SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone
Marišćina K-2 / UPU 3 /

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 115. stavak 1 Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 / UPU 3 / (u daljnjem tekstu: UPU 1), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade urbanističkog plana uređenja je Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

RAZLOG ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu UPU 3 je obaveza iz Prostornog plana uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/07).

Urbanistički plan uređenja je provedbeni dokumenti prostornog uređenja, temeljen na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

OBUHVAT IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat Izrade UPU 3 utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo.

Područje obuhvata Izrade UPU 3 odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi cca 7,0 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostor unutar obuhvata plana je neizgrađen. Postoji pravna osnova za izradu plana. Ne postoje prostorna ograničenja za uređenje radne zone. Postoje spojevi zone na prometnu i komunalnu infrastrukturu. Konačne potrebe će biti određene planom i biti programska osnova realizaciju infrastrukture nužne za uređenje područja Marišćina.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Viškovo, područje obuhvata izrade UPU 3 nalazi se u zoni Poslovne namjene (K).

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj zone poslovne namjene s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Ciljevi izrade plana su sljedeći:

- Odrediti podjelu područja na posebne prostorne cjeline

- Odrediti osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene,

- Definirati razmještaj djelatnosti u prostoru,

- Odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

- Definirati mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- Odrediti norme i osnovu za uređenje zelenih površina,

- Definirati zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja i izradu detaljnih planova uređenja,

- Odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i

- Uvjetovati zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU 3 nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade UPU 3 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU 3.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi UPU 3 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade UPU 3 koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 3 zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, 51000 Rijeka.

ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 3 su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 45 dana,

- izrada Nacrta prijedloga UPU 3 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga UPU 1za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog UPU 3 - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU 3 - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga UPU 3 - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke UPU 3 - u tijeku 2010. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Do stupanja na snagu / UPU 3 / nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine do donošenja Plana

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 / UPU 3 / financirat će se iz izvora osiguranih od strane općine Viškovo.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/8

Ur. broj: 2170-09-08-01-8

Viškovo, 15. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr