SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« 96/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2007. godinu u iznosu od 5.354.470,33 kn i utvrđuju se namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2008. godini.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. Ove Odluke sastoji se od:

1. neutrošenog viška prihoda iz prethodnih godina

2. neutrošenih sredstava od pomoći iz Proračuna i ostalih subjekata iz tekuće godine

3. namjenska sredstva tekuće godine

4. neutrošenih sredstava prema Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka iz tekuće godine (HBOR)

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 1. ove Odluke u iznosu od 1.026.550,55 kn raspoređena su za:

a) kreditiranje poduzetnika iz

programa »Poduzetnik 2« 45.000,00 kn

b) uređenje i rekonstrukciju

palače Kvarner 32.523,16 kn

c) sanacija odlagališta Kalvarija 367.209,21 kn

d) izgradnju azila za domaće životinje 120.000,00 kn

e) uređenje rive na Malim Srakanama 50.000,00 kn

f) izgradnju infrastrukture poduzetničke

zone u M. Mošinju 300.000,00 kn

g) sanaciju gradskih zidina Osor 11.818,18 kn

h) idejno rješenje luke Maračuol 100.000,00 kn

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 2. ove Odluke u iznosu od 1.139.109,36 kn raspoređuju se za:

a) održavanje pomorskog dobra

- uvala Ul. P. križa 85.000,00 kn

b) čišćenje podmorja otoka Unije 11.400,00 kn

c) materijalni rashodi Pučkog otvorenog

učilišta ML - za Cres 7.324,68 kn

d) ostale takuće pomoći 2.612,68 kn

e) infrastruktira poduzetničke zone

Kalvarija, M. Lošinj 128.772,00 kn

f) izgradnja ceste SSZ Kalvarija M. Lošinj 800.000,00 kn

g) sanacija osorskih bedema 50.000,00 kn

h) uređenje palače Fritzi 40.000,00 kn

i) za izbore nacionalnih manjina 14.000,00 kn

Članak 5.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 3. ove Odluke u iznosu od 1.383.700,48 kn raspoređuju se za:

a) za dogradnju kanalizacijskog

sustava Grada ML 1.383.700,48 kn

iz naknade od 2,33 kn/m2 utrošene vode

Članak 6.

Neutrošena sredstva iz članka 2. točke 4. ove odluke u iznosu od 1.805.110,42 kn raspoređuje se za:

a) po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata iz HBOR-a 1.805.110,42 kn

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 28. svibnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr