SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 31. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 8306 u površini od 49 čhv, k.č.br. 8371 u površini od 130 čhv, k.č.br. 8373 u površini od 29 čhv , k.č.br. 8353 u površini od 410 čhv, k.č.br. 8354 u površini od 240 čhv, k.č.br. 8372 u površini od 38 čhv, k.č.br. 8375 u površini od 74 čhv, k.č.br. 8305/2 u površini od 391 čhv, k.č.br. 8336/4 u površini od 641 čhv, k.č.br. 8369/1 u površini od 58 čhv, k.č.br. 8369/2 u površini od 92 čhv, k.č.br. 8384/1 u površini od 72 čhv i k.č.br. 8340 u površini od 532 čhv, sve iz Popisa I - javno dobro, k.o. Crikvenica, ne predstavljaju u naravi javno dobro, već nekretnine koje služe za potrebe Grada Crikvenice odnosno za vodoopskrbu naselja Sopaljska, a kako je to prikazano na kopijama katastarskih planova od 28. 11. 2007. god. koji su sastavni dijelovi ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke, upisuje Grad Crikvenica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/08-01/09

Ur. broj: 2107/01-01-08-5

Crikvenica, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr