SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Viškovo, na sjednici održanoj 6. svibnja 2008. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu obuhvaća Odluku o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/04) te njene Izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 2/05, 26/05, 30/05, 6/06, 37/06, 41/ 06, 2/07, 30/07, 44/07 i 7/08) u kojima je naznačeno vrijeme njenog stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/08-01/11

Ur. broj: 2170-09-08-01-3

Viškovo, 6. svibnja 2008.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Denis Mladenić, dipl. iur., v.r.

ODLUKU
o komunalnom doprinosu
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Viškovo ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i nadležnost tijela Općine u svezi primjene članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 26/03. - pročišćeni tekst: 82/04, 110/04).

Članak 2.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi čestica na kojoj se gradi ili je izgrađena građevina.

Na području Općine Viškovo utvrđuju se sljedeće zone:

I./ Zona obuhvaća zemljište na području Općine Viškovo koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno građevinskim zemljištem, odnosno i drugo zemljište na kojem će temeljem akta o građenju biti dozvoljena gradnja.

II./ Zona obuhvaća zemljište na području Općine Viškovo koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno radnim zonama.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

1. U I. zoni na području cijele Općine Viškovo jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 kod izgradnje stambenih, poslovnih te i drugih objekata kojima će se dozvoliti gradnja temeljem akta o građenju iznosi 70,00 kn/m3;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine: 15,37 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 44,83 kn/m3

- groblje: 7,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 2,80 kn/m3

2. U II. zoni - radnim zonama, za izgradnju objekata gospodarske namjene (hale i slično) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 takve građevine koja se gradi iznosi:

a) za dio objekta gospodarske namjene do 4 m visine jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 iznosi 60,00 kn/m3;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za dio objekta gospodarske namjene po vrsti

objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine: 13,17 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 38,43 kn/m3

- groblje: 6,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 2,40 kn/m3

b) za dio objekta gospodarske namjene iznad 4 m visine jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 iznosi 30,00 kn/m3;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za dio objekta gospodarske namjene po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine: 6,58 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 19,22 kn/m3

- groblje: 3,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 1,20 kn/m3

c) za dio objekta stambene namjene jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 takve građevine iznosi 70,00 kn/m3;

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine: 15,37 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 44,83 kn/m3

- groblje: 7,00 kn/m3

- javna rasvjeta: 2,80 kn/m3

Članak 3.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Ukoliko je objekat sagrađen, odnosno građevna dozvola, rješenje o građenju ili drugi akt na temelju kojeg se može graditi ishođeni prije 13. lipnja 1994. godine, a što dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Za prikazanu veličinu objekta, odnosno shodno tome prikazanim uplaćenim sredstvima ukoliko je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno izgrađene građevine sklopio prije 13. lipnja 1994. godine jedan od dotadašnjih ugovora kojim je regulirao troškove izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktue, a što se dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Članak 4.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine sa jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa po m3 građevine propisano člankom 2. ove odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 5.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Članak 6.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 7.

Općina Viškovo omogućit će obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, kojem je izdano rješenje do dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, na njegov zahtjev koji se podnosi u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, obročnu otplatu dijela obračunatog komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine, uz visinu kamate 6% godišnje o čemu se sklapa poseban ugovor s time da u ugovoru mora biti precizirana garancija obročnog plaćanja, kao što je garancija banke, upis hipoteke na imovinu i drugo.

Prva rata se utvrđuje u visini od 20% obračunatog komunalnog doprinosa i obveznik je mora platiti u roku od 15 dana po sklapanju ugovora iz stavka 1. ovog članka, dok se za preostalih 80% izrađuje otplatni plan.

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sukladno članku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu:Zakon), koji su imali prebivalište na području Općine Viškovo do 30. 6. 1996. godine u bilo kojem razdoblju, odnosno HRVI iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (sukladno članku 3. i 5. Zakona) bez obzira na prebivalište, daje se mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine bez kamata i uz upis hipoteke na nekretnini. Pravo se može iskoristiti jednokratno kod gradnje kuće za vlastito stambeno zbrinjavanje za odgovarajuću stambenu površinu prema broju članova obitelji sukladno članku 43. Zakona.

Prvu ratu prema otplatnom planu dužni su uplatiti u roku od 15 dana po sklapanju ugovora o obročnom plaćanju.

Uvjeti iz stavka 3. ovog članka primjenjuju se i na dragovoljce Domovinskog rata sukladno članku 2. Zakona, s tim da rok otplate iznosi najviše 5 godina.

Pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju osobe za odgovarajuću stambenu površinu sukladno članku 3, 36. i 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br: 174/04 i 92/05) koja se određuje prema broju članova obitelji na temelju pravomoćnog rješenja o utvrđenom statusu, jednokratno.

Vlasniku neodgovarajućeg stambenog prostora u skladu sa stavkom 6. ove Odluke priznaje se umanjenje komunalnog doprinosa za razliku do pripadajuće površine, jednokratno.

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Općinu Viškovo kada je Općina Viškovo vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor gradnje.

- U slučaju gradnje objekata komunalne infrastrukture od strane drugih investitora.

- U slučaju građenja objekata od općeg interesa: vjerskih objekata, objekata obrane i unutarnjih poslova, objekata zdravstvene zaštite, objekata socijalnog programa, objekata kulturno-sportskog sadržaja te drugih objekata.

Iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa namirit će se u proračunu Općine Viškovo i drugih izvora.

Članak 9.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Viškovo ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pismenoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo odlučuje rješenjem.

Članak 10.

Investitor po ishodovanju građevne dozvole može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa za tu namjenu na osnovi suglasnosti Općinskog poglavarstva i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između

obveznika komunalnog doprinosa i Općinskog poglavarstva sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/01 i 6/02).

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr