SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini
spomeničke rente

Članak 1.

U članku 3. Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/03 i 46/06) - (dalje u tekstu: Odluka), dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Popis nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih kulturno povijesnih cjelina sa popisom ulica koje se nalaze u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini iskazani su u prilozima A i B koji čine sastavni dio ove Odluke.«

Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se i novi glasi:

»Godišnji iznos spomeničke rente utvrđuje se rješenjem koje donosi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije.

Godišnji utvrđeni iznos spomeničke rente obveznici su dužni plaćati prema rješenju iz prethodnog stavka ovog članka Odluke i to: u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, u visini jedne dvanaestine godišnje utvrđenog iznosa spomeničke rente, ukoliko ukupni godišnji iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem prelazi 100.000,00 (sto tisuća) kuna, u 6 (šest) jednakih obroka, u visini jedne šestine godišnje utvrđenog iznosa spomeničke rente, ukoliko ukupni godišnji iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem prelazi 5.000,00 (pet tisuća) kuna i u jednom obroku ukoliko ukupni godišnji iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem ne prelazi 5.000,00 (pet tisuća) kuna.

Prvi mjesečni obrok spomeničke rente iz prethodnog stavka ovog članka Odluke koji može biti i jedini mjesečni obrok za plaćanje, dospijeva na naplatu u roku od 15 (petnaest) dana od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju spomeničke rente, dok svi ostali obroci dospijevaju na naplatu zadnjeg dana tekućeg mjeseca, pri čemu se prvi tekući mjesec smatra mjesec koji slijedi nakon mjeseca u kojem rješenje o utvrđivanju spomeničke rente postalo konačno.

Iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovog članka Odluke plaća se u korist računa »Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora« utvrđenog propisom koji propisuje način uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.«

Članak 3.

U članku 6. Odluke dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Obveznik iz stavka 1. ovog članka Odluke koji u tijeku kalendarske godine počinje ili prestaje obavljati gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline dužan je najkasnije do 15. (petnaestog) prosinca godine za koju se utvrđuje obveza plaćanja spomeničke rente obavijestiti Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije o prestanku obavljanja svoje djelatnosti, odnosno o započinjanju obavljanja djelatnosti sa podacima o korisnoj površini poslovnog prostora u kojem je započeta gospodarska djelatnost.«

Članak 4.

Članak 8. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Sredstva spomeničke rente koja Grad Opatija prihoduje mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije, u skladu s Programom utroška sredstava spomeničke rente koji je sastavni dio Gradskog proračuna u dijelu Upravljanja imovinom.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa a snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/05

Ur. broj: 2156/01-03/08-2

Opatija, 20. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

PRILOG A - Popis zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara

1) Vila Münz u Ičićima, Liburnijska 3, sagrađena na k.č. 264, k.o. Veprinac ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP/I-612-08/01-01/84, Ur. broj: 532-10-1/ 8(JB)-02-2, od 17. rujna 2002. godine

2) Casino di Lettura u Opatiji, ulica Sv. Florijana 1, sagrađena na k.č. zgrade 266, k.o. Opatija, ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP/I-612-08/02- 01/560, Ur. broj: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 19. veljače 2003. godine

3) Vila Rozalija u Opatiji, Ive Kaline 9, sagrađena na k.č. 248 i 760/1, k.o. Volosko, ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa Zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP/I-612-08/02-01/318, Ur. broj: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 28. svibnja 2002. godine

4) Crkva Sv. Jakova u Opatiji, sagrađena na k.č. 137,138,139,820 i 821, k.o. Opatija, ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa Zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/02-01/1259, Ur. broj: 532-10-1/8(JB)-02-2, od 19. veljače 2003. godine.

PRILOG B - Popis zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina sa popisom ulica koje obuhvaćaju

I) Kulturno-povijesna cjelina grada OPATIJE

Ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0161, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. godine.

Kulturno-povijesnom cjelinom obuhvaćene su sljedeće ulice:

a) U ZONI »A« ZAŠTITE

- ULICA PAVA TOMAŠIĆA

- PARK ANGIOLINA

- PARK SV. JAKOVA

- ULICA MARŠALA TITA samo kućni brojevi: 91/1, 91/2, 93/1-9, 95, 97, 99, 103/1-3, 105/1-2 i 107

b) U ZONI »B« ZAŠTITE

- ULICA MARŠALA TITA - osim kućnih brojeva koji su obuhvaćeni u ZONI »A«, te osim kućnih brojeva: 1, 5, 228, 230, 232, 234 i 236

- ULICA VIKTORA CARA EMINA

- ULICA ZERT

- ULICA VLADIMIRA NAZORA

- ULICA VJEKOSLAVA SPINČIĆA

- ULICA VELOG JOŽE

- ULICA NIKOLE TESLE

- ULICA MILEVE SUŠANJ

- ULICA KRIŽIŠĆE

- ULICA JOAKIMA RAKOVCA

- ULICA FELIKSA PERŠIĆA

- ULICA EUGENA KUMIČIĆA

- ULICA DRAŽICA

- ULICA BOŽE MILANOVIĆA

- ULICA SV. FLORIJANA

- STUBIŠTE B. PAPANDOPULA

- ULICA IVE KALINE

- TRG VLADIMIRA GORTANA

- RADNIČKA ULICA

- STUBIŠTE LIPOVICA

- ULICA DR: MAXA OERTELA

- ULICA JURAJA DOBRILE

- VEPRINAČKI PUT - samo slijedeći kućni brojevi: 1,2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 10, 12 i 14

- NOVA CESTA - svi neparni kućni brojevi počevši od kućnog broja 33 do kućnog broja 127, kao i svi slijedeći parni kućni brojevi: 50, 64, 88, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114-130, 144 i 248

- ULICA AUGUSTA ŠENOE

- ULICA DR: MATKA LAGINJE

- ULICA 9. RUJNA

- ULICA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA

- ŠETALIŠTE MATE TENTORA

- STUBIŠTE ŠKRBIĆI

- STUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE

- STUBIŠTE DR. VANDE EKL

- PROLAZ MATKA BRAJŠE

- PARK MARGARITA

- SUBIŠTE EDITE STERN

- STUBIŠTE TOMAŠEVAC

- STUBIŠTE STARINA

- ULICA DRAGE GERVAISA

- ULICA MATE BALOTE

- ULICA DANTE ALIGIERI

- PUT VRUTKI

- LIBURNIJSKA ULICA - samo sljedeći neparni kućni brojevi: 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3-17, te Liburnijska ulica bb (ACI marina), kao i samo slijedeći parni kućni brojevi: 6, 14,16, 20a, 20b, 20c i 20d i brojevi 26-48

- MORNARSKA ULICA - samo sljedeći kućni brojevi: 14,16 i 16a

- PRIMORSKA ULICA - samo sljedeći kućni brojevi: 2,10,11,12a, 35, i svi brojevi od 13-34 i od 36-46

- PUT ZA BRDO - samo kućni broj 2

- ULICA B. ZRINŠĆAKA - samo kućni broj 2

- STUBIŠTE VRH IKE - samo kućni brojevi: 2, 3, 4, 5 i 6

- STUBIŠTE MUŠIĆEVAC - samo kućni brojevi: 1,3 i 5

- STUBIŠTE BORISA ŽELEA - samo kućni broj 2 (Vila Alpine)

- STUBIŠTE VALVASORA - samo kućni brojevi: 1, 3, 5, 7, 12 i 14

- ULICA ANTONA RASPORA - samo kućni broj 7 (Vila Vera)

- VARLJENSKA ULICA - samo kućni brojevi: 1,3, 2/1 i 2/2

- JELENKIN PUT - samo kućni broj 2

- STUBIŠTE J. PILATA - samo kućni brojevi 2 i 4

- STUBIŠTE F. J. SCHÜLLERA - samo kućni broj 1

- ULICA STANKA JURDANE - samo kućni broj 8

- ULICA VRUTKI - samo kućni brojevi: 1, 3, 5, 7 i 9

- ULICA EMILA BOŠNJAKA - samo kućni brojevi: 2, 3, 4/1, 4/2, 6 i 8

- STUBIŠTE BAREDI samo kućni brojevi: 1, 2, 3 i 3a i

- ULICA ANTONA DMINAKA - samo kućni broj 2a

- STUBIŠTE ADELINE DEL MESTRI - samo kućni brojevi: 1, 3 i 7

- STUBIŠTE IVANA ZAVIDIĆA - samo kućni brojevi: 1, 2 i 4

II) Kulturno-povijesna cjelina naselja VOLOSKO

Ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0163, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. godine.

Kulturno-povijesnom cjelinom obuhvaćene su sljedeće ulice:

a) U ZONI »A« ZAŠTITE

- ULICA M. TITA - samo kućni brojevi: 1 i 5

- ULICA ANDRIJE ŠTANGERA - obuhvaća samo stranu ulice prema moru sa neparnim kućnim brojevima

- OBALA FRANA SUPILA

- STUBIŠTE R.K. JERETOVA - samo kućni brojevi: 1.3 i 5

- ULICA ČRNIKOVICA - samo kućni brojevi: 1, 2 i 3

- SKRADINJ

- ULICA DR. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA

- ULICA BRAJDICA

- ULICA VOLOŠĆANSKIH KAPETANA

b) U ZONI »B« ZAŠTITE

- ULICA ČRNIKOVICA sa svim kućnim brojevima koji nisu u zoni »A« zaštite

- ULICA DR. IVANA POŠČIĆA - samo kućni brojevi: 2,4 i 6

- ULICA I. M. RONJGOVA

III) Kulturno-povijesna cjelina naselja VEPRINAC

Ima svojstvo kulturnog dobra temeljem rješenja o usklađivanju sa zakonom Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0166, Ur. broj: 532-04-01-1/4-06-2, od 23. ožujka 2006. godine.

Kulturno-povijesnom cjelinom obuhvaćene su sljedeće ulice:

a) U ZONI »A« ZAŠTITE

- ULICA STARI GRAD sa kućnim brojevima: 1, 2, 4, 5, 6 i 7

b) U ZONI »B« ZAŠTITE

- ULICA STARI GRAD sa kućnim brojevima: 3, 25 i svi kućni brojevi od 9-16.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr