SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 06/02 i 22/05) i Zaključka Gradskog poglavarstva (KLASA: 350- 02/07-01/17, UR. BROJ: 2108/01-07-1 od 20. studenoga 2007.) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2008. donijelo je

ODLUKU
o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 25/03) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izmjena i dopuna plana izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i točke 3. IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA I IZRADA NOVIH, podtočke 3.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Čabra /za razdoblje od 1. 1. 2006. - 31.12.2009./ (»Službene novine PGŽ« broj 12/06).

Razlozi za izmjenu i dopunu plana

Članak 3.

Razlog Izmjene i dopune plana je usklađenje obuhvata građevinskog područja izdvojene poslovne zone drvoprerađivačke namjene K1 u Gerovu, u korisništvu FINVESTcorp d.d. Čabar, sa stvarnim stanjem na terenu.

Izmjenom i dopunom plana treba izvršiti korekciju građevinskog područja naselja N24 Gerovo u svrhu proširenja poslovne zone K1 na zemljište koje ona u naravi koristi.

Obuhvat izmjene i dopune plana

Članak 4.

Obuhvat Izmjene i dopune plana čine granice građevinskih područja naselja N24 Gerovo i izdvojene poslovne zone K1 u Gerovu.

Ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 25/03) formirano je građevinsko područje izdvojene zone poslovne namjene K1 u Gerovu na katastarskoj podlozi koja je bila neusklađena sa stvarnim stanjem na terenu.

Optimalni smještaj planirane tvornice za proizvodnju bio-peleta iz drvne biomase unutar poslovne zone K1, koji je uvjetovan priključenjem na postojeću infrastrukturu zone, zahtjeva proširenje građevinskog područja poslovne zone K1 na dio građevinskog područja naselja N24 Gerovo.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Ciljeve i programska polazišta za Izmjenu i dopunu plana predstavlja trajno opredjeljenje Grada Čabra za osiguranjem razvoja svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja.

Izgradnja tvornice za proizvodnju bio-peleta, sa svrhom upotrebe drvnog otpada i nusproizvoda drvne industrije - drvne biomase - za proizvodnju bio-peleta te njihovog korištenja kao energenta za proizvodnju električne tj. toplinske energije za potrebe poslovne zone K1 i grijanja cjelokupnog naselja Gerovo, je zahvat u prostoru od iznimnog značaja za poboljšanje postojeće energetske situacije a time i za ukupan gospodarski razvoj Grada Čabra.

Stručna podloga za izmjenu i dopunu plana

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune plana, a zbog obima same izmjene i dopune, nije planirana izrada novih stručnih podloga, nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 25/03).

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Izmjene i dopune plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 9.

Izmjena i dopuna plana izraditi će se na topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskoj karti 1:5000, a koristiti će se i orto-foto snimka područja naselja Gerovo.

Navedene podloge posjeduje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjene i dopune plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjene i dopune plana iz područja svog djelokruga:

Hrvatske vode, VGO Rijeka

RIJEKA, Đure Šporera 3

KD »Čabranka« Čabar

ČABAR, Narodnog oslobođenja 2

Hrvatska elektroprivreda d.d. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, SKRAD, Goranska 11

Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Čabar, ČABAR, Narodnog oslobođenja 2

MUP PU Primorsko-goranska, Policijska postaja Čabar,

ČABAR, Zaobilaznica 1

Rok za izradu prostornog plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune plana su:

- dostava zahtjeva za izradu plana 15 dana

- izrada nacrta prijedloga plana 10 dana

- prethodna rasprava na Poglavarstvu i

izrada Izvješća 5 dana

- izrada prijedloga plana 15 dana

- utvrđivanje prijedloga plana i upućivanje

na javni uvid 5 dana

- javni uvid u trajanju od 15 dana i

izrada Izvješća 20 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana 10 dana

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih

posebnim propisima 15 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga plana

na Poglavarstvu 5 dana

- ishođenje suglasnosti Župana / tijela po

ovlasti Župana 15 dana

- donošenje plana na Gradskom vijeću 5 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem. Ukupan rok za izradu Izmjene i dopune plana iznosi 120 dana.

Izvor financiranja izrade prostornog plana

Članak 12.

Sredstva za izradu Izmjene i dopune plana osigurat će se u Proračunu Grada Čabra za 2008. godinu.

Završne odredbe

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/7

Ur. broj: 2108/01-08-02

Čabar, 4. travnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr