SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 25. sjednici 28. svibnja 2008. godine, donosi:

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 27 - VELI LOŠINJ

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - Veli Lošinj, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - Veli Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 285. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08).

Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja. Odgovorna osoba je predsjednik Gradskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja NA 14, područje namjene groblja G12, sportsko-rekreacijsko područje R216, R217 i R23, područje poslovne namjena K110, područje infrastrukturne namjene IS13, te područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 i T4.

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su kartografskom prikazu broj 1B »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25.000 te na kartografskom prikazu br. 4.13. »Građevinsko područje Veli Lošinj« u mjerilu 1:5.000.

Površina obuhvata Plana iznosi 102,34 ha (kopneni dio 85,62 ha i morske površine 16,72 ha).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja. Naselje Veli Lošinj ima izrađen jedan plan užeg područja PUP parkiralište »Veli Lošinj«.

Uži dio naselja Veli Lošinj je registrirana povijesna graditeljska sredina za koju je određen II. stupanj zaštite urbane strukture naselja.

Područje obuhvata Plana se može podijeliti na slijedeće prostorne cjeline:

- građevinsko područje naselja sa većinom izgrađenim dijelom stambenih obiteljskih građevina

- područje ugostiteljsko-turističke namjene

- područje poslovne namjene

- područje sportsko-rekreacijske namjene

Nedostaci u prostoru obuhvata Plana su slijedeći:

- dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište

- komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena

- nije adekvatno riješen promet, nedostaju i parkirališni prostori

- lučko područje je djelomično uređeno

- nisu definirani centralni sadržaji naselja: tržnica, okupljališta i sl.

- nisu definirani uvjeti gradnje i mikrolokacije za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina

- plaže su djelomično uređene, a nedostaju uređene sportsko-rekreacijske zone

- nije adekvatno uređen obalni zeleni pojas

- bespravna gradnja i devastirana područja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Cilj Plana je usuglasiti različite aktivnosti u razvoju i opremanju prostora naselja Veli Lošinj počevši od stanovanja, javnih površina, turističkih i ugostiteljskih djelatnosti, javnih zgrada, uređenih plaža, spomenika kulture, kroz integralnu viziju i korištenje prostornih resursa i vrijednosti te zajednički razvoj prometne i infrastrukturne mreže, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Malog Lošinja.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

Ukoliko se ustanovi da nema dostupnog odgovarajućeg topografsko katastarskog plana za potrebe izrade Plana odredit će se ovlaštena osoba za izradu topografsko katastarskog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o , Mali Lošinj;

. Lošinj parking d.o.o, Mali Lošinj,

. Proplin d.o.o. - koncesionar distribucije plina;

. Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

. Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;

. Udruga pokretnih telekomunikacija Hrvatske, Zagreb;

. Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

. Poslovni subjekti koji imaju izgrađene građevine na području obuhvata Plana;

. poslovni subjekti-fizičke i pravne osobe koje izraze interes za područje obuhvata Plana.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Prethodna rasprava o Koncepciji Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana.

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - Gradsko poglavarstvo: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Pribavljanje mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije: 30 dana,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izradu Plana financira se iz gradskog proračuna Grad Mali Lošinj i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/49

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 28. svibnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr