SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 30. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2008. godine donijelo je

PRVU IZMJENU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/07) mijenja se u članku 1. koji glasi:

»Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja obrinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na sljedeće:

1.ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 840.000,00 kuna,

-čišćenje cijevi oborinske kanalizacije 240.000,00 kuna,

-čišćenje slivnika i kišnih rešetki 350.000,00 kuna,

-zamjena lijevano željeznih poklopaca 150.000,00 kuna,

-sanacija i rekonstrukcija slivnika 100.000,00 kuna.

2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 2.000.000,00 kuna,

-deratizacija i dezinsekcija 175.000,00 kuna,

-strojno i ručno čišćenje javnih
površina 1.785.000,00 kuna,

-strojno pranje javnih površina 40.000,00 kuna.

3.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 4.510.000,00 kuna,

-dobava i postavljanje nove
urbane opreme 440.000,00 kuna,

-održavanje okoliša vjerskih objekata
i dječjih igrališta 250.000,00 kuna.

-održavanje javnih WC-a 320.000,00 kuna,

-održavanje urbane opreme 120.000,00 kuna,

-održavanje zelenih površina 3.500.000,00kuna.

4.ODRŽAVANJE PROMETNICA 2.000.000,00 kuna,

-održavanje horizontalne i vertikalne
prometne signalizacije 400.000,00 kuna,

-redovno, tekuće održavanje
prometnica 1.950.000,00 kuna.

5.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE 1.800.000,00 kuna,

-utrošak električne energije za
javnu rasvjetu 950.000,00 kuna,

-održavanje javne rasvjete 850.000,00 kuna.

6.ODRŽAVANJE GROBLJA 250.000,00 kuna,

-redovno, tekuće održavanje groblja 250.000,00 kuna.

7.ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE
STANICE 70.000,00 kuna.

8.PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH
POVRŠINA MJESNIH ODBORA 1.139.513,00 kuna.

9.ODRŽAVANJE JAVNIH
PLAŽNIH PROSTORA 500.000,00 kuna,

10.PROGRAM ODRŽAVANJA
JAVNIH POVRŠINA MJESNIH
ODBORA - nerealizirano u 2007.g. 218.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 13.797.513,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 13.000.000,00 kuna, a razlika iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2008. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/08-01/157

Ur. broj: 2107/01-01-08-2

Crikvenica, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr