SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Nakon izvršenog pregleda izvornog teksta Elaborata Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, koji se sastoji od tekstualnog dijela i kartografskih prikaza, utvrđene su pogreške u odnosu na Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 25/07), te se temeljem članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), daje

ISPRAVAK
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Grada Crikvenice

U članku 43., stavku 1., alineji 3., tekst »najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.500 m2«, zamjenjuje se tekstom »najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena«.

U članku 50. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Za postojeći hotel Miramare određena je površina ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja (T16N), za koju je donesen DPU Miramare (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/06), te se za nju primjenjuju odredbe navedenog plana.«

Stavak 4. postaje stavak 5.

Na kartografskim prikazima br. 1. »Korištenje i namjena površina«, mj. 1:25.000 i br. 4.3 »Građevinska područja«, mj.1:5.000 područje obuhvata DPU Miramare (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/06) umjesto oznake »T16« označava se oznakom »T16N«.

Klasa: 350-01/08-01/23

Ur. broj: 2107/01-01-08-5

Crikvenica, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl.ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr