SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 27. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone
Marinići K-1 / UPU 2 /

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 115. stavak 1 Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 / UPU 2 / (u daljnjem tekstu: UPU 1), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade urbanističkog plana uređenja je Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

RAZLOG ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu UPU 2 je obaveza iz Prostornog plana uređenja Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 49/07).

Urbanistički plan uređenja je provedbeni dokumenti prostornog uređenja, temeljen na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

OBUHVAT IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat Izrade UPU 2 utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo.

Područje obuhvata Izrade UPU 2 odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi 28 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostor unutar obuhvata plana je dijelom izgrađen. Izgrađeni dio područja je 13,0 ha, a neizgrađeni dio cca 15,0 ha.

Za dijelove područje radne zone donešeni su slijedeći dokumenti prostornog uređenja:

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- Regulacijski plan uređenja / Urbanistički plan uređenja Radne zone RZ-8 u Viškovu (»Službene novine PGŽ« broj 14/98 i 15/00)

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- Detaljni plan uređenja zone RZ-7, Zona Gramat i Panon i njegova izmjena i dopuna (»Službene novine PGŽ« broj 6/02 i 26/03)

- Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-8 (»Službene novine PGŽ« broj 31/03)

- Detaljni plan uređenja zone »Čakovečki mlinovi« u zoni Marinići (»Službene novine PGŽ« broj 26/03)

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Viškovo, područje obuhvata izrade UPU 2 nalazi se u zoni Poslovne namjene (K).

Urbanistički plan uređenja detaljnije određuje prostorni razvoj zone poslovne namjene s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Ciljevi izrade plana su sljedeći:

- Odrediti podjelu područja na posebne prostorne cjeline,

- Odrediti osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene,

- Definirati razmještaj djelatnosti u prostoru,

- Odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

- Definirati mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- Odrediti norme i osnovu za uređenje zelenih,

- Definirati zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje naselja i izradu detaljnih planova uređenja,

- Odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i

- Uvjetovati zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU 2 nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade UPU 2 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU 2.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi UPU 2 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade UPU 2 koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 2 zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka

- - HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- - HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, 51000 Rijeka.

ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 2 su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 45 dana,

- izrada Nacrta prijedloga UPU 2 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga UPU 1za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog UPU 2 - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU 2 - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga UPU 2 - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke UPU 2 - u tijeku 2009. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Do stupanja na snagu / UPU 2 / nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na području neizgrađenh područja obuhvata Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 / UPU 2 /. Iznimno dozvolena je gradnja građevina na području i po uvjetima važećih detaljnih planova uređenja:

- Detaljni plan uređenja zone RZ-7, Zona Gramat i Panon i njegova izmjena i dopuna (»Službene novine PGŽ« broj 6/02 i 26/03)

- Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-8 (»Službene novine« PGŽ broj 31/03)

- Detaljni plan uređenja zone »Čakovečki mlinovi u zoni Marinić« (»Službene novine PGŽ« broj 26/03)

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.

Izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 / UPU 2 / financirat će se iz izvora osiguranih od strane općine Viškovo.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-01/8

Ur. broj: 2170-09-08-01-7

Viškovo, 15. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr