SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 31. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/04) članak 10. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz članaka 7. i 11. Odluke ne obavijesti komunalno društvo o svojem vlasništvu nad građevinom odnosno posebnim dijelom građevine.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za navedene prekršaje odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili djelatnosti.

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovog članka, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/242

Ur. broj: 2107/01-01-08-1

Crikvenica, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr