SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine 76/07), i članka 28 Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/01 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja zone
sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar
Linčetovo i zone ugostiteljsko-turističke namjene
Linčetovo - UPU 5

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene Linčetovo i zone ugostiteljsko-turističke namjene Linčetovo - UPU 5 (u nastavku: UPU 5).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU 5

Članak 2.

UPU - om 5 se, na temelju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07) detaljnije određuje namjena površina i način uređenja i korištenja područja obuhvata, utvrđenog kao građevinsko područje sportsko - rekreacijske (R2) i ugostiteljsko-turističke namjene (T5).

UPU 5 izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU UPU 5

Članak 3.

Izradi UPU 5 pristupiti će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja područja namijenjenog odvijanju rekreacijskih aktivnosti uz prateće smještajne i ugostiteljske sadržaje na lokaciji Linčetovo.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je omogućiti realizaciju predviđenih sadržaja od značaja za šire područje Općine, propisivanjem detaljnih uvjeta i načina gradnje, uz propisivanje mjera sprečavanja nepovoljnog utjacaja na okoliš.

III. OBUHVAT UPU 5

Članak 4.

Područje obuhvata UPU 5 određeno je Prostornim planom uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07). Ukupna površina obuhvata iznosi 3,0 ha, od čega površina sportsko-rekreacijske namjene iznosi 2,67 ha, a površina ugostiteljsko - turističke namjene iznosi 0,33 ha.

Granice obuhvata UPU 5 prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU 5

Članak 5.

Veći dio područja obuhvata plana danas je neizgrađen. Od postojećih sadržaja tamo se nalaze konjušnica površine cca 300 m2, za smještaj 17 konja, upravna zgrada površine cca 80 m2 i ograđeno jahalište površine 20x40 m.

Uz područje obuhvata plana prolazi lokalna prometnica Lukeži - Valići.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU 5

Članak 6.

Sportski centar Linčetovo namijenjen je odvijanju programa terapijskog jahanja za djecu i osobe s posebnim potrebama s područja Grada Rijeke i šire okolice. Osim osnovne djelatnosti - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje - na površine sportskog centra planiraju se i srodni sadržaji i aktivnosti, kao što su sportski i rekreativni sadržaji za invalide, sportska hala, proširenje postojeće konjušnice, izgradnja dječjeg igrališta, ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja (trgovina konjičkom opremom) i sl.

Uvjeti smještaja i oblikovanja građevina trebaju se utvrditi prema slijedećim smjernicama:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 300m2,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3,

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,3,

- ukupna visina hale za jahanje iznosi najviše 9,0 m, visine vijenca 6,0 m,

- građevna čestica priključuje se na javnu prometnicu direktno ili kolnim prilazom najmanje širine 3,0 m,

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 6 m, ako nije drugačije određeno poglavljem 5. ovog Prostornog plana uređenja,

- najmanja udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi 3 m,

- dopuštena je izgradnja montažnih građevina,

- unutar građevne čestice potrebno je riješiti parkiralište za posjetioce i zaposleno osoblje. Parkiralište je potrebno ozeleniti sadnjom stabala (jedno stablo na tri parkirna mjesta),

- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen, a najmanje 40% ukupne površine građevne čestice mora biti površina zelenila.

Uz zonu sportsko-rekreacijske namjene Linčetovo planirana je površina namijenjena izgradnji smještajnih kapaciteta (T5), max. kapaciteta 50 ležaja. Izgradnja smještajnih kapaciteta sa pratećim sadržajima u funkciji je terapijskog jahanja - osnovne djelatnosti zone sportsko-rekreacijske namjene Linčetovo.

Uvjeti smještaja i oblikovanja građevina utvrđuju se prema slijedećim smjernicama:

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 50 kreveta,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,4,

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 1,2,

- ukupna visina građevine iznosi najviše 11,0 m, a najveći broj etaža iznosi tri etaže,

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 6 m.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU 5 nositelj izrade osigurava reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana u mjerilu 1:1.000.

Za potrebe izrade UPU 5 nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU 5 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi UPU 5 će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:1.000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu pribavit će nositelj izrade.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU 5 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU 5

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 5 će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51 000 RIJEKA

- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka

IX. ROK ZA IZRADU UPU 5

Članak 11.

Za izradu UPU 5 utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 45 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU 5

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 135. Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07) do donošenja urbanističkog plana uređenja nije dopuštena gradnja građevina niti uređenje površina, s iznimkom izgradnje građevina i trasa infrastrukture.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU 5

Članak 13.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Jelenje troškovi izrade UPU 5 osigurani su u Općinskom proračunu Općine Jelenje.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom

zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU 5.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU 5 poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/

Ur. broj: 2170-04-01-08-1

Dražice, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

Obuhvat UPU 5 na katastarskoj podlozi

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr