SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. donosi,

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2
- dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum

Pravna osnova za izradu i donošenju UPU 2

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum.

Članak 2.

Obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum temelji se na članku 134. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 40/07).

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Jelenje. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Obuhvat UPU 1 na ortofoto podlozi

Obuhvat UPU 2

Članak 3.

Područje obuhvata UPU-a određeno je Prostornim planom uređenja Općine Jelenje. Ukupna površina obuhvata plana iznosi 14,67 ha, od čega je izgrađeno 2,05 ha, a neizgrađeno 12,62 ha.

Za izradu UPU-a Općina Jelenje će izrađivaču plana staviti na raspolaganje slijedeće podloge: - digitalni orto-foto predmetnog područja Općine

- topografsko-katastarsku podlogu obuhvata plana u mj. 1:2000

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 4.

Dio naselja Podhum za koji je propisana obvezna izrada detaljnijeg plana smješten je na južnom dijelu istoimenog naselja i pretežno je neizgrađen. Zona je omeđena postojećima ( dijelom i planiranim) prometnicama koje pružaju dobar okvir za određivanje internog sustava prometnica unutar planiranog naselja.

Područje obuhvata nije pokriveno vegetacijom, proteže se na ravnom terenu, a karakterizira ga gusti raster postojeće parcelacije.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 5.

Osnovni ciljevi prostornog uređenja su:

- utvrđivanje prostornih uvjeta za izgradnju novih građevina stambeno i stambeno-poslovne namjene, poslovne namjene, društvene namjene i ostalih građevina i površina sukladne namjene,

- izgradnja nove prometne i komunalne infrastrukture

Namjena prostora određena je Prostornim planom uređenja Općine Jelenje kao dio građevinskog područja naselja, koje predstavlja područje namjenjeno izgradnji građevina koje omogućavaju osnovne preduvjete za kvalitetno funkcioniranje života jednog naselja.

U građevinskom području naselja ne mogu se graditi građevine koje bi svojom upotrebom ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno koje bi ugrožavale vrijednosti čovjekove okoline (zagađenje okoliša, nedozvoljena buka, vibracije i sl.)

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 6.

Studija opravdanosti izgradnje zone kojom će se predvidjeti pozitivni ekonomski učinci nakon donošenja i primjenom Plana.

Vektorizirane katastarske i skenirane topografske podloge ishodit će se od Državne geodetske uprave.

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjela za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeve 13, 10000 Zagreb

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka.

Rokovi

Članak 8.

Za izradu UPU 2 utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a (podaci, planske smjerice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU-a za prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU-a u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga PPu-a - u roku od najaviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga PPu-a - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

Izvori financiranja

Članak 9.

Na temelju zaključka Općinskog poglavarstva Općine Jelenje troškovi izrade UPU 2 osigurani su u Općinskom proračunu Općine Jelenje.

Završne odredbe

Članak 10.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-01/08-01/

Ur. broj: 2170-04-01-08-1

Datum: 27. svibnja 2008.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr