SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju točke 7.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (»Narodne novine« broj 114/06) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 3. travnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. na području Općine Viškovo.

Povjerenstvo je radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 2.

Povjerenstvo u okviru svog djelokruga:

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce;

- potiče i predlaže posebne mjere za donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;

- potiče i predlaže mjere za smanjenje nezaposlenosti i uklanja sve oblike diskriminacije žena na tržištu rada i potiče mjere za razvoj ženskog poduzetništva,

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkom i izvršnom tijelu vlasti u općini, u radnim tijelima i upravnim odborima na lokalnoj razini;

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja uz unapređenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja;

- potiče i predlaže mjere zdravstvene i socijalne sigurnosti, te mjere za učinkovitiji sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih bolesti;

- predlaže i druge mjere od značaja za ravnopravnost spolova sukladno nacionalnoj politici.

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i tri člana/ice. Članovi/ce Povjerenstva imenuju se iz reda članova Općinskog vijeća, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka iz područja djelokruga rada Povjerenstva ili građana. Članove/ice Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Postupak izbora, u pogledu članova/ca Povjerenstva koji dolazi iz reda nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka, pokreće se objavom poziva u javnom glasilu, a rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave poziva.

Prijava se podnosi Odboru za izbor i imenovanje u pisanom obliku. Prijava mora biti obrazložena odnosno iz prijave mora biti razvidno da kandidat/kinja pozna problematiku koja spada u djelokrug Povjerenstva.

Pravo na podnošenje prijava imaju nevladine udruge sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije, s tim da predloženi kandidat/kinja imaju prebivalište na području Općine Viškovo.

Članak 4.

Predsjednika/icu i potpredsjednika/icu biraju članovi/ice Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana imenovanja članova/ica Povjerenstva.

Smatra se da je Povjerenstvo konstituirano izborom predsjednika/ce.

Članak 5.

Mandat člana/ice Povjerenstva je četiri godine, računajući od dana imenovanja i vezuje se uz izborno razdoblje Općinskog vijeća.

Mandat članova/ica Povjerenstva izabranih u mandatnom razdoblju 2005.-2009. traje do isteka navedenog mandatnog razdoblja.

Članu/ici Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/na na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude, ako mu bude pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke i smrću.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Općinsko vijeće će razriješiti člana/icu Povjerenstva i na istoj sjednici imenovati novog člana/icu kojem mandat traje do isteka mandata razriješenog člana/ice.

Članak 6.

Članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Povjerenstvu sukladno odredbama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05, 26/06 i 37/06).

Članak 7.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel ureda načelnika.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-01/7

Ur. broj: 2170-09-08-1-9

Viškovo, 3. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr