SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 30/01 i 10/06) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 23. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području Općine Jelenje

1. Obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje povjerava se Uslužnom obrtu »EMICO«.

2. S firmom naznačenom u točki 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje na razdoblje od četiri godine.

3. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete utvrdit će se Ugovorom o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje.

Obrazloženje:

Općina Jelenje objavila je dana 06. svibnja 2008. godine na Web stranici Općine Jelenje, u Novom listu, te na oglasnim pločama Općine Jelenje javni natječaj za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje, sve sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04).

Po objavljenom javnom natječaju, do krajnjeg roka za podnošenje ponuda dana 21. svibnja 2008. do 12,00 sati zaprimljene su 3 ponude. Ponuditelji su dostavili svu potrebnu natječajnu dokumentaciju. Stručno Povjerenstvo za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete izvršilo je računsku provjeru gdje je utvrđeno da nema pogrešaka u troškovnicima ponuditelja.

Slijedom navedenoga Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da su zaprimljene ponude kako slijedi:

1. Uslužni obrt »EMICO« sa ukupnom cijenom u iznosu od 426.087,00 kuna bez PDV-a.

2. Trgovinsko-tehnički servis Elaflex d.o.o. Rijeka, 239.284,00 kuna bez PDV-a.

3. Energo d.o.o., Rijeka, sa ukupnom cijenom u iznosu od 482.279,28 kuna bez PDV-a.

Stručno povjerenstvo razmotrilo je pristigle ponude. Trgovinsko-tehnički servis Elaflex d.o.o. Rijeka ne nudi određene radove i usluge sukladno troškovniku ili ih nudi po cijeni od 0,00 kuna, te je ponudu odbacilo.

Ponuda Uslužnog obrta Emico, ocjenjuje se kao najpovoljnija te je Stručno povjerenstvo donijelo Zaključak sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, te isti uputilo Poglavarstvu, zajedno sa pristiglim ponudama i ispravama.

Poglavarstvo Općine Jelenje je na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine razmotrilo pristigle ponude te na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva predložilo Vijeću da donese ODLUKU o odabiru Uslužnog obrta »EMICO« kao najpovoljnijem ponuditelju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Jelenje.

Slijedom navedenog Općinsko Vijeće Općine Jelenje odlučilo je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, protiv ove Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 363-02/08-01/

Ur. broj: 2170-04-01-08-

Dražice, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr