SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/06) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 32. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne
namjene Selce (DPU 3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Selce - DPU 3, u nastavku: DPU Selce).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DPU SELCE

Članak 2.

DPU Selce, čiji se obuhvat nalazi sjeverno, izvan naselja Selce, izraditi će se temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07), sa ciljem određivanja detaljnije namjene površina, načina uređenja i korištenja područja obuhvata, utvrđenog kao zona izdvojene namjene izvan naselja, odnosno poslovne namjene.

DPU Selce izrađuje se u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/06), odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU DPU SELCE

Članak 3.

Izradi DPU Selce pristupiti će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata, na kojem se predviđa izgradnja nove poslovne zone sa skladištima i dr. na danas neizgrađenom dijelu zone.

Planom će se utvrditi uvjeti i način gradnje građevina poslovne, gospodarske namjene, te osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture.

III. OBUHVAT DPU SELCE

Članak 4.

Područje obuhvata DPU Selce određeno je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/07). Ukupna površina obuhvata iznosi 0,77 ha, sve neizgrađeno.

Granice obuhvata DPU Selce prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU SELCE

Članak 5.

Područje obuhvata DPU Selce karakterizira isključivo neizgrađeno područje, udaljeno od naselja sa dobrim prometnim pristupom prometnicom koja od (JTC)-Crikvenica-Novi Vinodolski-Senj vodi prema Bribiru.

U zoni se predviđa smještaj sadržaja pretežno poslovne, gospodarske namjene sa pratećim sadržajima.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DPU SELCE

Članak 6.

DPU Selce ima za cilj omogućiti izgradnju na danas neizgrađenom dijelu građevinskog područja izvan naselja za izdvojene namjene - gospodarske (poslovne), smještenom unutar Zaštićenog obalnog područja mora.

DPU Selce treba omogućiti osmišljeno i racionalno korištenje prostora, sa ciljem da se pristupi planskom uređenju područja grada Crikvenice namjenjenom poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne i skladišne komplekse (trgovinu, manje pogone-obrtništvo, skladištenje, servise, komunalne usluge i sl.), te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u zoni. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima i propisati osnovne mjere zaštite okoliša.

Točni urbanistički parametri kojih se potrebno pridržavati pri izradi i donošenju predmetnog detaljnog plana određeni su provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07).

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade DPU Selce nositelj izrade osigurava reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana u mjerilu 1:1000, s ucrtanim prometnicama, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade DPU Selce nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog

djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade DPU Selce iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU Selce.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi DPU Selce će se izrađivati na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu pribavit će nositelj izrade.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DPU SELCE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DPU SELCE

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU Selce će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA Crikvenica, Kralja Tomislava 85,

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HEP - POGON CRIKVENICA, Kotorska bb, Crikvenica

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- GKTD »Murvica«, Trg S. Radića 2, Crikvenica

- KTD »VODOVOD-ŽRNOVNICA«, Novi Vinodolski, A. Mataije bb,

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA SENJ, ISPOSTAVA NOVI VINODOLSKI

IX. ROK ZA IZRADU DPU SELCE

Članak 11.

Za izradu DPU SELCE utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu DPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga DPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 50 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga DPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 40 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog DPU-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a - u roku od najviše 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

Rok za pripremu zahtjeva za izradu DPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA DPU SELCE

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 49. stavak 3. članka 125 stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ne može se izdati lokacijska dozvola prije donošenja detaljnog plana uređenja. Sukladno odredbi članka 182. Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07), do donošenja DPU-a Selce nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedene zone.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU SELCE

Članak 13.

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (Klasa: 350-01/08-01/43, Ur. br.: 2107/01-02- 08-3, od 16. lipnja 2008. godine), troškove izrade DPU-a Selce snosit će investitor »Izgradnja« d.o.o., Crikvenica, Kralja Zvonimira 45.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu DPU Selce.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju DPU Selce poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade DPU Selce, da sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja predmetnog plana.

Klasa: 350-01/08-01/43

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 26. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr