SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Temeljem članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07), na 25. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Bakra, te nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

U smislu ove odluke:

1. Posjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

2. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

3. Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je traži,

4. Napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

5. Pas lutalica je pas koji bez nadzora luta naseljem ili izvan naselja,

6. Opasan pas je pas koji je posebnim propisima označen kao takav,

7. Agresivan pas je pas prema čijem ponašanju se može posumnjati da bi mogao napasti čovjeka ili drugu životinju, a nije utvrđen opasnim prema točki 6. ovog članka.

Članak 3.

Posjednici životinja dužni su osigurati uvjete držanja životinja u skladu s njihovim potrebama.

Zabranjeno je držanje i postupanje sa životinjama na način koji ugrožava njihovo zdravlje i sigurnost te zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi.

Članak 4.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na uvjete i način držanja pasa na odgovarajući se način primjenjuju na sve kućne ljubimce.

Odredbe ove Odluke koje propisuju postupanje sa psima lutalicama na odgovarajući se način primjenjuju na sve napuštene i izgubljene životinje.

Ova Odluka ne primjenjuje se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste pojedina državna tijela i druge pravne osobe, te pse vodiče slijepih osoba.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

1. Držanje pasa

Članak 5.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu (markicom ili mikročipom).

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Članak 6.

Posjednik psa može držati slobodnog u okućnici, dvorištu, vrtu ili drugom prostoru ako su oni ograđeni na način da ih pas ne može napustiti; u protivnom pas mora biti vezan.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. ovog članka dužan je na vidljivo mjesto istaknuti oznaku koja upozorava na psa.

Uzica vezanog psa mora biti prikladne duljine, u skladu s veličinom prostora u kojem se nalazi, ali na način da ne predstavlja ograničenje kretanja za psa koje bi moglo štetiti njegovoj dobrobiti.

Pseća kućica mora biti zaštićena od vlage i hladnoće.

Članak 7.

Posjednik je dužan osigurati da pas ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kao bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

Članak 8.

Po prometnim i drugim javnim površinama na području Grada Bakra posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja, njihovo kretanje te redovan promet.

Vođenje opasnog psa, te psa koji je agresivan dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od punoljetne osobe.

Kad se izvodi psa na javne i druge površine posjednik je dužan nositi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas (vrećicu i lopaticu ili samo vrećicu) i onečišćenu javnu površinu odmah očistiti.

Psa koji je od strane ovlaštene osobe utvrđen kao bolestan od zaraznih ili nametničkih bolesti ne smije se izvoditi na prometne i druge javne površine.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih opravdanih razloga može se zabraniti uvođenje pasa u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta, u vozila javnog prijevoza, i slično.

 

Izvođenje pasa na pojedine javne površine može se potpuno zabraniti.

Zabrana iz stavka 1. i 2. ovoga članka označit će se odgovarajućim znakom.

Članak 10.

Lovački i pastirski pas može se kretati izvan naselja u skladu s posebnim propisima.

Članak 11.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba posjedniku psa može privremeno oduzeti psa koji se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

1.2. Kontrola razmnožavanja

Članak 12.

Posjednici pasa dužni su osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.

Posjednici dužni su zbrinjavati mladunčad vlastitih pasa u skladu s odredbama propisa o veterinarstvu i propisa o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.

1.3. Postupanje sa psima lutalicama

Članak 13.

Poslove skupljanja pasa lutalica obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba.

U provedbi skupljanja pasa lutalica mora se postupati na najprikladniji način, upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja.

Poslovi skupljanja obavljaju se na zahtjev komunalnog redarstva Grada Bakra ili na zahtjev drugog ovlaštenog tijela.

Zahtjev za skupljanje komunalno redarstvo Grada Bakra podnosi povodom prijave građana.

Pas lutalica zbrinjava se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu, odgovarajućih pravilnika i drugih propisa.

Članak 14.

Naknadu troškova skupljanja pasa lutalica, te njihovo čuvanje i veterinarsku zaštitu snosi njihov posjednik ukoliko je poznat, a u protivnom se troškovi podmiruju iz sredstava Grada Bakra.

III. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Bakra.

Članak 16.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

1. prema počinitelju naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

2. predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

3. podnijeti prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,

4. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju te druga ovlaštena tijela u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06) i Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07) o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu odredbi tih propisa, posebice što se tiče njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 kuna pravna osoba koja postupi protivno:

- članku 5. stavku 2.,

- članku 6. stavku 2. i

- članku 8. stavku 1. i 3.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna pravna osoba koja postupi protivno:

- članku 8. stavku 2. i 4.,

- članku 9. stavku 3.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama (»Službene novine PGŽ«, broj 5/95).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05-08-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-08-9

Bakar, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr