SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/01 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog
područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1 (u nastavku: UPU 1).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU 1

Članak 2.

UPU - om 1 se, na temelju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07) detaljnije određuje namjena površina i način uređenja i korištenja područja obuhvata, u cijelosti utvrđenog kao građevinsko područje naselja.

UPU 1 izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU UPU 1

Članak 3.

Izradi UPU 1 pristupit će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite središnjeg naselja Općine Jelenje. Planom će biti potrebno odrediti površine satmbene, mješovite, javne i društvene namjene, sportsko-rekreacijske i zelene površine te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Osnovni cilj prostornog uređenja definiran je kroz dostizanje više razine urbanog standarda naselja, što treba omogućiti daljnji razvitak uloge upravnog, gospodarskog, kulturnog i prosvjetnog centra područja Općine.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je omogućiti osmišljeno i racionalno korištenje prostora, sa ciljem da se pristupi planskom razvoju naselja, a time i otvaranju novih radnih mjesta, zadržavanju kvalitetnih, mladih, školovanih kadrova te podizanju ukupne kvalitete života građana Općine Jelenje.

III. OBUHVAT UPU 1

Članak 4.

Područje obuhvata UPU 1 određeno je Prostornim planom uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/07). Ukupna površina obuhvata iznosi 122,51 ha, od čega je izgrađeno 112,18 ha, a neizgrađeno 10,33 ha.

Granice obuhvata UPU 1 prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU 1

Članak 5.

Iako je u Općini Jelenje prisutno učestalo povećanje broja stanovnika, postojeća koncentracija društvene i fizičke infrastrukture nije dovoljna da bude osnovom za jači gospodarski razvoj na lokalnoj razini. U Dražicama i Podhumu, najvećim naseljima općine, koncentrirano je čak 2/3 stanovništva Općine. Dražice su središte Općine i u tom je naselju smještena većina društvenih, poslovnih i javnih sadržaja.

Ograničavajući faktor razvitka na ovom području su uspostavljene zone zaštite izvorišta pitkih voda. (II. i III. zona zaštite). Sukladno odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije, unutar II zone zaštite nije bilo moguće širiti postojeći, izgrađeni dio naselja, tako da je Prostornim planom uređenja Općine Jelenje neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Dražice formiran isključivo unutar područja III zone zaštite.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU 1

Članak 6.

Urbanističkim planom uređenja treba definirati detaljniju namjenu površina unutar građevinskog područja naselja, koridore prometnica, građevine infrastrukture, površine za javnu i društvenu namjenu, javne i zelene površina te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u naselju. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Građevinsko područje naselja predstavlja područje namijenjeno izgradnji građevina koje omogućavaju osnovne preduvjete za kvalitetno funkcioniranje života jednog naselja. U građevinskom području naselja ne mogu se graditi građevine koje bi svojom upotrebom ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno koje bi ugrožavale vrijednosti čovjekove okoline (zagađenje okoliša, nedozvoljena buka, vibracije i sl.).

Točni urbanistički parametri kojih se potrebno pridržavati pri izradi i donošenju UPU 1 određeni su provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 07).

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU 1 nositelj izrade osigurava reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana u mjerilu 1:5.000 s ucrtanim prometnicama, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade UPU 1 nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU 1 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi UPU 1 će se izrađivati na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:5.000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu pribavit će nositelj izrade.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU 1 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU 1

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 1 će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51 000 RIJEKA

- HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka

IX. ROK ZA IZRADU UPU 1

Članak 11.

Za izradu UPU 1 utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU 1

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 49. stavak 3. članka 125 stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ne može se izdati lokacijska dozvola prije donošenja urbanističkog plana uređenja, stoga je jedina zabrana ova Zakonom propisana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU 1

Članak 13.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Jelenje troškovi izrade UPU 1 osigurani su u Općinskom proračunu Općine Jelenje.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU 1.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU 1 poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/1

Ur. broj: 2170-04-01-08-1

Dražice, 27. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr