SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 3. travnja 2008. donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo tijekom 2008. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 45/07) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 5.521.553,00 kuna

- koncesije 20.000,00 kuna

- naknada za grobna mjesta 80.000,00 kuna

- prenesena sredstva 640.000,00 kuna


UKUPNO: 6.261.553,00 kuna

(slovima: šestmilijunadvijestošezdesetjednatisućapetstopedesettri kune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 2., 3. i 12. mijenjaju se i glase:

»Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Razvoj GIS-a III. faza 240.000,00 kuna

- Održavanje javne rasvjete 600.000,00 kuna

- Održavanje i upravljanje mjesnim

grobljem 425.000,00 kuna

- Održavanje prometnica 1.400.000,00 kuna

- Održavanje javnih površina 1.709.693,00 kuna

- Veterinarsko higijeničarska služba 70.000,00 kuna

- Sanacija divljih deponija 100.000,00 kuna

- Dezinsekcija i deratizacija 90.000,00 kuna

- Suzbijanje bjesnoće 2.850,00 kuna

- Protupožarna zaštita 1.012.010,00 kuna

- Gospodarenje otpadom 612.000,00 kuna


UKUPNO: 6.261.553,00 kuna

(slovima: šestmilijunadvijestošezdesetjednatisućapetstopedesettri kune i 00/100)

Razvoj GIS-a III. faza

Izdaci za razvoj GIS-a III. faza podrazumijevaju izradu projekta usklađenja katastarskih podloga, kućnih brojeva i infrastrukture na području Općine Viškovo.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za radove gradnje garaže i uređenje okoliša na vatrogasnom domu u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka i donacije DVD-u Halubjan.

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/08-01/7

Ur. broj: 2170-09-08-01-7

Viškovo, 3. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr