SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/ 02 i 100/04) a u svezi s odredbom članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/02 i 56/06) i članka 16. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
zone poslovne namjene K1
4
»Podhum«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene K14 »Podhum« (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana određena je, u skladu je sa kartografskim prikazom broj 3b (Uvjeti korištenja i zaštite prostora) Prostornog plana uređenja Općine Jelenje.

Granica obuhvata Plana prikazana je na svim kartografskim prikazima.

Članak 3.

Planom se utvrđuju:

- prostorna organizacija unutar područja obuhvata,

- uvjeti gradnje i uređenja poslovnih građevina,

- uvjeti gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz Planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti).....

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora.

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja Planiranih građevina.

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastruktura

2.3.1. Prometna mreža.

2.3.2. Elektroopskrbna mreža.

2.3.3. Telekomunikacijska mreža.

2.3.4. Vodoopskrba.

2.3.5. Odvodnja otpadnih voda.

2.4. Uvjeti korištenje, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje.

2.5. Spriječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Visina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

4. MJERE PROVEDBE PLANA

5. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA

I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREŽA

2.1. PROMETNA MREŽA I

TELEKOMUNIKACIJE 1:1000

2.2. ELEKTROOPSKRBNA MREŽA 1:1000

2.3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

OTPADNIH VODA 1:1000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I

ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4. UVJETI GRADNJE 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

(1) Namjena područja obuhvata Plana određuje se za potrebe poslovnih sadržaja, te izgradnju komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Članak 6.

(1) Namjena površina u obuhvatu Plana određena je u kartografskom prikazu br. 1 »Detaljna namjena površina«.

Članak 7.

(1) U obuhvatu Plana definiraju se sljedeće namjene:

a) Poslovna namjena (K), unutar koje se detaljnije diferenciraju slijedeće namjene:

Uslužno-trgovačka zona - K1 (građevne čestice 1 /a,b/ i 2) namijenjena je organizaciji manjih i srednjih kapaciteta proizvodnih, zanatskih, poslovnih, skladišnih, trgovačko- servisnih i zabavno rekreativnih sadržaja. Neizgrađeni dijelovi namjenjuju se uređenju prometnih i zelenih površina.

Poslovno-trgovačka zona - K2 (građevna čestica 1 /c/ ) namijenjena je organizaciji poslovno-uslužnih, trgovačkih, servisnih i ugostiteljskih sadržaja namjenjenih svim korisnicima zone. Neizgrađeni dijelovi namjenjuju se uređenju prometnih i zelenih površina.

b) Površina ostalih komunalnih sustava namijenjena smještaju uređaja za pročišćavanje planirane fekalne kanalizacije i upojnog bunara u prvoj fazi. Nakon priključenja poslovne zone na javni sustav kanalizacije, uređaji se demontiraju, a teren uređuje kao zelena površina.

c) Površina ostalih komunalnih sustava namijenjena gradnji planirane trafostanice za potrebe sadržaja u obuhvatu Plana. Planirana je jedna trafostanica na posebnoj građevnoj čestici i ostale prema potrebi unutar samih objekata.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 8.

(1) Odredbama ove Odluke daju se uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i korištenje građevina. Postojeća građevina unutar obuhvata Plana smatra se građevinom s pravnim statusom.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 9.

(1) Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje«.

(2) U provedbi Plana dozvoljava se formiranje građevne čestice do 10% manje površine od one definirane u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«, uz poštivanje odredbi ove Odluke najvećim dopuštenim koeficijentima izgrađenosti i iskorištenosti, i udaljenosti građevina od granica čestica. Preostali dio Planom definirane čestice ima status zelene površine.

Članak 10.

(1) Uvjeti gradnje definirani su tabelarnim prikazom.

broj-oznaka
čestice

površina čestice

koeficijent
izgrađenosti

tlocrtna
izgrađenost (m
2)

koeficijent
iskorištenosti

bruto
Izgrađenost (m
2)

1

20921

0,47

9886

1,00

20805

2

3000

0,34

1000

1,00

3000

2.2. Visina građevina

Članak 11.

(1) Najveća dopuštena visina građevina iznosi 11,0 m do visine vijenca.

(2) Udaljenost od susjedne građevine iznosi najmanje H1/2 + H2/2 + 5, gdje su H1 i H2 visine građevina,

(3) Građevine mogu imati najviše dvije nadzemne etaže (P+1), iznimno građevina grafičke oznake 1C može imati jednu podzemnu (Po) i dvije nadzemne etaže (P+1).

2.3. Namjena građevina

Članak 12.

(1) Osnovna namjena građevina određena je u kartografskim prikazima br. 1 »Detaljna namjena površina« i br. 4. »Uvjeti gradnje«.

(2) Uz osnovnu namjenu mogu se organizirati pomoćni, uredski i drugi prateći sadržaji.

(3) Sadržaji iz prethodnog stavka moraju biti sastavni dio gabarita osnovne građevine.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 13.

(1) Smještaj građevina određen je građevinskim i regulacijskim pravcem, koji su grafički prikazani u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 14.

(1) Dopuštene su sve tehnologije izgradnje, uz zadržavanje funkcionalnih i oblikovnih arhitektonskih kvaliteta. Preporuča se upotreba suvremenih prefabriciranih elemenata.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 15.

(1) Neizgrađeni dijelovi građevnih čestica namjenjuju se uređenju internih prometnih, parkirnih i manipulativnih prostora i uređenih zelenih površina.

Članak 16.

(1) Građevne čestice mogu biti ograđene ogradom najviše visine 1,8 m, od čega čvrsti dio ograde iznosi najviše 0,7 m, a ostala visina ograde mora biti prozračna. Ograde se izvode od kamena, betona, metala, zelenila i sl.

Članak 17.

(1) Obveza uređenja zelenih površina na građevnim česticama grafički je prikazano na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

Članak 18.

(1) Unutar građevne čestice, mora se osigurati neometano odvijanje prometa na prometnim površinama.

(2) Lokacija parkirnih površina unutar građevne čestice grafički je prikazana na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

(3) Zbog povećanja potreba parkiranja, moguće je dio građevine C (grafička oznaka korištena na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«), organizirati kao garažni prostor (podrumska etaža).

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 19.

(1) U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne, prometne i telekomunikacijske infrastrukture, dozvoljavaju se manje korekcije ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja građevnih čestica.

(2) Uređenjem pojedinih građevnih čestica unutar kojih prolaze zajednički vodovi infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije), mora se omogućiti nesmetana dostupnost položenoj infrastrukturi.

Članak 20.

(1) Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na komunalnu infrastrukturu definirani su na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 21.

(1) Priključak građevne čestice na javnu prometnu površinu lokalnih i nerazvrstanih cesta definiran je u kartografskom prikazu br. 2.1. »Promet i telekomunikacije«.

(2) Priključak građevnih čestica moguč je izvan obuhvata ovog Plana na:

o Planirani odvojak nerazvrstane ceste Dražice-Soboli

o Planiranu nerazvrstanu cestu naselja Podhum

o postojeću nerazvrstanu cestu naselja Podhum.

(3) Parkiranje u obuhvatu Plana rješava se u sklopu građevnih čestica.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 22.

(1) Uređenje prometnih površina do pojedinih građevnih čestica potrebno je izvesti prema kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje« .

(2) Interne prometnice unutar građevne čestice 1 projektiraju se za računske brzine od 20 do 30 km/sat.

(3) Minimalni tehnički uvjeti gradevne čestice 1 su:

a) Poprečni nagib kolnika od 2,5% u pravcu do 5% u zavojima ovisno o radijusu i brzini kretanja.

b) Maksimalni uzdužni nagibi internih prometnica unutar građevne čestice 1 iznose 7-8%.

c) Minimalna širina kolnog traka 4.5 - 6 m

d) Uzdužna parkiranja okomito na prometnicu širine 4,8 m. (označeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.).

e) Širina pješačkog kolnika 1,2 m.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 23.

(1) Za priključenje korisnika unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrežu potrebno je izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju, u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2.1. »Promet i Telekomunikacije«.

(2) Unutar obuhvata Plana, u okviru Planiranih koridora prometnica (nogostupi) ili zelenom pojasu, Planirana je TK kanalizacija kapaciteta 2 kom PEHD (polietilenskih) cijevi d=75 mm + 3 kom PEHD cijevi d=50 mm sa montažnim AB zdencima unutarnjih dimenzija 140(100)x80 i 60x60 cm.

Članak 24.

(1) Planiranu Kabelsku TK kanalizaciju unutar obuhvata Plana treba na kraju vezati na postojeću TK infrastrukturu korištenjem zajedničkih koridora sa ostalom infrastrukturom.

Članak 25.

(1) U novoplaniranim građevinama investitor mora ugraditi distribucijsku instalaciju. Koncentracija kućne instalacije, treba biti u izvodnim ITO ormarićima za montažu u ili na objektu.

(2) Ormariće primjerene telekomunikacijskoj instalaciji treba ugraditi da je do istih moguć pristup od strane ovlaštenih djelatnika održavanja sustava.

(3) Od priključnog zdenca do ITO ormarića treba položiti 2(3) kom fleksibilnih cijevi FC d=40 mm za povezivanje na telekomunikacijskuk mrežu.

Članak 26.

(1) Pri projektiranju i izvođenju TK kanalizacije mora biti sukladno važečim propisima kao i propisima o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata za koje je potrebno pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(2) Za ishođenje građevne dozvole potrebno je izraditi glavni projekt TK kabelske kanalizacije unutar obuhvata Plana i dostaviti ga nadležnim ustanovama na suglasnost.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

3.4.1. Vodoopskrba

Članak 27.

(1) Gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i ostalih elemenata sustava opskrbe vodom treba izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2.2. »Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda«.

(2) Vodoopskrba korisnika unutar obuhvata Plana biti će postojeća VS »Vojskovo« zapremine 3500 m3

Članak 28.

(1) Unutar obuhvata Plana predviđena je razvodna i protupožarna vodovodna opskrbna mreža.

Članak 29.

(1) Razmak između cjevovoda odgovara propisima protupožarne zaštite i međusobnom razmaku požarnih hidranata. Cijevi razvodne mreže predviđene su od duktilnog lijeva.

(2) Za protupožarnu zaštitu predviđeni su nadzemni požarni hidranti na propisanom međusobnom razmaku.

3.4.2. Odvodnja

Članak 30.

(1) Elementi sustava odvodnje otpadnih voda trebaju se izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2.2. »Komunalna infrastrukturna mreža - Sustavi vodoopskrbe i odvodnje«.

(2) Planirani sustav odvodnje za područje obuhvata Plana je razdjelnog tipa. Odvodnju otpadnih sanitarnih, tehnoloških i oborinskih voda, treba provesti prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvorišta vode za piće na Riječkom području

Članak 31.

(1) Sanitarno-potrošne otpadne vode (fekalne otpadne vode od zaposlenika, korisnika), te izdvojeni najzagađeniji dio vode od pranja natkrivenih radnih i manipulativnih površina i dio tehnoloških otpadnih voda, zbrinjavati će se na području obuhvata Plana, s jednim lokalnim uređajem za obradu otpadnih voda.

(2) Planiran je tipski kompaktni uređaj odgovarajućeg visokog stupnja i tehnologije pročišćavanja (UPOV). Pročišćena otpadna voda upuštat će se upojnim građevinama. Tipski uređaj se smješta na odgovarajuću udaljenost od objekata, omeđuje zelenilom i zbrinjava kompletno.

(3) Uređaj mora zadovoljiti europske norme i kvalitete, raditi bez neugodnih mirisa, a izlazna voda mora zadovoljavati uvjete za ispuštanje u prirodni prijemnik II kategorije prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99).

(4) Planirani budući priključak potrebno je gravitacijski priključiti na odvodni kolektor planiranog sustava javne kanalizacije, kada se stvore preduvjeti za prespajanje odnosno kada se realizira kolektor Podhum 2 DN 300/400.

Članak 32.

(1) Tehnološke otpadne vode od proizvodnih djelatnosti se očekuju u minimalnim količinama. Prije spajanja na sustav odvodnje fekalne i tehnološke otpadne vode zone, svaki korisnik koji će imati i tehnološke otpadne vode, dužan ih je pročistiti kroz svoj uređaj za pročišćivanje tehnoloških otpadnih voda. U skladu s važećim propisima iz njih se prethodno moraju izdvojiti sve opasne i štetne tvari.

Članak 33.

(1) Otpadne vode od pranja natkrivenih radnih i manipulativnih površina, s znatnim zagađenjem organskog porijekla, prikupljaju se, obrađuju na odgovarajućem separatoru i odvode na uređaje za fekalne otpadne vode na daljnju obradu.

Članak 34.

(1) Trase kolektora unutar zone moraju biti položene prema konfiguraciji terena i uzdužnim profilima prometnica, po kojima su vođeni kanali.

(2) Potreban profil je A 300 mm, za sve kanale. Planirana su potrebna revizijska i priključna okna.

Članak 35.

(1) Odvodnja oborinskih voda s prometnih parkirnih i manipulativnih površina rješava se odvodnjom preko zasebne mreže i zasebnog uređaja za pročišćavanje te upojnih građevina.

(2) Profile cijevovoda potrebno je posebno dokazati hidrauličkim proračunima na osnovu mjerodavnih intenziteta padalina za planirano područje.

Članak 36.

(1) Čiste oborinske vode s krovnih i sličnih površina se prikupljaju i upuštaju u upojne građevine u sklopu pojedine građevne čestice.

3.4.3. Elektroopskrba

Članak 37.

(1) Visokonaponska mreža, niskonaponska mreža, javna rasvjeta i ostali elementi sustava elektroopskrbe trebaju se izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2c. »Komunalna infrastrukturna mreža -Elektroopskrbna mreža«.

Članak 38.

(1) Procjenom budućeg konzuma na osnovu predviđenih sadržaja u obuhvatu Plana i očekivanog vršnog opterećenja, potrebno je unutar obuhvata Plana izgraditi trafostanice 10(20)/0,4 kV ukupnog planiranog kapaciteta 2000 kVA.

Članak 39.

(1) Trafostanice će se izgraditi u sklopu planiranih građevina.

Tlocrtna površina trafostanice odrediti će se projektom.

(2) Trafostanice moraju imati osiguran stalni pristup za vozila nosivosti do 10 t.

Članak 40.

(1) Napajanje trafostanica izvesti podzemnim 10(20) kV kabelima,

(2) Presjek trafostanica će biti određen opterećenjem i tipizacijom od strane distributera, uvezujući se u SN prsten između trafostanice PODHUM 1-N i trafostanice PODHUM 6 koje se nalaze izvan obuhvata Plana.

Članak 41.

(1) Napajanje potrošača na 0,4 kV naponskom nivou izvesti iz Planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV.

(2) Niskonaponska mreža izvodi se podzemnim kabelima, presjek će im biti određen opterećenjem i tipizacijom od strane distributera.

(3) Razvodni ormari (niše) postavljaju se uz vanjski rub nogostupa, ugrađeni u ogradni zid, zid objekta ili kao samostojeći.

Članak 42.

(1) Napajanje javne rasvjete izvesti iz planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV. Mjesto priključka je NN razdjelnik u trafostanici, a razdjelni ormar s mjernom garniturom i upravljačkim elementima predvidjeti izvan trafostanice, u neposrednoj blizini.

(2) Rasvjetu prometnica i pješačkih površina izvesti tako da se svjetiljke postave na zasebne, pocinčane željezne stupove. Tip svjetiljki i visina stupova određuje se projektom javne rasvjete. Kao svjetlosni izvor predvidjeti visokotlačni natrij.

(3) Javna rasvjeta izvodi se kao cjelonoćna i polunoćna. Regulaciju predvidjeti pojedinačnim regulatorima ugrađenim u svjetiljku.

(4) Mreža javne rasvjete izvodi se kabelima odgovarajućeg tipa i raznih presjeka, položenih podzemno.

Članak 43.

(1) Trase elektroenergetskih kabela visokonaponske mreže, mreže niskog napona i javne rasvjete potrebno je međusobno uskladiti, tako da se, što je više moguće polažu u zajedničke kabelske kanale.

(2) U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne minimalne udaljenosti.

(3) Kod prijelaza ispod prometnica kabeli se polažu u željezne ili plastične cijevi promjera 160 mm, a na dubini od 120 cm.

(4) Kabeli se u cijeloj dužini ukapaju u kabelske kanale dubine 80 cm, a oko kabela je potrebno nasuti sloj finog pijeska. Iznad kabela se postavlja, u dva nivoa, traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i pocinčana traka presjeka 30x4 mm2, na koju se spajaju svi metalni dijelovi distributivne mreže.

4. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 44.

(1) Izradu projektne dokumentacije nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima:

(2) Posebne uvjete građenja koji nisu navedeni u Planu iz područja vodoprivrede, zdravstva, zaštite od požara i drugih područja, utvrdit će nadležne službe koje utvrđuju te posebne uvjete u skladu s propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uređenja pojedine građevne čestice.

Članak 45.

(1) Provedba Plana i uređenje površina vršit će se sukladno Odredbama ove Odluke, tekstualnom i kartografskom dijelu Plana i zakonskim odredbama.

Članak 46.

(1) Izgradnja unutar poslovne zone K14 dozvoljena je samo uz prethodno potpuno opremanje zemljišta planiranim prometnim površinama i komunalnom infrastrukturom, te priključenjem na javne prometne površine.

5. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 47.

(1) Mjere zaštite okoliša utvrđuju se sukladno zakonskoj regulative iz oblasti zaštite okoliša, voda, zraka te zaštite od buke i načina ponašanja s otpadom.

Članak 48.

(1) U suglasju s Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, najviše dopuštene razine buke su:

Zona buke

Namjena prostora

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A)

 

 

za dan (Lday)noć (Lnight)

3.

Zona mješovite, pretežito stambene namjene

55 45

5.

Zona gospodarske namjene (proizvodnja,
industrija, skladišta, servisi)

- Na granici građevne čestice unutar zone - buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
- Na granici ove zone buka ne smije prelaziti
dopuštene razine zone s kojom graniči

Članak 49.

(1) U obuhvatu ovog Plana nije dozvoljeno lociranje industrijskih pogona, kao i drugih djelatnosti čiji tehnološki proces zagađuje zrak štetnim emisijama ili prašinom, a tlo krutim i tekućim otpadom.

(2) Sukladno Odluci o sanitarnoj zaštiti izvorišta vode za piće na riječkom području, nisu dozvoljene slijedeće aktivnosti: postojanje i građenje industrijskih i zanatskih pogona i drugih objekata koji koriste, proizvode ili ispuštaju opasne tvari, postojanje i građenje objekata za utovar, istovar, skladištenje i manipulaciju opasnim i štetnim tvarima, zatim odlaganje i prosipanje otpadnih tvari te postojanje i građenje deponija i uređaja za zbrinjavanje otpada.

Članak 50.

Cjelokupni tehnološki proces pojedine djelatnosti - građevne čestice mora se organizirati u zatvorenom prostoru u sklopu građevine.

(1) Svaka djelatnost - građevna čestica koja je proizvođač tehnološkog otpada mora ga na propisan način obraditi i skladištiti. Odvoženje otpada mora biti organizirano.

(2) Korisnik svake građevne čestice obvezan je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Građevna dozvola /(KLASA: UP/I 361-03/02-01/ 00792, URBROJ: 2170-77-02-00-03-06 /DM/), izdanoj 22.01.03. u UREDU DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove/, građevine na čestici br. 2 sukladna je odredbama ovog Plana, te se ista može realizirati do kraja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Jelenje i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelenje.

Članak 53.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Jelenje, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove te Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije.

Članak 54.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 4. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-08-1

Dražice, svibnja 2008.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Jelenje
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr