SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 3. travnja 2008. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/ 07) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijena se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2008. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 20.000.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz

proteklih godina 17.397.692,80 kuna

- prodaja grobnih objekata 190.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 1.274.319,20 kuna

- prihodi iz cijene komunalnih usluga

namijenjenih razvoju 3.366.254,00 kuna


UKUPNO: 42.228.266,00 kuna

(slovima: četrdesetdvamilijunadvijestodvadesetosamtisućadvijestošezdesetšest kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Uređenje novih javnih površina:

radovi vezani za uređenje zelenih

površina i ostalih javnih površina 2.800.012,00 kuna

b) Otkup zemljišta za nove projekte: 6.146.000,00 kuna

c) Nabavka i ugradba autobusnih

čekaonica 50.000,00 kuna

d) Uređenje okoliša škole Marčelji 300.000,00 kuna

e) Uređenje okoliša boćališta Marinići 250.000,00 kuna

f) Uređenje okoliša zgrade Općine 100.000,00 kuna

g) Uređenje parkovnih i rekreativnih

površina na području DPU

Osnovne škole 2.700.000,00 kuna

h) Uređenje parkovnih i rekreativnih

površina na području DPU

društvenih sadržaja 6.500.000,00 kuna

i) Uređenje sportskog parka

Gornji Sroki 100.000,00 kuna

j) Uređenje sportskog parka zone

boćališta Marinići 200.000,00 kuna


UKUPNO: 19.146.012,00 kuna

2. Ceste:

a) Cesta Viškovo - Mladenići: rashodi

vezani za izradu projekta,

rekonstrukciju i izgradnju kom.

infrastrukture 30.000,00 kuna

b) Cesta Mladenići-Saršoni: rashodi

vezani za rekonstrukciju i izgradnju

kom. infrastrukture 5.404.000,00 kuna

c) Projekti infrastrukture i ceste

raskrižja Vozišće 340.000,00 kuna

d) Spojna cesta RZ-8 pravac Drenova:

rashodi vezani za izradu projekata

ceste i infrastrukture 450.000,00 kuna

e) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

- radovi vezani za proširenje i

asfaltiranje cesta, uređenje

nogostupa 3.900.000,00 kuna

f) Cesta I prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izgradnju 690.000,00 kuna

g) Cesta II prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izradu

projekata 80.000,00 kuna

h) Cesta III prema DPU društveni centar

Viškovo: rashodi vezani za izradu

projekata 100.000,00 kuna

i) Raskrižje Mavri: rashodi vezani za

izradu projekata 200.000,00 kuna

j) Izrada prometnog rješenja

nerazvrstanih cesta-Marinići II 57.000,00 kuna

k) Izrada prometnog rješenja

nerazvrstanih cesta-Marinići III 200.000,00 kuna

l) Izrada prometnog rješenja

nerazvrstanih cesta-Viškovo II 240.000,00 kuna

m) Izrada prometnog rješenja

nerazvrstanih cesta-Furićevo-Jugi 200.000,00 kuna

n) Izrada prometne signalizacije prema

prometnom rješenju dijela Marinići II 200.000,00 kuna

o) Cesta Brnasi-Dovičići-rashodi vezani

za idejno rješenje 145.000,00 kuna

p) Viškovo-Turčino: rashodi vezani za

izradu glavnog projekta 100.000,00 kuna

r) Vozišće-Gornji Sroki-Mavri: rashodi

vezani za izradu projekta te

rekonstrukciju i izgradnju

kom. infrastrukture 3.250.000,00 kuna


UKUPNO: 15.586.000,00 kuna

3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo - izgradnja groblja podrazumjeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja Viškovo,idejno rješenje kao podloga za izradu DPU groblja Bujki,izrada DPU-a groblja Bujki, pripremne zemljane radove za nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja kao cjeline

2.510.000,00 kuna


UKUPNO: 2.510.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini

proširenje,nabava novih uređaja javne

rasvjete te održavanje objekata i uređaja

javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih

površina, javnih cesta koje prolaze kroz

naselje i nerazvrstanih cesta; 1.520.000,00 kuna


UKUPNO: 1.520.000,00 kuna

5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini projektiranje te radovi

na oborinskoj kanalizaciji nerazvrstanih cesta te ceste Viškovo-Pogled 100.000,00 kuna


UKUPNO: 100.000,00 kuna

6. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom

vodom temeljem Plana KD Vodovod

i kanalizacija 636.942,00 kuna

7. Objekti i uređaji za odvodnju i

pročišćavanje otpadnih voda 874.312,00 kuna

8. Objekti i uređaji te oprema za

Utorak,8.travnja2008. Stranica951—broj12

SLUŽBENENOVINE

održavanje čistoće 737.000,00 kuna

9. Objekti za odlaganje komunalnog

otpada - sanacija odlagališta 1.118.000.00 kuna


SVEUKUPNO 1.-9. 42.228.266,00 kuna

(slovima: četrdesetdvamilijunadvijestodvadesetosamtisućadvijestošezdesetšest kuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-01/7

Ur. broj: 2170-09-08-01-6

Viškovo, 3. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr