SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-02/08-04/74, ur. br. 531-06-08-2 od 31. ožujka 2008. godine, članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 28 Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 25. sjednici 28. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana
»Kalvarija« sa odredbama Zakona o prostornom
planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora

Članak 1.

Donosi se usklađenje Provedbenog urbanističkog plana »Kalvarija« (»Službene novine« Općine Cres-Lošinj broj 05/89, 06/92 i 02/98).

Provedbeni urbanistički plan »Kalvarija« usklađen je s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora.

Članak 2.

Provedbene odredbe Provedbenog urbanističkog plana »Kalvarija« primjenjuju se u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti sa provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj, te se u tom slučaju primjenjuju provedbene odredbe Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/30

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 28. svibnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr