SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 26. Petak, 4. srpnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (Pročišćeni tekst) i 82/04) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenoga 1994., 29. siječnja 1998., 4. travnja 2003. i 5. ožujka 2007. godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2008. godine donijela je

ODLUKU
o dopunama Odluke o načinu plaćanja
komunalnih usluga

Članak 1.

U Odluci o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj15/99, 17/00, 3/01, 29/03, 12/05, 7/07, 14/07 i 06/08) dopunjuje se članak 7. na način da se iza stavka 3. dodaje novi stavak 4. koji glasi: »Jednadžba za izračun veličine posude za otpad-domaćinstvo: (3[litara] x broj članova domaćinstva x 50%+0,5[litara ] x m2 korisnog stambenog prostora x 50%) x7/3[broj odvoza] = litara [posude]. Ukoliko na adresi stambenog objekta nema prijavljenih osoba, broj članova domaćinstva se u tom slučaju određuje prema m2 stambenog prostora na način da se za stambeni objekt do 70 m2 obračunava 1 član, od 71 do 140 m2 2 člana, a za 141 m2 i više 3 člana domaćinstva. U slučaju da se vlasnik ili korisnik stambenog prostora bavi iznajmljivanjem turističkih postelja, broj postelja se preračunava u broj članova domaćinstva s faktorom 0,25.«

Članak 2.

Dopunjuje se članak 7. na način da se iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi:

»Ukoliko se na istoj adresi nalaze dva ili više vlasnika ili korisnika može se zatražiti korištenje zajedničke posude. Veličina zajedničke posude određuje se zbrojem pojedinačnih posuda svakog vlasnika ili korisnika, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude podnosi upravitelj zgrade, svi vlasnici ili korisnici zgrade ili ovlašteni predstavnik u pismenoj formi.«

Članak 3.

Dopunjuje se članak 8. na način da se iza stavka 4. dodaje novi stavak 5. koji glasi:

»Posuda koje se koriste za skupljanja i odvoza komunalnog otpada su u veličinama od: 60, 80, 120, 240, 660 i 1100 litara. Kod toga se mogu koristiti i kombinacije od najviše dvije veličine posuda. Pridruživanje izračunatih veličina posude odgovarajućim posudama vrši se prema sljedećoj tabeli:

Članak 4.

Dopunjuje se članak 9. na način da se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2. koji glasi:

»Jednadžba za izračun veličine posude za otpad - privreda: 0,5 [litara ] x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara [posude]. Koeficijent opterećenja zavisi o djelatnosti privrednog subjekta i preuzima se iz važećeg cjenika GKTD Murvica.«

Članak 5.

Dopunjuje se članak 9. na način da se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi:

»Ukoliko se na istoj adresi nalaze dva ili više privrednih subjekata može se zatražiti korištenje zajedničke posude. Veličina zajedničke posude određuje se zbrojem pojedinačnih posuda svakog privrednog subjekta, čemu odgovara i udio u zajedničkoj posudi. Zahtjev za korištenje zajedničke posude podnose svi privredni subjekti ili ovlašteni predstavnik u pismenoj formi.«

Članak 6.

Ova Odluka o dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 7.

Ovlašćuje se Skupština Društva za izradu pročišćenog teksta Odluke.

Klasa: 363-01/08-01/275

Ur. broj: 2107/01-03-08-1

Crikvenica, 26. lipnja 2008.

SKUPŠTINA GKTD
»MURVICA« d.o.o. CRIKVENICA

Predsjednik Skupštine
GKTD »MURVICA« d.o.o.
Božidar Tomašek, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr