SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/ 07) i članka 23. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica, Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 88. sjednici održanoj dana 21. travnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić »Radost« Crikvenica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Radost« u Crikvenici (u daljnjem tekstu: vrtić), i to u njegovom sjedištu u Crikvenici i područnim vrtićima u mjestima Selce, Dramalj i Jadranovo.

Članak 2.

U Dječji vrtić »Radost« imaju se pravo upisivati djeca od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području Grada Crikvenice i to u redovne programe, programe predškole, posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju i kraće programe.

Članak 3.

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića u njegovom sjedištu u Crikvenici imaju djeca s prebivalištem u Crikvenici i prema mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Selce imaju djeca s prebivalištem u Selcu i mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Dramalj imaju djeca s područja Dramlja i prema mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Prednost pri upisu djece u redovne programe u vrtić Jadranovo imaju djeca s područja Jadranova i prema mjerilima ostvarivanja prednosti pri upisu.

Članak 4.

Mjerila i postupci ostvarivanja prednosti pri upisima sastavni su dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/08-01/05

Ur. broj: 2107/01-02-08-3

Crikvenica, 21. travnja 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice
Božidar Tomašek, v.r.

MJERILA I POSTUPCI
OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U PROGRAME
DJEČJEG VRTIĆA »RADOST«
ZA PEDAGOŠKU 2008/2009. GODINU

1. Upisi u redovite programe

Članak 1.

Redoviti programi odgoja i naobrazbe djece od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu namijenjeni su za zadovoljavanje potreba i interesa djece i potreba njihovih roditelja u različitom dnevnom trajanju.

Prema dnevnom trajanju programi mogu biti:

- poludnevni u trajanju od 5,5 sati

- cjelodnevni u trajanju od 10 sati - jaslični i vrtićni.

Članak 2.

Javni natječaj za upise objavljuje se u dnevnom tisku i sadržava mjesto i vrijeme upisa, vrste programa i broj djece koja se planiraju primiti po mjestima rada, potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i način objave rezultata i druge specifične uvjete ako postoje.

Članak 3.

Za provedbu upisa ravnatelj vrtića imenuje komisiju od namanje tri člana. Komisija zaprima dokumentaciju, provodi odabir djece prema mjerilima upisa i po okončanju postupka rezultate s dokumentacijom dostavlja ravnatelju.

Članak 4.

Za upis djece prilaže se:

- prijava za upis

- preslika rodnog lista za dijete

- preslika osobne iskaznice roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu

- preslika dokumenta da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata ili invalida tjelesnog oštećenja

- preslika zdravstvene ustanove o teškoćama u razvoju djeteta

- potvrde o zaposlenju roditelja

- preslika dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja ili dokumenta da je dijete iz udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu

- suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice.

Članak 5.

Upisi u redovne programe za pedagošku 2008/2009. godinu provodit će se od 5. do 16. svibnja 2008. godine.

Članak 6.

U jaslične programe mogu se upisivati djeca od šest mjeseci do tri godine života. Djeca od tri godine pa do polaska u osnovnu školu mogu se upisivati u vrtićne programe.

Članak 7.

Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) su:

1. djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata

2. djeca iz obitelji s troje ili više djece

3. djeca zaposlenih roditelja

4. djeca s teškoćama u razvoju

5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima

6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

7. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Članak 8.

Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata upisuju se izravno bez obzira na ostale prednosti.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja nadležne ustanove.

Članak 9.

Djeca iz obitelji s troje ili više djece vrednuju se s 1 bodom za svako dijete.

Broj djece u obitelji upisuje se u prijavu.

Članak 10.

Djeca zaposlenih roditelja vrednuju se sa 2 boda za svakog zaposlenog roditelja ili 2 boda za jednog zaposlenog roditelja.

Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se potvrda o zaposlenju.

Članak 11.

Djeca s teškoćama u razvoju koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja glasovno-govorne komunikacije mogu se upisati izravno u redovnu skupinu bez obzira na ostale prednosti ako su najmanje dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

U odgojnu skupinu može se uključiti samo jedno dijete s lakšim teškoćama u razvoju i tada se broj djece u skupini smanjuje za dvoje djece.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku medicinske dokumentacije o zdravstvenim smetnjama.

Članak 12.

Djeca samohranih roditelja ili djeca u udomiteljskim obiteljima vrednuju se sa 4 boda.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku dokaza da je roditelj samohrani ili dokument da je dijete iz udomiteljske obitelji.

Članak 13.

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu vrednuju se sa 3 boda.

Članak 14.

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu vrednuje se sa 1 bodom.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku rješenja.

Članak 15.

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka, ako se za upis za određeni program prijavi više djece od planiranog broja za upis.

Članak 16.

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, primit će se dijete čiji roditelj ima manji prihod po članu obitelji, što se dokazuje potvrdama o dohotcima i imovini.

Članak 17.

Ako se u pojedine programe javi manji broj od planiranog broja upisa, djeca će se primati tokom godine, kao i djeca iz drugih jedinica lokalne samouprave uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju na prijedlog ravnatelja.

Članak 18.

Ako se tokom godine ispiše dijete iz nekog programa, na njegovo mjesto će se primiti prvo dijete s liste čekanja za taj program u skladu s kriterijima za upis po odluci ravnatelja.

Članak 19.

Objava rezultata upisa je 23. lipnja 2008. godine na oglasnoj ploči vrtića u Crikvenici.

2. Upisi u redovite posebne programe

A) za program katoličkog vjerskog odgoja

Članak 20.

U redoviti posebni program katoličkog vjerskog odgoja upisuju se djeca čiji roditelji se pismeno izjasne da žele takav program za svoje dijete.

Za organizaciju programa potrebno je izjašnjavanje svih roditelja.

Za upis u ovaj program vrijede kriteriji upisa kao i za ostale redovite programe.

B) za djecu s teškoćama u razvoju

Članak 21.

U posebne programe mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju kojima je vrstu i stupanj teškoće utvrdilo stručno povjerenstvo ustrojeno prema zakonu kojim su uređeni odnosi u području socijalne skrbi.

Dijete s većim teškoćama u razvoju može se uključiti i u redovnu skupinu, ako je nedostatan broj djece za ustroj odgojne skupine s posebnim programom i tada se broj djece u redovnoj skupini smanjuje za četvero.

Upisi u posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju provode se u isto vrijeme i na isti način kao upisi za redovne programe.

3. Upisi u program predškole

Članak 22.

Program predškole namijenjen je djeci predškolske dobi koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju šest godina života i koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja.

Program predškole provodi se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u trajanju od 250 sati u skladu s radom vrtića.

Program je moguće provesti sa 150 sati u iznimnim okolnostima.

Upisi u program predškole provode se pred početak rada.

U program predškole primaju se sva prijavljena djeca s područja Grada Crikvenice.

4. Upisi u kraće programe

Članak 23.

Kraći programi su obogaćeni sadržajima koji potiču razvoj specifičnih područja darovitosti, a namijenjeni su djeci sličnih sposobnosti i interesa.

U Dječjem vrtiću »Radost« u Crikvenici djeca se mogu upisati u sportsku, likovnu, glazbenu i malu igraonicu.

Upis u kraće programe provodi se od 15. do 19. rujna 2008. godine za djecu od navršene dvije godine života do polaska u osnovnu školu.

U sportsku igraonicu upisuju se sva djeca koja imaju interes i sklonosti za tjelesne aktivnosti od navršene 4. godine do polaska u osnovnu školu.

U likovnu igraonicu upisuju se djeca koja imaju interes i sklonosti za likovno izražavanje od navršene 4. godine do polaska u osnovnu školu.

U glazbenu igraonicu upisuju se djeca koja imaju interes i sklonosti za glazbeno izražavanje od navršenih 4. godine do polaska u osnovnu školu.

U malu igraonicu upisuju se djeca od druge do četvrte godine, koja žele povremeno kraći dio dana provoditi s djecom.

Prednost pri upisu u kraće programe imaju djeca koja nisu polaznici nekih od programa vrtića ili su na listi čekanja.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr