SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 16., 26. i 29. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07), članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) te članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi

II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE
Grada Delnica u 2008. godini

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Planom javne nabave Grada Delnica u 2008. godini (u daljnjem tekstu: Plan nabave), uređuju uvjeti i postupci javne nabave propisani Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07), a koji prethode sklapanju ugovora o nabavi robe i usluga te ustupanju radova, a sve u svrhu djelotvornog korištenja proračunskih i drugih sredstava te poticanja slobodnog tržišnog nadmetanja u Gradu Delnicama.

II. NABAVA

Članak 2.

U 2008. godini Grad Delnice provest će sljedeće postupke javne nabave:

Članak 3.

Vrijednost nabave ne obuhvaća porez na dodanu vrijednost (PDV), a ocjenjuje se prema odredbama Zakona.

Članak 4.

Način nabave bira Grad Delnice u skladu s odredbama Zakona.

III. POSTUPAK NABAVE

Članak 5.

Prije početka postupka nabave, Gradsko poglavarstvo donosi pisanu Odluku o početku postupka javne nabave.

Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži podatke o:

- naručitelju,

- predmetu nabave,

- procijenjenoj vrijednosti nabave,

- izvoru, tj. načinu planiranih sredstava,

- zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave ili za izuzeće od primjene Zakona ili za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B i podatke propisane u članku 25. stavku 2. i u članku 96. stavku 3. Zakona,

- odabranom postupku javne nabave,

- ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave,

- odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime).

Članak 6.

Ovlašteni predstavnik/ci javnog naručitelja u postupku javne nabave, priprema i provodi postupak javne nabave.

Članak 7.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe provođenja postupka javne nabave obavlja Stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i Poglavarstva.

Evidenciju i kontrolu sklopljenih ugovora o nabavi te sve ostale poslove koji proizlaze iz postupka nabave obavlja za to određeni službenik Odsjeka za financije i unutarnju kontrolu.

Članak 8.

Na sve što ovim Planom nabave nije regulirano, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Članak 9.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/08-01/1

Ur. broj: 2112-01-04-03/4-08-3

Delnice, 18. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Zamjenik gradonačelnika

Ivica Briški, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr