SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 13. Ponedjeljak, 14. travnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« RH broj 158/03), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH broj 23/04 i 101/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 07. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje Vaterpolo klubu »Lošinj Jazon« (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti na području sporta.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije daje se koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra za postavljanje 5 (pet) pontona, dimenzija 10 x 2,5 m svaki, ukupne površine 125 m2, radi dvostranog zatvaranja vaterpolo plivališta u uvali Čikat u Malom Lošinju.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 4.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Mali Lošinj, te ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za korištenje pomorskog dobra.

Članak 5.

Davatelj koncesije utvrđuje da će ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti na vrijeme od 10 godina, odnosno do osiguranja uvjeta na drugoj lokaciji nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Koncesija se može prenijeti na drugu fizički ili pravnu osobu samo uz suglasnost davatelja koncesije.

Članak 8.

Temeljem ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/08-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 7. travnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr