SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 8. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 03 i 46/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, dana 20. svibnja 2008. godine donijelo je sljedeće

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava
spomeničke rente

Članak 1.

Članak 5. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/07) - (dalje u tekstu: Pravilnik), mijenja se i novi glasi:

»Uz prijavu za sufinanciranje Programa, Podnositelj prijave obvezan je priložiti:

- izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o stjecanju vlasništva kojim se dokazuje pravo vlasništva građevine ili suvlasničkog dijela građevine

- pisanu i kod javnog bilježnika ovjerovljenu izjavu svih vlasnika/suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog Programa, te da će sve troškove realizacije Programa, prema troškovniku iz članka 7. ovog Pravilnika, u dijelu koji se ne sufinancira iz sredstava spomeničke rente, u cijelosti vlasnici financirati samostalno«.

Članak 2.

U članku 7. Pravilnika dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju da se radi o građevini u vlasništvu dva ili više suvlasnika Podnositelj prijave je uz prijavu dužan priložiti i sklopljen predugovor sa izvođačem radova, koji ima ovlaštenje iz članka 4. stavak 2. ovog Pravilnika, kojim se svi suvlasnici građevine obvezuju sklopiti ugovor o izvođenju radova na realizaciji Programa u određenom roku i pod uvjetom da njihov prijavljen Program bude od strane Grada Opatije sufinanciran prema ovom Pravilniku, te kojim se suvlasnici obvezuju izvođaču izvršiti isplatu cijene za izvršene radove i iz vlastitih sredstava u dijelu koji se ne sufinancira prema ovom Pravilniku.«

Članak 3.

Članak 8. Pravilnika mijenja se i novi glasi:

»U slučaju da Podnositelj prijave podnese u roku neurednu prijavu ili uz prijavu ne dostavi sve tražene priloge prema ovom Pravilniku, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije pozvat će Podnositelja da u roku koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana dostave poziva ispravi ili dopuni svoju prijavu.

Neuredna ili nepotpuna prijava kao i prijava koja nije dostavljena u roku iz članka 10. ovog Pravilnika ili prijava koja nije ispravljena u roku prema pozivu, iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, neće se uzeti u razmatranje.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe članka 9. ovog Pravilnika isključivim vlasnicima građevina koji su ujedno obveznici plaćanja spomeničke rente suglasno Odluci o visini spomeničke rente Grada Opatije, u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000,00 (stotisuća) kuna, troškovi provedbe Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova građevina poslovne namjene sufinancirat će se u iznosu od 70% uplaćenog iznosa spomeničke rente koji po zakonu pripada Gradu Opatiji i koji je prihodovan temeljem rješenja o utvrđivanju rente za kalendarsku godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi prijava za sufinanciranje.

Ukoliko isti obveznik spomeničke rente iz stavka 1. ovog članka Odluke podnese u istoj godini prijave za sanaciju i obnovu pročelja i pokrova krovova za više građevina poslovne namjene na kojima je isključivi vlasnik, onda će se svi zahtjevi zajedno sufinancirati u iznosu iz stavka 1. ovog članka Pravilnika.

Sufinanciranje prema odredbi ovog članka Pravilnika moguće je samo ako Podnositelj prijave koji zatraži takvo sufinanciranje dostavi uz prijavu i dokaz- potvrdu Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije o uplaćenom ukupnom iznosu spomeničke rente koji pripada Gradu Opatiji temeljem rješenja o utvrđivanju rente za kalendarsku godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi prijava za sufinanciranje kao i o svim izmirenim dospjelim javnim davanjima Gradu Opatiji do dana podnošenja prijave.«

Članak 5.

Članak 10. Pravilnika mijenja se i novi glasi:

»Sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova građevina poslovne namjene, u iznosu utvrđenom člankom 9a ovog Pravilnika, za isključive vlasnike građevina koji su ujedno obveznici plaćanja spomeničke rente suglasno Odluci o visini spomeničke rente Grada Opatije, u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000,00 (stotisuća) kuna, obavljat će se suglasno Odluci Gradskog poglavarstva.

Za razliku od programa iz stavka 1. ovog članka Pravilnika ostali programi sufinancirat će se u iznosu utvrđenom člankom 9. ovog Pravilnika, prema utvrđenoj Listi prioriteta (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta) osnovom provedenog bodovanja suglasno članku 11. ovog Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka koji želi da mu se Program sufinancira na način propisan stavkom 2. ovog članka Pravilnika u svojoj prijavi na javni poziv to mora izričito posebno naznačiti.

Utvrđivanje svih programa za sufinanciranje provodi se putem Javnog poziva kojeg raspisuje Gradsko poglavarstvo i koji se objavljuje u javnog glasilu »Novi list« i na web stranici Grada Opatije: www.opatija. hr.

Javni poziv se objavljuje u javnom glasilu »Novi list« najkasnije do kraja mjeseca svibnja tekuće godine.

Rok za podnošenje svih prijava po objavljenom javnom pozivu iznosi 120 dana od dana objave Javnog poziva u javnom glasilu »Novi list«.

Članak 6.

U članku 11. Pravilnika točka 5. mijenja se i nova glasi:

»5. smještaj građevine unutar zone zaštite

a) 1. zona - 12 bodova

1. zona obuhvaća područja »A« zona zaštite iz Rješenja Ministarstva kulture (kulturno-povijesna cjelina grada Opatije, naselja Volosko i naselja Veprinac)

b) 2. zona - 8 bodova

2. zona obuhvaća područja »B« zone zaštite kulturno- povijesnih cjelina naselja Volosko i Veprinac kao i područje između ulice M.Tita i morske obale kulturno-povijesne cjeline grada Opatije, osim područja 1. zone

c) 3. zona - 4 boda

3. zona obuhvaća ostala područja kulturno-povijesna cjeline grada Opatije koja nisu obuhvaćena u 1. i 2. zoni.«

U članku 11. Pravilnika točka 6. mijenja se i nova glasi:

»6. starost građevine

a) izgrađena prije 1914. godine - 12 bodova

b) izgrađena između 1914.-1945. godine - 8 bodova

c) izgrađena nakon 1945. godine - 4 boda.«

Članak 7.

Članak 14. Pravilnika mijenja se i novi glasi:

»Na prijedlog Povjerenstva za obradu prijava, Poglavarstvo Grada Opatije, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, donosi za narednu proračunsku godinu Odluku o sufinanciranju programa prema odredbi članka 10. stavak 1. ovog Pravilnika i utvrđuje Listu prioriteta prema odredbi članka 10. stavak 2. ovog Pravilnika.

Lista prioriteta utvrđuje se na način da se zbrajaju bodovi prema mjerilima iz članka 11. ovog Pravilnika, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na listi prioriteta.

Ukoliko dvije ili više prijava za sufinanciranje imaju isti broj bodova za uvrštenje na Listu prvenstva, prednost će najprije imati ona prijava koja ima više bodova s osnova građevinskog stanja, a ako nakon toga ostanu prijave s istim brojem bodova prednost će imati prijava koja ima više bodova s osnova smještaja u zoni. Nadalje, ako i nakon takvog bodovanja ostaju prijave s istim brojem bodova prednost će imati prijava za Program sufinanciranje građevine koja nije nakon izgradnje obnavljana i na kraju ako i pored svih dodatnih kriterije ostaju prijave s istim brojem bodova prednost će imati na Listi ona prijava u koju se vezuje manji iznos participacije u financiranju od strane Grada Opatije.

Odluka o sufinanciranju programa iz članka 10. stavak 1. ovog Pravilnika i Lista prioriteta objavit će se na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr.«

Članak 8.

Iza članka 14. Pravilnika dodaje se novi članak 14a Pravilnika koji glasi:

»Sufinanciranje prijavljenih Programa obavljat će se najprije prema redoslijedu iz Odluke o sufinanciranju iz članka 10. stavak 1. ovog Pravilnika, a nakon toga, ako su dostatna predviđena sredstva u godini za koju se provodi sufinanciranje, prema redoslijedu iz utvrđene Liste prioriteta.

Prije sklapanja ugovora o izvođenju radova radi realizacije Programa Podnositelj prijave uputit će Gradu Opatiji zahtjev za sklapanje ugovora o uređenju međusobnih odnosa u financiranju Programa.

Grad Opatija će s Podnositeljem prijave sklopiti ugovor iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da su osigurana dostatna sredstva za sufinanciranje iz sredstva spomeničke rente u godini za koju se provodi sufinanciranje za Program Podnositelja prijave kao sve Programe koji su prema ovom Pravilniku eventualno prioritetniji.«

Članak 9.

Ova Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 410-01/08-01/05

Ur. broj: 2156/01-03/08-1

Opatija 20. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr