SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 1/07), Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2007. do 2010. godine, točke 2.1.1. i točke 2.1.21., članka 151. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/06) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine donosi:

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 3
- NASELJA IKA I OPRIĆ (UPU 3)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 76. i članka 78.; članka 142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 14/00, 12/05-uskl., 50/06-isp.), članka 151. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (u daljnjem tekstu PPUG Opatija, »Službene novine PGŽ« broj 1/07); Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje od 2007. do 2010. godine za Grad Opatiju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u PPUG Opatije, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3C Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite i 4A Građevinska područja, s površinom obuhvata Plana cca 83,00 ha. Grafički prikaz granice obuhvata plana, u prilogu, sastavni je dio Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje naselja sa sljedećim sadržajima:

- stambena izgradnja, zbijena gradnja u području pod zaštitom (kulturna baština) uz obalni rub, rahlija gradnja u gornjim predjelima,

- mješovita izgradnja, stambeno poslovna i poslovno stambena, bez značajnijih poslovnih kapaciteta

- društvena namjena - školstvo, neuređena slabo opremljena zona,

- ugostiteljsko-turistička namjena, bez značajnijih smještajnih kapaciteta,

- luka Ika otvorena za javni promet lokalnog značaja, neuređeno privezište,

- prostor bivše tvornica ribljih konzervi,

- dijelom komunalno opremljeno područje, prometno izuzetno loše povezano uskim i strmim prometnicama,

- nasip u moru - lukobran devastiran djelovanjem mora,

- djelomično uređeni obalna šetnica i kupališta.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana, sukladno PPUG Opatije, su:

a) odrediti osnovne namjene površina:

- područja stambene izgradnje

- područja mješovite izgradnje

- područja izgradnje gospodarskih građevina

- područja izgradnje javnih građevina i sadržaja

- područja izgradnje sportsko rekreacijskih sadržaja

- odrediti područje, zone i sadržaje budućeg razvoja Fakulteta za turistički i hotelski menadžment Opatija, uključujući rješenja proširenja površina za studente i profesore, pomoćne prostore za sve nastavne programe i prateće sadržaje uključujući hotel (radionicu) i zgradu za smještaj studenata te svu potrebnu infrastrulturu;

b) definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, uključujući lučicu i kupališta;

c) odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje kulturne baštine i prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina;

d) odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade PP PGŽ i PPUG Opatije.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana, dok će prijedloge idejnih rješenja - projekte zone fakulteta i vezanih sadržaja pribaviti Fakultet za hotelski i turistički menadžment.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Hrvatske ceste d.o.o., Rijeka

. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka;

. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka;

. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija;

. HEP, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Komunalac d.o.o. Opatija;

. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

. PGŽ, Javna ustanova Priroda.

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta (koncepcije) prijedloga Plana: u roku od 180 dana od dana donošenja Odluke,

- Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 150 dana od provedene prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 60 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i PPUG-om Opatije.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izradu Plana financira:

a) Grad Opatija

b) Fakultet za hotelski i turistički menadžment

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/46

Ur. broj: 2156/01-01-08-4

Opatija, 20. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr