SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

95.

Na temelju članka 15. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o provođenju produženog boravka
i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada
u osnovnim školama Grada Rijeke

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se provođenje produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama (u daljnjem tekstu: škola) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kao šire javne potrebe, utvrđivanje njihova opsega te načina financiranja i mjerila za naplatu usluge.

II. PRODUŽENI BORAVAK I CJELODNEVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Članak 2.

Godišnji program rada produženog boravka i organiziranog slobodnog vremena u cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Godišnji program) čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Na Godišnji program iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo je suglasnost (KLASA: 602-02/08-05/00012; URBROJ: 533-10-08-0004 od 3. lipnja 2008. godine).

Članak 3.

Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku i cjelodnevnim odgojno-obrazovnim odjelima su:

- omogućiti djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj njegove/njezine cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala,

- omogućiti razvoj djeteta kao socijalnog bića - tijekom cjelodnevnog boravka u školi, tj. razrednom odjelu, uz stalnu prisutnost socijalne interakcije što omogućuje razvoj i unapređenje socijalnih vještina djeteta,

- pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Članak 4.

Produženi boravak i cjelodnevni odgojno-obrazovni rad mogu organizirati škole koje imaju odgovarajući učionički i drugi prostor.

Članak 5.

Uz prethodno odobrenje Poglavarstva Grada (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), škole organiziraju produženi boravak i cjelodnevni odgojno-obrazovni rad za učenike od prvog do četvrtog razreda, u pravilu, sa svojeg upisnog područja.

1. Produženi boravak

Članak 6.

Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi prije ili nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, koji uključuje i prehranu.

Škola ostvaruje produženi boravak na temelju Godišnjeg programa iz članka 2. ove Odluke.

Članak 7.

Polaznici produženog boravka u formiranoj skupini su učenici iz više različitih razreda, koji polaze razrednu nastavu u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni.

Članak 8.

Trajanje dnevnog rada produženog boravka obuhvaća neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u trajanju od 5 sati te vrijeme prihvata učenika. Za prihvat učenika škola je dužna organizirati dežurstvo učitelja.

Jedan sat programa produženog boravka traje 60 minuta.

Članak 9.

Polaznici produženog boravka uključuju se u produženi boravak na osnovi zahtjeva roditelja, i to za broj skupina koje odobri Poglavarstvo.

Prednost pri upisu u produženi boravak imaju učenici s upisnog područja škole prema sljedećem redu prvenstva:

1. učenik čija su oba roditelja zaposlena,

2. učenik zaposlenog samohranog roditelja,

3. učenik roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,

4. učenik iz obitelji s troje ili više djece školske dobi,

5. učenik s teškoćama u razvoju,

6. učenik uzet na uzdržavanje,

7. učenik roditelja koji prima dječji doplatak.

2. Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad

Članak 10.

Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad obuhvaća nastavu koja se ostvaruje tijekom dana s razdobljima organiziranog slobodnog vremena, koji uključuje i prehranu.

Škola ostvaruje cjelodnevni odgojno-obrazovni rad na način da nastavu provodi prema propisanome nastavnom planu i programu, a organizirano slobodno vrijeme na temelju Godišnjeg programa iz članka 2. ove Odluke.

Članak 11.

Polaznici razrednog odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada su učenici razredne nastave koji polaze isti razred.

Članak 12.

Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad obuhvaća ostvarivanje redovnog nastavnog plana i programa s promjenjivom organizacijom satnice te vrijeme prihvata učenika. Za prihvat učenika škola je dužna organizirati dežurstva učitelja.

Članak 13.

Polaznici se u cjelodnevno odgojno-obrazovni rad uključuju na osnovi zahtjeva roditelja prilikom upisa u školu, i to za broj razrednih odjela koje odobri Poglavarstvo.

Prednost pri upisu u cjelodnevni odgojno-obrazovni rad imaju učenici s upisnog područja škole prema redu prvenstva utvrđenom u članku 9. stavku 2. ove Odluke.

Učenici se organiziraju u razredne odjele prema potrebama nastave čiji broj utvrđuje Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i kulturu.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OPSEGA PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA

Članak 14.

Na poziv Grada - Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), škole su dužne dostaviti svoje prijedloge za organiziranje skupina učenika za pohađanje produženog boravka, redovnih razrednih odjela za cjelodnevno odgojno-obrazovni rad te broja učitelja razredne nastave za njihovu provedbu, na prethodno odobrenje Poglavarstvu.

Članak 15.

Nakon obrade prijedloga iz članka 14. ove Odluke, Odjel dostavlja Poglavarstvu prijedlog opsega odnosno broja skupina produženog boravka i razrednih odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školama te broja učitelja razredne nastave potrebnih za njihovu provedbu.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, Poglavarstvo sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada daje prethodno odobrenje na:

- broj skupina produženog boravka u školama,

- broj razrednih odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školama, i

- broj učitelja za provedbu.

Prethodno odobrenje iz stavka 2. ovoga članka Poglavarstvo daje do 31. srpnja za narednu školsku godinu.

IV. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE USLUGA ŠKOLE I MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

Članak 16.

Cijenu usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje Školski odbor škole najkasnije do 31. srpnja za narednu školsku godinu.

Cijena usluge iz stavka 1. ovoga članka uključuje troškove prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti.

Škola s roditeljem - korisnikom usluge sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 17.

Cijena iz članka 16. ove Odluke, za roditelja-korisnika usluge smanjuje se kako slijedi:

- za iznos dnevnog troška prehrane, u slučaju kada učenik odsustvuje iz škole zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluge pravovremeno obavještava školu i dostavlja liječničku potvrdu,

- za iznos propisan odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb, za učenika koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku.

Članak 18.

Roditelj-korisnik usluge plaća cijenu usluge na žiro- račun škole.

Škola ispostavlja račun svakom roditelju-korisniku usluge najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, na temelju mjesečne evidencije o prisustvu učenika.

Roditelj-korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge na temelju računa iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka računa.

Članak 19.

Sredstva za financiranje rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu) osiguravaju se u Proračunu Grada.

Plaće, naknade i druge prihode učitelja iz stavka 1. ovoga članka obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/101

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 3. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=564&mjesto=51000&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr