SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 25. Statuta Općine Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 08/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na svojoj 30. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Crikvenica sjever - Hrusta

Članak 1.

Za potrebe naselja Hrusta izradit će se izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (u nastavku: Izmjene i dopune UPU Crikvenica sjever - Hrusta) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07).

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta je Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice.

Stručni izrađivač Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta je tvrtka »CPA« - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, Odranska 2, pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CRIKVENICA SJEVER HRUSTA

Članak 3.

Izmjenama i dopunama UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta se na temelju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07) i Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07), detaljnije određuje prostorni razvoj naselja Hrusta s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

Izmjene i dopune UPU Crikvenica sjever - Hrusta izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), te programskom zahtjevu »Terme Selce«, iz Selca.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 4.

Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta utvrđen je Prostornim planom uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07) i Urbanističkim planom uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/07) i obuhvaća izgrađeni i neizgrađeni dio područja naselja Hrusta.

Površina obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta iznosi oko 21,42 hektara.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 5.

PROSTORNO UREĐENJE:

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Crikvenice je Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/07) i Urbanistički plan uređenja Crikvenica sjever - Hrusta («Službene novine Primorsko-goranske županije broj 44/07), koji utvrđuju programske i prostorne postavke za Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta, kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

DEMOGRAFSKI POKAZATELJI:

PPU-om Grada Crikvenice je planirano da će u konačnici na području obuhvata plana živjeti oko 1.900 stanovnika.

Na području obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta prema procjeni živi cca 1.000 stanovnika, što daje prosječnu gustoću izgrađenog građevinskog područja od oko 90 st/ha.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

Planirano je rješavanj i povezivanje prometnog sustava sa širim područjem, vođenjem kolnog prometa postojećim i planiranim koridorima, rješavanje parkirališnih potreba na građevnim česticama pojedinih namjena, spriječiti nove urbanističko-arhitektonske barijere.

Postojeći komunalni sustavi u obuhvatu uglavnom zadovoljavaju relativno visoki standard opremljenosti, a planira se izgradnja mreža u dosada neizgrađenom dijelu naselja i njihovo povezivanje, te podizanje kvalitete komunalnog opremanja.

Elektroenergetsko napajanje naselja hrusta izvedeno je niskonaponskim kabelima od TS 20/0,4 kV, te izgradnja novih TS 20/0,4 kV.

Opskrba vodom naselja Hrusta vrši se preko vodoopskrbnog sustava Žrnovnice, te dogradnja sustava javne vodoopskrbe.

Sustav javne kanalizacije u naselju Hrusta djelomično je izveden, te se planira dogradnja sustava javne odvodnje.

Prikupljanje i odvoz otpada na području naselja Hrusta organizira i provodi GKTD »Murvica« iz Crikvenice. Prikupljeni otpad odlaže se na odlagalište Duplja na području Grada Novog Vinodolskog.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 6.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Grad Crikvenica utvrđuje potrebu izrade Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora. Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta sastojati će se od: izmjene kartografskih prikaza radi proširenja zone D (zdravstvena namjena); dopune tekstualnog dijela obrazloženja; korekcija odredbi za provođenje plana sukladno kartografskim izmjenama i zahtjevima Grada Crikvenice.

Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta utvrđuju osnovne uvjete, način i oblike korištenja i namjene javnih i drugih površina, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu, smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Točni urbanistički parametri kojih se je potrebno pridržavati pri izradi i donošenju plana određeni su provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/07).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta nije planirana posebna izrada drugih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta će se izrađivati na topografsko - katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu pribavit će nositelj izrade.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta zatražit će se od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, K. Tomislava 85, 51260 CRIKVENICA

- JAVNA USTANOVA, Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Splitska 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Hrvatska uprava za ceste, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 RIJEKA

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Crikvenica, Kotorska bb, 51260 CRIKVENICA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17a, 51000 RIJEKA

- GKTD »MURVICA«, Trg Stjepana Radića 2, 51260 CRIKVENICA

- KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, 51250 NOVI VINODOLSKI, A. Mataije bb

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta:

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopina UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta za potrebe prethodne rasprave - u roku od 15 dana po dostavi programa »Termi Selce«,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta na Gradskom poglavarstvu

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta - u trajanju od 15 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta na Gradskom poglavarstvu

- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU-a Donji Kraj - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanja Konačnog prijedloga plana

- prikupljanje Zakonom propisanih suglasnosti

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta na Gradskom vijeću

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER HRUSTA

Članak 12.

Do donošenja Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta u području njegovog obuhvata mogu se, u skladu sa smjernicama PPU-om Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/07) i UPU-om Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07), rekonstruirati postojeće i graditi nove pojedinačne stambene i poslovne građevine uz uvjet da je osiguran kolni prilaz s pratećom komunalnom infrastrukturom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 13.

Temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice (Klasa: 350-01/08-01/9, Ur. broj: 2107/01-02- 08-3, od 14. travnja 2008. godine, troškove izrade Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta snosit će investitor Poliklinika »Terme« Selce, iz Selca, I. Prilaz I. L. Ribara 8

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će Crikvenica sjever - Hrusta, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta, da sukladno članku 61. zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja predmetnog Plana.

Klasa: 350-01/08-01/09

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr