SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 7. i 8. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/ 06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Crikvenice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuju se vrste priznanja Grada Crikvenice te utvrđuju uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja te postupak i tijela koja provode postupak i dodjelu javnih priznanja.

Članak 2.

Grad Crikvenica dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značaja za razvitak i ugled Grada Crikvenice, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanju prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

II. VRSTE PRIZNANJA I UVJETI ZA NJIHOVO DODJELJIVANJE

Članak 3.

Javna priznanja Grada Crikvenice jesu:

- Imenovanje počasnim građaninom;

- Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo;

- Godišnja nagrada Grada Crikvenice;

- Zahvalnice Grada Crikvenice.

1. Imenovanje počasnim građaninom

Članak 4.

Počasnim građaninom Grada Crikvenice može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Crikvenice, a istakla se naročitim zaslugama za Grad Crikvenicu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Crikvenice.

Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, stiliziranim slovima.

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 12. ove Odluke.

Članak 5.

Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Crikvenice u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica.

2. Nagrada za životno djelo

Članak 6.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Crikvenice.

Nagrada za životno djelo može se godišnje dodijeliti samo jednoj fizičkoj osobi ukoliko joj do sada isto nije dodijeljeno.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

3. Godišnja nagrada

Članak 7.

Godišnja nagrada Grada Crikvenice je javno priznanje koje se može dodjeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Crikvenice kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti dvije godišnje nagrade Grada Crikvenice.Jedna godišnja nagrada u pravilu se dodjeljuje fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, a jedna u pravilu, udruzi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi.

4. Zahvalnica

Članak 8.

Grad Crikvenica dodjeljuje zahvalnicu kao javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Grada Crikvenice, zbog date donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Odluku o dodjeli zahvalnice donosi Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo i to prema prigodi tijekom cijele godine.

Zahvalnica se u pravilu uručuje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Crikvenice ili u drugim svečanim i protokolarnim prigodama.

III. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA

Članak 9.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Crikvenice i od pozlaćenog grba Grada Crikvenice na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja, veličine 7 cm visine sa 5 cm širine. Godišnja nagrada Grada Crikvenice sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Crikvenice i od posrebrenog grba Grada Crikvenice izrađenog na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja, veličine 7 cm visine sa 5 cm širine.

Zahvalnica Grada Crikvenice sastoji se od odgovarajuće diplome tiskane na tvrdom papiru na kojoj je ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uručenja, potpis predsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika Grada Crikvenice.

Članak 10.

Dobitnik nagrade za životno djelo Grada Crikvenice uz pisano priznanje i pozlaćeni grb Grada Crikvenice dobiva i novčani iznos koji utvrđuje za svaku godinu Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu.

Dobitnik godišnje nagrade Grada Crikvenice uz pisano priznanje i posrebreni grb Grada Crikvenice dobiva i novčani iznos koji utvrđuje za svaku godinu Gradsko vijeće prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu.

Ako više osoba dijeli jednu nagradu, novčani iznos dijeli se ravnopravno na nagrađene osobe.

Sredstva za ove nagrade se osiguravaju u proračuna Grada Crikvenice.

IV. POSTUPAK ZA DODJELU PRIZNANJA

Članak 11.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 3. ove Odluke, Ured Grada objavljuje pozivni natječaj u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Grada Crikvenice.

Natječaj se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca svibnja i ostaje otvoren najkasnije do 1. srpnja tekuće godine.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka odnosno na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u razmatranje.

U natječaju se objavljuju uvjeti za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 12.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice mogu dati:

- najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,

- radna tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Crikvenice,

- Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice;

- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Crikvenice,

- vjerske zajednice i

- najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Članak 13.

Prijedlog iz članka 12. ove Odluke podnosi se u pisanom obliku na za to uvrđenim obrascima i treba sadržavati:

- podatke o podnositelju prijedloga (do pola stranice formata A4)

- podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi (do jedne stranice formata A4)

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja (do tri stranice formata A4)

- vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.

Ako je za proglašenje Počasnim građaninom Grada Crikvenice predložen strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljene tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

Članak 14.

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Komisiji za dodjelu priznanja.

Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ured Grada.

Način provođenja evidencije određuje predstojnik/ca Ureda Grada.

Članak 15.

Komisija za dodjelu priznanja dužna je pismeno se očitovati na svaki zaprimljeni prijedlog.

Na zahtjev Komisije, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju koji se odnose za podnijeti prijedlog.

Komisija je dužna očitovanje iz stavka 1. ovog članka zajedno s obrazloženim prijedlogom za dodjelu priznanja dostaviti Gradskom vijeću do početka srpnja te kalendarske godine.

Članak 16.

Komisija može uz suglasnost podnositelja promijeniti vrstu priznanja, te područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Članak 17.

Komisija za dodjelu priznanja može predložiti Gradskom vijeću da se neko od priznanja ne dodijeli, ali takav stav mora pisano obrazložiti.

Članak 18.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice donosi odluku o dodjeli priznanja.

Javna priznanja Grada Crikvenice uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Crikvenice dana 14. kolovoza.

Javna priznanja uručuje gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća ili osobe koje oni ovlaste posebnim pisanim ovlaštenjem.

Članak 19.

U jednoj kalendarskoj godini može se jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, bračnom drugu odnosno zakonskim nasljednicima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/96, 6/99 i 10/00).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stavci 2. i 4. članka 9. ove Odluke primjenjuju se od 1. 1. 2009. godine.

Klasa: 060-01/08-01/02

Ur. broj: 2107/01-04-08-5

Crikvenica, 29. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr