SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/06) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 30. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA1
5
),
zajedno s površinom infrastrukturne namjene IS
3

(čvor Crikvenica zapad) - UPU 7

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA15), zajedno sa površinom infrastrukturne namjene IS3 (čvor Crikvenica zapad) - UPU 7, u nastavku: UPU Duga).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU DUGA

Članak 2.

UPU Duga, čiji se obuhvat nalazi u neposrednoj blizini centra naselja Crikvenice, izraditi će se temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07), sa ciljem određivanja detaljnije namjene površina i načina uređenja i korištenja područja obuhvata, utvrđenog kao građevinsko područje naselja (dio NA15 Duga) i površina infrastrukturne namjene (IS3).

UPU Duga izrađuje se u skladu s Programom mjera za za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/06), odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU UPU DUGA

Članak 3.

Izradi UPU Duga pristupit će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata, na kojem se predviđa nova izgradnja na danas neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, te dovršenje čvora Crikvenica zapad u cilju povećanja dostupnosti na lokalnoj razini.

Planom će se utvrditi uvjeti i način gradnje građevina stambene, mješovite, gospodarske namjene, javnih i zelenih površina te osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture.

III. OBUHVAT UPU DUGA

Članak 4.

Područje obuhvata UPU Duga određeno je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07). Ukupna površina obuhvata iznosi 6,96 ha, od čega je površina izgrađenog dijela građevinskog područja naselja iznosi 2,47 ha, površina neizgrađenog dijela 1,61 ha, dok površina infrastrukturne namjene iznosi 2,88 ha.

Granice obuhvata UPU Duga prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU DUGA

Članak 5.

Područje obuhvata UPU Duga karakterizira podjela na:

- površinu infrastrukturne namjene (IS3) unutar koje je smješten cestovni čvor Crikvenica zapad (koji nije kompletiran, jer za vozila iz smjera centra ne omogućuje uključivanje u smjer prema jugu) i trasa postojeće državne ceste čvor Šmrika (JTC) - Crikvenica - Novi Vinodolski - Senj,

- građevinsko područje naselja - predio Duga, pretežno izgrađen građevinama mješovite namjene, sa poslovnim i ugostiteljsko - turističkim sadržajima.

Središnji dio planskog područja danas je neizgrađen, i tu se predviđa smještaj sadržaja pretežno poslovne namjene.

Predmetno područje naselja Duga prometno je smješteno neposredno uz jadransku magistralu, proteže se uz njen južni dio.

Elektroenergetsko napajanje naselja Duga izvedeno je niskonaponskim kabelima od TS 20/0,4 kV. Opskrba vodom naselja Duga vrši se preko vodoopskrbnog sustava Žrnovnica, Novi Vinodolski.

Sustav javne kanalizacije trenutno ne postoji u izgrađenom dijelu naselja. Planira se priključenje dijela naselja na sustav kanalizacije ostalog dijela naselja Duga.

Prikupljanje i odvoz otpada na području naselja Duga organizira i provodi komunalno poduzeće »Murvica« iz Crikvenice. Prikupljeni otpad za sada se odlaže na odlagalište »Duplja« u Novom Vinodolskom.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU DUGA

Članak 6.

UPU Duga ima za cilj omogućiti izgradnju na danas neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Crikvenica - predio zvan Duga, smještenom unutar Zaštićenog obalnog područja mora. Također, UPU Duga ima za cilj iznaći optimalno prometno rješenje čvora Crikvenica zapad (kod hotela AD Turres), te definirati kolni pristup planiranim sadržajima.

UPU Duga treba omogućiti osmišljeno i racionalno korištenje prostora, sa ciljem da se pristupi planskom uređenju područja grada Crikvenice koji predstavlja glavni prilaz centru iz smjera zapada, te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u naselju. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima i propisati osnovne mjere zaštite okoliša.

Točni urbanistički parametri kojih se potrebno pridržavati pri izradi i donošenju predmetnih urbanističkih planova uređenja određeni su provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07).

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU Duga nositelj izrade osigurava reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana, u mjerilu 1:1000 s ucrtanim prometnicama, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade UPU Duga nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU Duga iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU Duga.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi UPU Duga će se izrađivati na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1: 1000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu pribavit će nositelj izrade.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU DUGA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU DUGA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU Duga će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava 85

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Hrvatska uprava za ceste, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Crikvenica, Kotorska bb, CRIKVENICA

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- Gradsko komunalno trgovačko društvo »MURVICA«, Trg Stjepana Radića 2/II, CRIKVENICA,

- Komunalno trgovačko društvo »VODOVOD ŽRNOVNICA«, 51250 Novi Vinodolski, A. Mataije bb

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA SENJ, ISPOSTAVA NOVI VINODOLSKI.

IX. ROK ZA IZRADU UPU DUGA

Članak 11.

Za izradu UPU Duga utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 50 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 40 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU DUGA

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 49. stavak 3., članka 125. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ne može se izdati lokacijska dozvola prije donošenja urbanističkog plana uređenja, stoga je jedina zabrana ova Zakonom propisana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU DUGA

Članak 13.

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (Klasa: 350-01/08-01/20, Ur.br.: 2107/01-02-08- 3, od 14. travnja 2008. godine), troškove izrade UPU Duga snosit će investitor »Gravosa« d.o.o., iz Dubrovnika, Vukovarska 24.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU Duga.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU Duga poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU Duga, da sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja predmetnog plana.

Klasa: 350-01/08-01/20

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr