/ 01).

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izradio je »Art design« arhitektonski atelje d.o.o. iz Rijeke, Ulica Slaviše Vajnera Čiče 12.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima Plana.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi 21,00 ha.«

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. točki A.I. iza podtočke 2.5. dodaje se nova podtočka 2.5.1. koja glasi: »2.5.1. Mjere zaštite od požara«.

U točki A.II. iza podtočke 3.1.4. dodaje se nova podtočka 3.1.5. koja glasi: »3.1.5. Javne garaže«.

Iza podtočke 3.3. dodaju se nove podtočke 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. i 3.3.4. koje glase:

»3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.4. Opskrba plinom«

Iza podtočke 4. dodaje se nova podtočka 5. koja glasi:

»5. Uvjeti i način gradnje«

Dosadašnje podtočke 5. i 6. postaju podtočke 6. i 7.

Iza podtočke 7. dodaje se nova podtočka 8. koja glasi:

»8. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni«

U točki B. iza podtočke 2.1. dodaje se nova podtočka 2.1.a koja glasi:

»2.1.a Komunalna infrastrukturna mreža - Uzdužni profili M 1:1000«

Podtočka 2.3. mijenja se i glasi:

»Komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije
M 1:1000«

Iza podtočke 2.3. dodaju se nove podtočke 2.4. i 2.5. koje glase:

»2.4. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba
M 1:1000

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba
M 1:1000«

Podtočke 4.1. i 4.2. mijenjaju se i glase:

»4.1. Uvjeti gradnje građevina - podzemna etaža
M 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje građevina - etaža prizemlja

M 1:1000«

Iza podtočke 4.2. dodaje se nova podtočka 4.3. koja glasi:

»4.3. Uvjeti gradnje - prikaz građevnih čestica M 1:1000«

Iza točke B. dodaje se nova točka C. koja glasi:

»C. OBVEZNI PRILOZI

1. Obrazloženje Izmjena i dopuna Plana,

2. Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05) i Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/07),

3. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Izmjena i dopuna Plana:

- Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Srdoči, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam ekologiju i gospodarenje zemljištem,

- Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/01),

- Idejni projekt rekonstrukcije građevine OŠ Srdoči (Prag d.o.o. Rijeka, br.el. 283, 2007. g),

- Idejno rješenje podzemne garaže na građevnoj čestici planske oznake JZ9 (Euroing d.o.o. Rijeka, 2007. g.),

- Idejni projekt kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda područja Srdoči, Rijeka (Teh-projekt Hidro d.o.o. Rijeka, br. el. 0627, 2007. g.),

- Idejni projekt oborinske odvodnje II dionice ceste GSP 233 (Tehprojekt-niskogradnja d.o.o. Rijeka, br. el. IP-287, 2007. g.),

4. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Izmjena i dopuna Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/ 08),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/05),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07),

5. Zahtjevi i mišljenja na Plan,

6. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Izmjena i dopuna Plana,

7. Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana,

8. Sažetak za javnost.«

Članak 5.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena (S)

2) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

3) Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena (M2)

4) Javna i društvena namjena - predškolska namjena (D4)

5) Javna i društvena namjena - školska namjena (D5)

6) Športsko-rekreacijska namjena - šport (R1)

7) Športsko-rekreacijska namjena - rekreacija (R2)

8) Javna zelena površina - javni park (Z1)

9) Javna zelena površina - igralište (Z2)

10) Javna zelena površina - odmorište, vrt (Z3)

11) Zaštitna zelena površina (Z)

12) Pješačka površina

13) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

a) Glavna ulica

b) Sabirna ulica

c) Ostala ulica

d) Kolno-pješački prilaz

e) Javna garaža (G)

f) Javno parkiralište (P).«

Članak 6.

U članku 5. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju brojevi »4.1. i 4.2.«

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. riječi »4.1. i 4.2.« zamjenjuju se riječima »4.1., 4.2. i 4.3.«

Članak 8.

Članak 9. briše se.

Članak 9.

U članku 11. iza riječi »građevina« dodaju se riječi »te najveća dozvoljena katnost i broj etaža građevina na području obuhvata Plana«.

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, podrazumijeva se visina mjerena uz pročelje građevine od najniže kote konačno zaravnatog i uređenog terena do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Najveća dozvoljena visina novih građevina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- za etažu S 3,0 m

- za etažu P 3,0 m

- za etažu P+1 6,0 m

- za etažu S+P 6,0 m

- za etažu Po+P+1 7,0 m

- za etažu 2Po+S+P 7,0 m

- za etažu S+P+M 7,0 m

- za etažu P+1+M 7,0 m

- za etažu P+2 9,0 m

- za etažu S+P+2 13,0 m

- za etažu P+2+M 10,0 m

- za etažu P+4 15,0 m

- za etažu S+P+4 18,0 m

- za etažu 2Po+S+P+4+M 19,5 m.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za građevine planirane za gradnju/rekonstrukciju na građevnim česticama oznake 22P, 49a i 47P najveća dozvoljena visina iznosi:

- 8,0 m za građevinu predškolske namjene planirane na građevnoj čestici oznake 22P,

- 11,0 m za građevinu školske namjene planirane za rekonstrukciju na građevnoj čestici oznake 49a,

- 16,0 m za građevine sportskih dvorana planirane na građevnim česticama oznake 49a i 47P.«

Članak 11.

Članak 14. briše se.

Članak 12.

U članku 15. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- visina od gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata do vrha nadozida potkrovlja ne prelazi 90 cm.«

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja podzemnih etaža sukladno kartografskom prikazu broj 4.1.«

Članak 14.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija obiteljske građevine s najviše dva stana, gradnja i rekonstrukcija višeobiteljske građevine s najviše četiri stana i rekonstrukcija višestambene građevine s više od 4 stana«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U prizemlju građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se prenamjena stambenog u poslovni prostor za obavljanje trgovačke, ugostiteljske i uslužne djelatnosti pod uvjetom da poslovni prostor ne zauzima bruto površinu veću od 100 m2 te da se na građevnoj čestici osigura kolno-manipulativna površina za dostavna vozila i potreban broj parkirališnih mjesta sukladno članku 19. ove Odluke.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Unutar postojeće višestambene građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka ne dozvoljava se povećanje broja stanova.«

Članak 15.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija stambene građevine s poslovnim sadržajima u prizemlju i na prvom katu građevine.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka, najmanja dozvoljena površina stambenog prostora iznosi 60% razvijene bruto površine građevine.

U podzemnoj etaži građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja garaže s pratećim sadržajima.«

Članak 16.

Iza članka 18. dodaju se novi članci 18a. i 18b. koji glase:

»Članak 18a.

Rekonstrukcija postojećih građevina na području namjene »Stambena namjena« i »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se sukladno kartografskim prikazima 4.1. i 4.2. i točki 2.2.1., 2.4. i 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 18b.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja poslovne građevine sa stambenim prostorom, čija djelatnost količinom prometa, bukom i štetnim imisijama u zrak, vodu i tlo ne narušava kvalitetu stanovanja.

Ukoliko se unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka planira uređenje auto servisa i sličnih djelatnosti, iste je potrebno planirati u podzemnoj ili suterenskoj etaži građevine.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka najmanja dozvoljena površina poslovnog prostora iznosi 60% razvijene bruto površine građevine.«

Članak 17.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:

»Članak 21a.

Na području namjene »Športsko-rekreacijska namjena - rekreacija« dozvoljava se gradnja i uređenje otvorenih rekreacijskih površina kao što je otvoreno igralište za mali nogomet, odbojku, stolni tenis i slično, kao i uređenje igrališta za malu djecu, gledališta i zelenih površina.«

Članak 18.

U članku 35. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Građevne čestice oznake 9P, 22P i 49b potrebno je zaštiti prozirnom žičanom ogradom čija visina iznosi najmanje 1,80 m.«

Članak 19.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta;

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uslužnu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati četiri parkirališna mjesto,

- za školsku djelatnost, na jednu učionicu potrebno je osigurati jedno parkirališna mjesto,

- za športsku djelatnost, na deset sjedećih mjesta u športskoj dvorani i igralištu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za rekreacijsku djelatnost, na 500 m2 bruto razvijene i uređene površine za rekreaciju potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.«

Članak 20.

U članku 37. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Na građevnim česticama oznake JP2, KP6, P1, P2, P4, JP9 i KP4 potrebno je osigurati najmanje 190 parkirališnih mjesta.

Na građevnim česticama oznake 5P, 6P, 8P, JZ9 i ispod pješačke površine planirane za uređenje na građevnoj čestici oznake JP3a potrebno je osigurati najmanje 400 garažnih mjesta.«

Članak 21.

U članku 40. stavku 2. broj »1,5« zamjenjuje se brojem »1,6«.

Članak 22.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana postojeće glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja su cesta županijskog značenja planske oznake GSP 233 (Ulica Miroslava Krleže i dio Ulice Ante Modrušana) te Ulica Mate Lovraka i Ulica Marije Grbac.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na području obuhvata Plana planirana glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja je cesta županijskog značenja planske oznake GSP 234.«

Dosadašni stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 23.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana postojeće gradske ulice su Ulica Gustava Krkleca, dio Ulice Bartola Kašića, Ulica Srdoči i Ulica Vladimira Čerine, a postojeće pristupne ulice su dio Ulice Ante Modrušana i dio Ulice Srdoči.

Na građevnim česticama oznake GP2b, GP2c, GP9, GP12b i GP18 planirana je gradnja i uređenje gradskih ulica, a na građevnim česticama oznake GP2, GP2a, GP5, GP14 i GP15 planirana je gradnja i uređenje pristupnih ulica.

Na području obuhvata Plana postojeći kolno-pješački prilaz nalazi se na građevnoj čestici oznake KP1, a na građevnim česticama oznake KP2, KP3, KP4, KP5, KP6 i KP7 planirana je gradnja i uređenje novoplaniranih kolno-pješačkih prilaza.

Najmanja dozvoljena širina kolno-pješačkog prilaza iznosi 4,50 m.«

Članak 24.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradnja javnih parkirališta planirana je na građevnim česticama oznake GP2a, GP2b, GP2c, GP2d, GP3, GP4, GP6, JP2, KP6, P1, P2, P3, P4 i KP4.«

Članak 25.

Iza članka 44. dodaju se novi članci 44a. i 44b. koji glase:

»Članak 44a.

Prilikom projektiranja otvorenih parkirališta potrebno je predvidjeti sadnju stablašica na način da se zasadi najmanje 1 stablo na 4 parkirališna mjesta.

Prilikom projektiranja parkirališta, najmanje 5% parkirališnih mjesta potrebno je predvidjeti za smještaj vozila osoba s invaliditetom.

Članak 44b.

Prilikom gradnje građevine na području namjene »Javna i društvena namjena - predškolska namjena«, planirane na građevnoj čestici oznake 22P, dozvoljava se da se dio potrebnih parkirališnih mjesta osigura unutar te građevne čestice, a dio u sklopu javnog parkirališta planiranog za gradnju na građevnoj čestici oznake P3.«

Članak 26.

U članku 45. iza riječi: »JP3,« dodaje se riječ: »JP3a,«, iza riječi: »JP18« umjesto zareza stavlja se veznik »i«, a iza riječi:»JP19« brišu se zarez i riječi: »JP22 i JP23«.

Članak 27.

U članku 47. iza riječi: »JP12« brišu se zarez i riječi: »JP22, JP23«.

Članak 28.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Na križanju Ulice Ante Modrušana i planirane ulice na građevnoj čestici oznake GP10 planirana je gradnja pješačkog mosta najmanje dozvoljene širine 3,0 m.

Najmanja dozvoljena visina slobodnog profila prometnice planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake GP10 ispod pješačkog mosta iznosi 4,50 m.«

Članak 29.

Iza odjeljka 3.1.4. dodaje se novi odjeljak 3.1.5. i članci 48.a i 48.b koji glase:

»3.1.5. Javne garaže

Članak 48.a

Na građevnim česticama oznake 5P, 6P, 8P, JZ9 i ispod pješačke površine planirane za uređenje na građevnoj čestici oznake JP3a planira se gradnja i uređenje podzemnih garaža.

Najveći dozvoljeni broj etaža podzemne garaže iznosi četiri etaže.

Broj garažnih mjesta na području obuhvata Plana prikazan je kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 48.b

Unutar građevine podzemne garaže dozvoljava se gradnja pratećih sadržaja kao što su prostorije za termotehničke instalacije, unutarnja stubišta, liftovi i slično.«

Članak 30.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.«

Članak 31.

U članku 50. iza broja »2.2.« umjesto veznika »i« stavlja se zarez, a iza broja »2.3.« stavlja se zarez i dodaju brojevi »2.4. i 2.5.«.

Članak 32.

U članku 51. broj »4.1.« zamjenjuje se brojem »4.2.«.

Članak 33.

Iza članka 51. dodaje se novi odjeljak 3.3.1. koji glasi:

»3.3.1. Opskrba pitkom vodom«

Članak 34.

U članku 52. briše se točka i dodaju riječi: »i točki 2.3.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.«

Članak 35.

Iza članka 52. dodaje se novi odjeljak 3.3.2. koji glasi:

»3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«

Članak 36.

U članku 53. briše se točka i dodaju riječi: »i točki 2.3.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.«

Članak 37.

Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:

»Članak 53.a

Prilikom gradnje nove ili rekonstrukcije postojeće mješovite kanalizacije potrebno je predvidjeti razdjelni sistem.

Odvodnju oborinske vode potrebno je rješavati na svakoj građevnoj čestici zasebno.

Oborinske vode s javnih površina potrebno je upuštati preko upojnih građevina u podzemlje.

Na parkirališnim i garažnim površinama kapaciteta većeg od 20 parkirališnih mjesta planirana je ugradnja separatora ulja i masti.«

Članak 38.

Iza članka 53. dodaje se novi odjeljak 3.3.3. koji glasi:

»3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta«

Članak 39.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i točki 2.3.5. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.«

Članak 40.

Iza članka 54. dodaje se novi odjeljak 3.3.4. i članak 54.a koji glase:

»3.3.4. Opskrba plinom

Članak 54.a

Plinoopskrbu je potrebno izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.«

Članak 41.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama oznake JZ1, JZ9, JZ27 i JZ75 planirana je gradnja i uređenje javnog parka.«

Članak 42.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama oznake JZ4, JZ5, JZ71, JZ72, JZ73, JZ74, JZ75, JZ77 i JZ78 planirana je gradnja i uređenje zaštitnih zelenih površina.«

Članak 43.

Iza članka 58. dodaje se novi odjeljak 5. i članci 58.a, 58.b, 58.c, 58.d i 58.e koji glase:

»5. Uvjeti i način gradnje

Članak 58.a

Unutar građevine na području namjene »Javna i društvena namjena - predškolska namjena«, planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 22P, sve prostorije namjenjene za boravak djece potrebno je smjestiti u prizemlju građevine, a prostore uprave i druge pomoćne prostore potrebno je planirati na katu.

Članak 58.b

Na građevnoj čestici oznake JP3a natkrivanje javne površine potrebno je izvesti montažnom prozirnom konstrukcijom.

Članak 58.c

Na građevnoj čestici oznake JZ9 površinu ravnog krova podzemne garaže potrebno je urediti kao javnu zelenu površinu - javni park sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Članak 58.d

Potporni zid uz sjeverni rub građevne čestice oznake 9P potrebno je graditi kaskadno, s najvećom dozvoljenom visinom od 3,50 m te ozeleniti sadnjom stabala i penjačica.

Članak 58.e

Prilikom projektiranja pješačkih i zelenih površina potrebno je predvidjeti rampe za osobe s invaliditetom te prilaze i površine za interventna vozila.«

Članak 44.

Dosadašnji odjeljci 5. i 6. postaju odjeljci 6. i 7.

Članak 45.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.«

Članak 46.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05).

Prilikom projektiranja podzemnih garaža potrebno je planirati odvod ispušnih plinova iz garaža na način da se ne umanji kavaliteta zraka okolnih površina stambene namjene.«

Članak 47.

Iza članka 63. dodaje se novi članak 63.a koji glasi:

»Članak 63.a

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08).«

Članak 48.

Iza članka 64. dodaju se novi članci 64.a, 64.b, 64.c, 64.d, 64.e, 64.f i 64.g koji glase:

»Članak 64.a

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05).

Članak 64.b

Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07). Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

Članak 64.c

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04 i 33/05) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/05).

Članak 64.d

Kod projektiranja građevina i garaža potrebno je, u nedostatku pozitivnih propisa, primjenjivati austrijske smjernice TRVB 100 i TRVB N106.

Članak 64.e

Projektiranje i rekonstrukciju cesta/ulica potrebno je izvršiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94 i 142/03).

Članak 64.f

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje gradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 08/06).

Članak 64.g

Glavni projekt za gradnju i rekonstrukciju građevina na području obuhvata Plana mora biti usklađen s propisanim mjerama zaštite od požara.«

Članak 49.

Iza članka 64.g dodaje se novi odjeljak 8. i članak 64.h koji glasi:

»8. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 64.h

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su kartografskim prikazom broj 4.2.

Građevine iz stavka 1. ovoga članka mogu se rekonstruirati unutar postojećih gabarita radi nužnog održavanja građevine do njihova uklanjanja.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postojeću građevinu školske dvorane na građevnoj čestici oznake 49a dozvoljeno je zadržati u prostoru ukoliko se projektnom dokumentacijom za dogradnju školske dvorane utvrdi da svojim gabaritom ne remeti planiranu rekonstrukciju.«

Članak 50.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana ne dozvoljava se postavljanje privremenih objekata.«

Članak 51.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Kod gradnje nove građevine i uređenja javne površine potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05).«

Članak 52.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 53.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 54.

Izmjene i dopune tekstualnih i grafičkih dijelova Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/108

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=51000&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr